Page 102 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

רעגינ
ןגעוו
רעה
רעשידיי
רוטארעטיל
1.
,םלועה
ילוי 28, 1931 , .זז 579
־ ר ע ב ל י ז - .
,גייווצ
:ןמלז
ןאקיסקעל
ןופ
ןשיריי
,רעטאעט
רעטייווצ
.הנאב
,עשראוו
1934 ,
־ראפ
גאל
,״עבשילא״
.ז 1417 . -
,יקסוואלטישז
.רד :.ח .ש
סרעגינ
ענעבילקעג
.ןטפירש
רענליוו
,גאט
.וואננ
רעדא
,].טקא 1928 - .
,יקסנישטוט
:.ב רעד
־יטירק־רעלטסניק
םוצ-רעק
50 ןט־
גאטסטרובעג
ןופ .ש
.רעגינ
רעציוואנרעשט
,רעטעלב
ילוי 10,
1933 - .
,ינראשט
:לאינד
קינארכ־החפשמ
עניימ-)ןראומעמ(
:רעדירב
עילומ 1.ש
רעגינ
1 ןוא
עינאב 1.ב
.!קעדאלוו
ןיא
,ןאפש
,אנליוו
.סונ 2, יאמ 1926 , .זז
85-82
- .
:שאוהי
ווירב וצ .ש
.רעגינ
ךובראי
1 ןופ
,לייטפאמא
קעטאילביב
ןופ
,אוויי
וינ
,קראי
1938 , .זז
337-322
. -
,הפי
:הרוהי
רער
.סקנפ
ךוברהאי
ראפ
עשידיא
־אליפ
,עיגאל
ענליוו
1913 .
,טפנוקוצ
.טפעס 1914 , .ז 971 - .
,ןירושי
:םיפעי
50 ראי ־וצ״
.עיפארגאילביב-״טפנוק
,טפנוקוצ
.נ ,.י
ינוי־יאמ
1942 , .ז 349 ;
טסוגיוא
1942 ,
.ז 507 - .
,ץ כ
:ףעלא .ש
רעגינ
א ןב
.םישמה
רעדענעק
,רעלדא
ילוי 17, 1933 ;
ןאס
רעלואפ
עשידיא
,גנוטייצ
.גיוא 10, 1933
, ג נא ל - .
:.י א
ךערפשעג
טימ .ש
.רעגינ
,סטרעווראפ
.נ ,.י
.טקא 24, 1919 - .
,ןאמרעביל
:םייח
:קיטירק
ןא
־אפא
עינאל
םער(
רעטכעוו
ייב רער
.טכאנ
,ן׳רענינ
א
.)הנתמ
עיירפ
רעטעברא
,עמיטש .נ ,.י
לירפא 25, 1924 , .ז 3
,ןא מ ר ע ב יל - .
:םייח
םידש ןיא
עווקסאמ
יוננ
קראי 1 1937 . .זז
121-100
- .
,ץישפיל
:םייח
תונושלהרד
לש
.ונתורפס
ידג
־ייווצ
טייקניכארפש
ןופ .ש
.!רענינ
,ראודה .נ ,.י
,א״שת .ז 794
,ק י ו ו י יל - .
:.ה .ש
ס׳רעגינ
:ךוב
ירוצ
.טייקניכארפש
,״גאט״ .נ ,.י יאמ 17, 1941 . -
,רערהעל
:שובייל
.רענינ
,סובאלנ
,עשראוו
.מונ 17,
.וואנ
1933 , .זז 10-1 . -
,רערהעל
:שובייל
רער
-רענעייל
רעד
.רעקיטירק
,סובאלנ
,עשראוו
.מונ
22-21 ,
לירפא־ץראמ
1934 , .זז
65-55
- .
,רערהעל
:שובייל
ייווצ
רעכיב
ןופ .ש
-רענינ
1 ן יא .
ףמאק ראפ א
רעיינ
־רעד
,גנואיצ .נ ,.י 1940 ; 2. יד
טייקיכארפש־ייווצ
ןופ
רעזדנוא
,רוטארעטיל
,טיורטעד
1941 .
,טפנוקוצ
.צעד 1941 , .זז
186-184
- .
,סעלע יעל
:.א ןא
רענעפא
ווירב וצ
.רענינ
עיירפ
רעטעברא
,עמיטש .נ ,.י
.בעפ 20, 1925 - .
,ינודקומ
.רד :.א רעד
וצ-רעשימייה
ס׳רענינ
20
רענירהאי
רעשירארעטיל
.טייברא
,טפנוקוצ
י .נא 1927 ,
.זז 9-6 . -
,ינודקומ
.רד .א:
רעכיב ןוא
א-רעביירש
עיינ
א-ךוב
עלופ
עיפארנאנאמ
ןענעוו
עלעדנעמ
רכומ
םירפס
ןופ .ש
.רענינ
ןענראמ
,לאנרושז
.נ ,.י
.בעפ 24,
1937 - .
,ינודקומ
.רד :.א
עלעדנעמ״
יוו רע
עלעדנעמ״-״זיא
רכומ
,םירפס
ןייז
,ןעבעל
ענייז
עכעלטפאשלעזענ
ןוא
עשירארעטיל
.״ןעננואוטפיוא
,טפנוקוצ
.נ ,.י
יאמ 1937 , .זז
308-305
- .
,ינודקומ
.רד :.א
רעכיב
ןוא
,רעביירש
ידנ
ייווצ
טייקגיכארפש
ןופ
רעזנוא
.!רוטארעטיל
ןעגראמ
,לאנרושז
.נ ,.י
לירפא 30, 1941 - .
,ליזיימ
:ןמחנ
.רענינ
עטנעאנ
ןוא
,עטייוו
רעטייווצ
,דנאב
רענליוו
גאלראפ
ןופ
,ןיקצעלק
1926 , .זז
153-146
- .
,רידאנ
:השמ
,קימעלאפ
ארויבדיא
,גאלראפ
וינ
,קראי
1938
,ןא מ ייס - .
:המלש
רעדניק
ןראי
ןופ
עשידיא
,רעביירש
גאלראפ
,תונתמ ינ
,קראי
1936 , .זז
182-157
.
, ןא מ י יס -
:המלש ןיא רער
רעכיב
א-טלעוו
רפס
ןגעוו
עלעדנעמ
רכומ
.םירפס
רעשידיא
,רעפמעק
.נ ,.י יאמ 28, 1937 , .זז
17-15 . -
וואשאילע
,
:רתסא ףיוא םער
ץענערנ
ןשיווצ
ייווצ
תופוקת
וצ( יד
עטשרע
יירד
רעדנעב
ןופ .ש
סרענינ
ענעבילקענ״
.)״ןטפירש
עיירפ
,ןטפירש
,עשראוו
רעטפלעווצ
,ךובלמאז
רעבאטקא
1931 , .זז
111-97 ;
רעטנציירד
,ךובלמאז
ינוי
1932 , .זז 17-1
, ן יט נע - .
:לאוי
עצרוק
יד-ןקילברעביא
ײװצ
טײקיכארפש
ןופ
[29]
זיק
%