Page 112 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

1937 , .זז 60 ןוא 62
טפעה 1
,ווא נרעש ט - .
:ראטקיוו
םינפ לא םינפ טימ
רואלטישז
.ן׳יקס
רעשידיא
.רעפמעק
.נ .י
.וואנ
20, 1942 , .זז 11-9 - .
,ה פ י
:.א .רד .ח
־טישז
,יקסוואל
סלא
,ףאזאליפ
.טפנוקוצ
וינ
,קראי
לירפא 1914 , .זז
418-409
; יאמ 1914 ,
.זז
503-499
; ינוי 1914 , .זז
627-623
- .
,ןירושי
:םיפעי
50 ראי
־אילביב-״טפנוקוצ״
עיפארנ
.רדנ
םייח
.]יקסוואלטישז
.טפנוקוצ
.נ .י
ינוי־יאמ
1942 , .ז 348 ;
טסוניוא
1942 , .ז 505 - .
,ןירושי
:םיפעי
עשיפארנאילביב
המישר
ןופ
ןעלקיטרא
ןגעוו
״דנוב״
ןוא
עשידנוב
רעוט ןיא
טפנוקוצ
ןיא ךשמ ןופ 50 ראי
(
1942-1892
) 1 .רד .ח
.]יקסוואלטישז
רעזנוא
.טייצ .נ .י יאמ 1943 , .ז 38
, ן י נא כ - .
:.נ ןופ ןיימ
.שיטביירש
.רד םייח
.יקסוואלטישז
רוטלוק
ןוא
.גנואיצרעד
.נ .י
.צעד 1939 , .ז 22. -
,ןאמביל
:קחצי
.רד
גיצעביז-יקסוואלטישז
ראי .גנוי וינ
רעקראי
.טאלבנכאוו
׳ונ 2, י .נא 11,
1935 , .זז 6-5 . -
,ןאמרעביל
:םייח
רעטכיד
ןוא
.רד-ןעטלעוו
יקסװאלטישז
סלא
רעקיטעראעט
ןופ
.םזילאנאיצאנ
,ןילרעב
1923 , .זז
211-169
- .
,ןאמרעביל
:םייח
עשירארעטיל
.רד-ןטעוליס
םייח
.יקסוואלטישז
גאלראפ
שידיא
,ןבעל וינ
,קראי
1927 , .זז
86-77
- .
,ןאמרעביל
:םייח
םידש ןיא
עווקסאמ
ויננ
קראי 1 1937 .
ליפש
ןיא וינ
.רד-קראי
.יקסוואלטישז
.זז
99-84
- .
,קאווטיל
:.א ףלא תיב
רעדא
?טעבאפלא
,טפנוקוצ
.נ .י
.וואנ
1926 , .זז
638-637
. -
,רערהעל
:!שוביינל
עשידיא
ןעלוש ןוא יד
ןעטנעמירעפסקע
ןיא
.טייקכילטלעוו
.טפנוקוצ
.נ .י
לירפא 1931 ,
.ז 249 - .
,ןיוועל
:.ל יד״
.״עיפאסאליפ
סאד עיינ
.ןעבעל
וינ
,קראי
טסוניוא 1910 ,
.זז
461-453
;
.טפעס 1910 , .זז
513-506
. - ל
סעלעיעו
1, :.א .רד םייח
.יקסוואלטישז
.ךיזניא ׳ונ 12, יאמ 1935 , .זז
251-250
- .
,ף ע ל :.א
ןטנעמאמ
ןופ
ןטשרע
ןשידיא
.יקסוואלטישז-ראפנעמאזוצ־רוטלוק
.ךאוו
.נ .י ׳ונ 27,
לירפא 4, 1930 , .ז 5 - .
,ךלימ
:בקעי
קחצי
,קיזייא .רד
,יקסוואלטישז
רער דנוב ןוא יד
.״טײהראװ״
.טפנוקוצ
.נ .י
.בעפ 1907 , .זז
115-112
. -
ליזיימ
:ןמחנ
.רד םייח
.יקסוואלטישז
עשידיי
.רוטלוק
ץראמרבעפ
1941 , .זז 12-8 - .
,רידאנ
:השמ
,קימעלאפ
.דיא
ארויב
,גאלראפ
וינ
,קראי
1938 , .זז
69-66 ,
109-106
- .
ןאסנאטאנ
, :.וו
רוטלוק
ןוא
־יליוויצ
.עיצאז
עירעס
.״םזילאיצאס־יינ״
נאלראפ
עײנ״
,״טפאשלעזענ
,אנאקיש 1923 - .
,רענינ
:.ש .רד םייח
.יקסוואלטישז
.טפנוקוצ
וינ
,קראי
רעבמעוואנ
1925 , .זז
611-607
;
רעבמעצעד
1925 , .זז
671-665
- .
,רעגינ
:.ש
.ןעראומעמךעעדיא
.רד םייח טישז
:יקסוואל
תונורבז״
ןופ ןיימ
.״ןעבעל
.טפנוקוצ
.נ .י
לירפא 1936 , .זז
321-319
- .
,רענינ
:.ש ןיא
ףמאק ראפ א
רעיינ
.גנואיצרעד
ןבענענסיורא
ןופ
־גניר־רעטעברא
.טעטימאק־סננודליב
וינ
,קראי
1940
, ר ע נ י נ - .
:.ש
עשידיי
רוטארעטיל
ןופ 1900 זיב
1942 .
.רדנ םייח
:יקסוואלטישז
.זז 142 , 146 , 148 , 1170 .
עניימענלא
-עידעפאלקיצנע
,ג-ןדיי
דנאפרואנבוד
ןוא
.אקיצ
,קראירינ
1942
, ןא מ י יס - .
:המלש .רד םייח
־טישז
סיקסוואל
ךוב
ןדיי״ ןוא
.״טייקשידיי
עשידיי
,ןטפירש וינ
,קראי
דנאב 1,
טפעה 1,
רעטניוו
1941 , .ז
97-89
- .
,יקסניפ
:דוד .רד םייח
.יקסוואלטישז
רעשידיא
רעטייברא
.)רעד(
.נ .י
.וואנ
27, 1925 , .ז 5 - .
:ןויבצ
רעשיטסינויצ
ןעליוו
ןוא
עשיטסינויצ
.ןעטייקכילנעמ
.טפנוקוצ
.נ .י
.טפעס
1918 , .זז
547-543
. -
,ןענאבנעלענעצאק
:הירוא .בא
ןאהאק
ןוא .רד םייח
.יקסוואלטישז
עיירפ
רעטעברא
,עמיטש .נ .י
ץראמ 29, 1940 , .זז 6-5 ;
לירפא 5, 1940 , .זז 6-5 ;
לירפא 12, 1940 , .זז 6-5 ;
לירפא
19, 1940 , .זז 5 ןוא 7
,ק י נ ל א ר א ק - .
.רד :.א .רד םייח
.יקסוואלטישז
.טפנוקוצ
.נ .י
יאמ 1935 , .זז
263-261
- .
,שטיוואניבאר
:.ש
סאד״ עיינ
.״ןעבעל
.טפנוקוצ
.נ .י
[ 1 9 ]
ז ק