Page 103 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

,ןיגלא :.מ יד
עשידיא
רוטארעטיל
ןיא
רהאי
1913 .
ןגעוונ
ס׳רעגינ
ייווצ
דנעב
ןגעוו״
עשידיא
.]״רעבײרש
,טפנוקוצ
.בעפ 1914 . .זז
200-205
- .
,ימלא :.א
רעדיוו
לאמא
ןגעוו
.קיטירק
ןגעוונ
ןא
רעמיטניא
הדועס ןופ וינ
דעקראי
ןשידיא
בולק־ןעפ
דובכל
,ןרעגינ
וצ ןייז
ןקיראי־קיצפופ
.]ייליבוי
עיירפ
דעטעברא
,עמיטש .נ .י
ראונאי
12, 1934 .-
,ימלא :.א הפש תחא וא
םיתש ידנ
ייווצ
־גיכארפש
טייק ןופ
רעזנוא
רוטארעטיל
ןופ .ש
.רעגינ
1
,ראודה .נ .י .ז 103 .
ף ע ל א -
:.ק א ־עג
ךערפש טימ .ש
.רעגינ
עשידיא
,גנוטייצ
סאנעוב
,סערייא
.עוא 9, 1933 - .
.ש :.ב
לאומש
.קיצפופ-רעגינ
.שידיי
י .נא 1934 . .ז 3. -
,יקסנאשטאב
:בקעי
.רעגינ
ןטערטראפ
ןופ
עשידיי
.רעביירש
,עשראוו
1933 . .זז
34-30
- .
,יקצאטסאלאיב
.ב :.י
ןגעוו
טלאהניא״
ןופ
״םארג
ןא(
רעפטנע
.)ן׳רעגינ
,שידיי
וינ
,קראי
טסוגיוא 12,
1932
, ל ק י ב - .
:המלש
ןלאטעד
ןוא
ןעלכה־ךס
. . .
,קראי־ױנ
1943 . .זז
206-175
- .
:ןוימד־לעב
רער
.סקנפ
רוטארעטיל
ןוא
יד-ןעבעל
עשידױ
,טלעוו
.נ ,.י .מונ 4,
לירפא 1914 . .זז
261-247
; .מונ 5, יאמ 1914 . .זז
410-395
. -
:תובשחמ־לעב
.רעגינ
ענעבילקעג
,ןעטפירש
רעטייווצ
,דנאב
גאלרעפ
המלש
,קערבערש
,אנליוו
1910 .
.זז
86-85 ,
91-90 . -
,ןאסלעגרעב
:דוד ןא
רעפטנע
.ן׳רעגינ
,טייהיירפ
.נ ,.י
טסוגיוא
1926,22
. -
,ןיניירב
:ןבואר
םיפד
םיעטוקמ
.ינמוימ
,המר
,לולא-בא
-ח״צרת
1938 . .ז 196 - .
,טטאלבדלאג
:דוד ןייא
רעפטנע
וצ עלא
עניימ
.רעקיטירק
וינ
,קראי
1920 . .זז 8-4 - .
,טדימשדלאג
.א :.י יד
עשידיי
עסערפ
ןיא
ענליוו
טייצ
רעד
.המחלמ
טנאמרעדו
.זז־רעגינ
576 , 580 , 594 , 595 , 601 , 608 ,
1.610
סקנפ
ראפ רעד
עטכישעג
ןופ
ענליוו
ןיא יד
ןראי
ןופ
המחלמ ןוא
,עיצאפוקא
.דער ןופ
ןמלז
,ןעזייר
,ענליוו
1922 - .
,קילרוג
:.ש .ש רגינ
םויל(
ותדלוה
.)םישמח
,רבד
לת
,ביבא
.וואנ
3, 1933 - .
,ןייטשרוג
:.א
ןעלקאכאס
ןופ רער
.גנושראפ־עלעדנעמ
,טפירשטייצ
עבאגסיוא
םנופ
טוטיטסניא
ראפ
רעשידנעלסורסייוו
,רוטלוק
דנאב
111-11 ,
,קסנימ 1928 . .זז
501-500
, 504 , 518 , 522 - .
,גרובזניג
.רד :.א יד
־ליפ
טייקגיכארפש
ןופ
רעזנוא
.רוטארעטיל
,״סטרעווראפ״
.נ ,.י יאמ 3, 1941 .
,רעטבילעג
:.פ .ש
רעד-רעגינ
רעשידיא
.״קינדאראנ״
וצ( ןייז 50
ןקיראי־
.)יעליבוי
רעזנוא
,לוש .נ ,.י
.טקא 1933 . .זז 6-3 - .
,דראבארג
:.ב .ש
.רעגינ
,״רעדעפ״
.נ ,.י ינוי 1925 , .זז 12-8 ;
.טפעס
1925 , .זז
24-15
- .
,דראבארג
:.ב .ש
ס׳רעגינ
.עלעדנעמ
,אגאקיש .מונ 51,
לירפא־ץראמ
1937 . .זז 13-9
, ס א ר ג - .
:השמ רער
תוהמ ןופ
.קיטירק
ןגעוו(
סרעגינ
ענעבילקעג״
.)״ןטפירש
עשירארעטיל
,רעטעלב
,עשראוו
.בעפ 28, 1930 , .זז
164-161
. -
,סארג
:ילתפנ
סרעגינ
.ייליבוי
רעד
דניירפ
רעטעברא[
גניר 1, י .נא 1934 , .ז 12
,ר ע ר א ק ו ד - .
:.א איד
טייהדניק
ןוא
דנעגוי
ןופ םעד
ןעשידיא
רעקיטירק
.רעגינ
,סטרעווראפ
.נ ,.י
.גיוא 13, 1916 . -
,רעפנייוו
:.ז א
סעומש טימ .ש
ן׳רעגינ
ןיא
עפאק
.״לאיאר״
רעד
,םוקפיוא
.נ ,.י
.מונ 5, יאמ 1927 , .זז 4-1
,רע פ ני יו ו- .
:.ז .ש
.רעגינ
רעד
,םוקפיוא
.נ ,.י .מונ 3,
ץראמ 1929 , .זז 15-9 - .
,רעפנייוו
:.ז .ש
.רעגינ
רער
,םוקפיוא
.נ ,.י .מונ 4, ־קא
רעבאט
1933 , .זז 13-3 - .
,יקסדאגיוו
.רד
:בקעי
ןיא
םרוטש
תונורכח
ןופ יד
.)טייצ־עיצאפוקא
רענליוו
גאלראפ
ןופ .ב
,ןיקצעלק
1926 - .
,קעדאלוו
:.ב .ש
,רעגינ
ןעגעוו
עשידיא
,רעביירש
,אשראוו
גאלרעפ
,״לארטנעצ״
1913 .
,טפנוקוצ
.נ ,.י
.גיוא 1913 , .זז
836-835
- .
,ןמגילז
:.ר
רפוסה
.ודיקפתו
קימעלאפו
טימ .ש
— זטק —
[
28
]
ןגעוו .ש רעגינ ןיא שידיי