Page 59 - Jewish Book Annual Volume 19

Basic HTML Version

A
u erba ch
— Y
iddish
W
r iters
in
I
sra e l
5 3
8 ps
nyn m ta'taya ny^s ps png in tan^t? yo rs
*qnst? nytrnnynty
i n pn ps , i 8 m n f l n p y r s tayss pra nynss js
-nyrpnm tanyn ny .nytan1? trns^sn r s "'jsnts” ps nynytaoss,,
i*r
m ' i
.ta^pny^pnm ynstajss ps ps ynstajss ps ta^p
Dsn ns:s ,nym ms nyn r s pynypxio ” n o#n ,tasstmytaD” ia
ft
5
s s ps y 'JST S nyaftp ta^a oy tajtasty ^scs Dsn ,tansn y en s
M p
isn ps m s s ^ n r p ,pn oy r s
p^nn'p s ,mnD nyn p s jsnytayn s r s n ta ty n n s
, n ^ ny^s p p s n y ^ n s n^ pn r s n y p^nayx nss s pity
ps fypJis,, ytayss ycnna s pn t^y^ s tasn ny iftsa nyns
«»n rn tavsnyn ps m ron tana tap^tan^yannn r s nsn /'ppm
j B DD s n n p n n .nrnta nyn ps i n p>wyx "ppm ps„ jypais
t “7 t s nyns
,:up
i s : r s n ,stayn nyjftn n jyaasayasmn r s
♦ta8osns-‘7sntr> jta^D ps ta^pny'nftn nyaya^s tana q^n pity r s
s .lytaya ps nta^tn s nno pya n sn i^ tr tat^: sn r s
nyn rs ly^ynmxnnns nn ,pstr ta^snyji t»s nsn nftn pn^ in
nTtsn nnn„ rs ,ps pn^sntr-tyn^ r s ‘7sntr*’ ps nyi^nt^-tyn^
qns ta*>m ^snty* ps nyn*>nty-tyn” nyn trtasn /^snt^ra sxn
-tasnn o y r s ta^ptmysyty pn s s nyns taa^p ,pyn y p ^ n
♦mtasnyta^ nyn
ps
nsntaty
m
nyar*’
r s
nyn^ntrtyn” nyn ,ix jytaip nyn^nt? y^:
ta^ta i s : tarnn y^nyay yt^nysyt?
pn
,yp*>nyDS
ps n n s
” n
in
qnsn ,nypny-ni nyn ,nyta:yx nynns
ps
ta^pnyfta^n
♦fpn^snts” jtana paoyjanss *ix in jyftansnytans Dita^xsn pity