Page 101 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

רעזנוא
.רוטארעטיל
רעשידיא
,רעפמעק
.נ ,.י .נאי 16, 1942 , .זז
13-12 ןוא 17 - .
,ץנארעמאפ
:ןושרג
לאומש
.רעגינ
עיירפ
רעטעברא
,עמיטש .נ ,.י ילוי 21, 1933 - .
,סלניפ .ש :.י ינש
.םירקבמ
,םלועה .גאי 4, 1934 , .ז 16
ן א ה א ק - .
׳
:.בא
־ארעטיל
עשיר
.ןעציטאנ
,סטרעווראפ
.נ ,.י ילוי 1, 1928 ; ילוי 8, 1928 - .
,ןאדזאק
.ח :.ש
רעד
גירק־ןכארפש
לאמא ןוא
.טנייה
ןגעוונ
ס׳רעגינ
ווירב״
ןגעװ רעד
רעטלא
ןוא
רעיינ
רעשיריי
״רוטארעטיל
ןיא
״טפנוקוצ״
ןופ
לירפא
11938 .
,סיואראפ
,עשראוו
.מונ
12-10 , יאמ 13, 1938 , .ז 3
,ק י נלא ר א ק - .
.רד :.א רער
רעטירר
ןעגעװ-ןימ
ס׳רעגינ
ענעבילקעג״
.״ןעטפירש
,״גאט״ .נ ,.י
.טקא 27, 1929
, ג י נע ק - .
:אעל
לאומש
רעגינ
ןוא יד
עשידיא
יד-רוטארעטיל
טייצ ןוא יד
.הביבס
,טפנוקוצ
ילוי
1934 , .זז
410-403
,קאבאר - .
.א :.א
קיטירק ןוא
יהד״חכמ-שינעצירק
יראטס װא
שידיי
.״רושטערעטיל
Sci-Art Publishers, Cambridge, Mass. MCMXLI
,
50
,ףא גא ר - .ז
:ללה .ש
רעגינ
ןוא רעד
רעביוה
,טרא סאוו
רע
טמענראפ
ןיא
רעזנוא
.רוטארעטיל
,טפנוקוצ
ינ
,קראי
רעבאטקא
1933 , .זז
573-572
. -
,שטיוואר
:ךלמ א
ווירב וצ
לאומש
.רעגינ
,סיואראפ
,עשראוו
׳ונ
21-19 ,
.טפעס 16, 1938 ,
.ז 1 - .
,דלעפנעזאר
:.ש .ש
ס׳רעגינ
ךוב
ןעגעוו
.ילעדנעמ
,״גאט״ .נ ,.י
ראונאי
16,
1937 . -
,ןיקסאר
:לואס .ש
רעגינ
ןוא ןייז
ליטס
ןעגעוו״(
עשידיא
,״רעבײרש
ײװצ
.)דנעב
סאד עיינ
,ןעבעל
.נ ,.י
.טקא 1913 , .זז
530-526
- .
,וואלאביר
:םחנמ
רעגינ
רער
.רעקיטירק
,טפנוקוצ
יאמ 1931 , .זז
370-367
- .
,ןעזייר
:םהרבא
ןדאזיפע
ןופ ןיימ
.ןבעל
רענליוו
גאלראפ
ןופ .ב
,ןיקצעלק
,ענליוו
1935 .
רעטירד
,לייט .זז 156 , 307 ,
313-310
. -
,ןעזייר
:ןמלז
ןאקיסקעל
ןופ רעד
רעשידיי
־עטיל
,רוטאר
עסערפ
ןוא
.עיגאלאליפ
רענליוו
גאלראפ
ןופ .ב
,ןיקצעלק
,ץ״רת
,ענליוו
1930 ,
רעטייווצ
,דנאב .זז
551-539
- .
,ןאזלואש
:.בא עיינ
.ש-רעכיב
:רעגינ
יד
ייווצ
טייקיכארפש
ןופ
רעזדנוא
,רוטארעטיל
,טיארטעד
,ןעגישימ
1941 .
עשידיי
,ןטפירש .נ ,.י
דנאב 1,
טפעה 2,
גנילירפ
1941 , .ז 207 . -
,אריפאש!
.ל1
דעמאל
:ןיש
ןגעוו
יעסע
ןגעוונ
ס׳רעגינ
לקיטרא
ןיא
רעמונ
2
.]״אידוטס,
/אידוטס״
.נ ,.י
׳מונ
3,
ץראמ־.נאי
1935 , .זז
380-375
. -
,ןאמלוש
:והילא עיינ
רוטארעטיל
ןגעוו
עלעדנעמ
רכומ
.ש-םירפס
:רעגינ
עלעדנעמ״
רכומ
.״םירפס
עשירארעטיל
־עלב
,רעט ׳ונ 678 , יאמ 7, 1937 , .זז
301-299
. -
,ןאמלוש
:והילא יד
עניימעגלא
־נע
לייטפא-עידעפאלקיצ
:
,ןדיי
דנאב .ג
גאלראפ
רעזדנוא״
,״עכאפע
,קראירינ
1942 - .
,רעטסוש
:הירכז
רעדירב
ןיא טיונ 1יד
טייקגיכארפש־ייווצ
ןופ
רעזנוא
רוטארעטיל
1.
,״גאט״ .נ ,.י יאמ
1941,3 . -
,ןאמקראטש
:השמ
ןעגעוו
רעכיב ןוא
-ןעשנעמ
1.ש
:רעגינ
ווירב
ןעגעוו
רער
רעטלא ןוא רעד
רעיינ
רעשידיא
,רוטארעטיל
,טפנוקוצ
\נאי
,.טפעס
11938 .
,״גאט״ .נ ,.י
.טקא 10, 1938 . -
עשיפארגאילביב
רעכיבראי
ןופ
:א׳וויי
דנאב
1926-1
גאלראפ-
עגילרוטלוק
|
עשראװ
19281 . .זז 21, 36, 40, 45, 46,
47, 52, 57, 59, 61, 64, 67, 70, 75, 77, 96, 113 , 118 , 125 , 161 , 184 , 188 , 203 , 204 ,
207 , 208 , 209 , 223 , 225 , 255 , 258 , 259 , 261 , 263 , 264 , 266 , 267 , 269 , 271 , 276 ,
289 , 301 , 328 . -
םכילערכולש
ךוב
:>סאד(
ןבעגעגסיורא
ןופ םעד
םכילע־םולש
ךוב
,טעטימאק
ויב
,קראי
1926 . .זז
111-109
, 161 , 177 , 188 , 236 ,
241-240
,
246-243
,
248 , 368 .
[30]