Page 113 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

ןשידיי
רענאיצולאווער־טסילאיצאס
םייח
יקסוואלטישז
טימ
קנאד ראפ ענייז
ןעוטפיוא
ןפיוא
ןשיריי
ןוא
ןכעלשטנעמךײמעגלא
טיבעג
רער
רעקיזאר
רעמונ
עיירפ״
ןטפירש
טעמדיוועג
1. -
עשיריי
רוטלוק
לאנרושז־שרוח(
ןופ
ןשיריי
,)רנאבראפ־רוטלוק
רינ
,קראי
.וואנ-טקא
1941 .
ןגעוו
.ר ד
יקסוואלטישז
ןיא
שידיי
,יקסרונא
.ש ס<) : יד
עשיטסילאיצאס
רוטארעטיל
פא
.שידיי
גאלראפ
נופ
רער
רעשיסורסייוו
,עימעדאקא־טפאשנסיוו
,קסנימ 1935 , .ז 71. -
,וואטאנניא
:דוד
יוו יוזא
ףראד ןעמ ךיז
ןעיצאב
וצ .רד
?ן׳יקסוואלטישז
רעד
,רעמאה
וינ
,קראי
ץראמ 1926 , .זז
56-55 .
:ןיגלא -
א
ףעירב וצ .רד םייח
.יקסוואלטישז
עיינ
.טלעוו
.נ .י
.וואנ 22. 1918 , .ז 5. -
,ימלא :.א
עשירארעטיל
,תועיסנ
גאלראפ
,בראפדלאנ
,עשראוו
1931 , .זז
139-133
, 180
, י ק ס - נ א - .
:.ש יד םלצ
.עגארפ
סאד עיינ
־ןעבעל
וינ
,קראי
.טפעס 1909 , .זז
617-610
;
.טקא 1909 , .זז
671-665
- .
,ןיגרוב
:ץרעה איד
עטכישענ
ןופ רעד
רעטייברא
גנוגעוועב
ןיא
,עקירעמא
רנאלסור
ןוא
.דנאלננע
ןעבענעגסיורא
ןופ יד
עטנינייארעפ
עשידיא
.ןעטפאשקרעוועג
וינ
,קראי
1915 , .זז
674-673
- .
,רעדניבכוב
.נ :.א יד
עטכישעג
ןופ רעד
רעשידיי
גנונעוואב־רעטעברא
ןיא
.דנאלסור
שידיי
דוד
.לעכיור
גאלראפ
,״ראמאט.
,ענליוו
1931 , .ז 401 - .
,יקצאטסאלאיב
.ב :.י
ןשיווצ
רעכיב ןוא
.ןגעלאק
.ןייטאל
ןגעוװ .רד .ח
,וואלטישז
ס׳יקס
קנאדענ
ןטייבוצסיוא
םעד
ןשידיא
תיב־ףלא
ףיוא םעד
ןשינייטאל
1. רעד
,םוקפיוא
.נ ,.י
.טקא 1926 , .ז 11
, ל ק י ב - .
:המלש
ןלאטעד
ןוא
.ןע לכהךס
,קראי־וינ
1943 , .זז
168-160
,במ א לא ג - .
:.א
ןנעוו
א
תילכת ןיא
.גנואיצרעד
רעזנוא לוש
רעטעברא!
גניר1, וינ
,קראי
לירפא 1934 , .זז
21-19
- .
,גרעבדלאג
.ב :.צ .רד םייח
.יקסוואלטישז
עשידיי
,רוטלוק
וינ
,קראי
לירפא 1940 , .זז
35-33
- .
,ןידראנ
:אבא
יד
עשידיא
עכילטלעוו
ןעלוש ןיא
.עקירעמא
,טפנוקוצ
.נ ,.י
.צעד 1937 , .ז 748 . -
,גרובזניג
.רד :.א וצ רעד םלצ
.ענארפ
סאד עיינ
,ןעבעל
וינ
,קראי
.נאי 1910 ,
.זז
34-25 ;
.בעפ 1910 , .זז
97-89
- .
,גרובזנינ
.רד :.א
רעזנוא
.טייקנעלאפעג
רעד
רענילאמא
התא
ונתרחב
ןוא יד
ענרעדאמ
.תולפש
.טפנוקוצ
ינוי 1923 , .זז
373-370
. -
,רעניבענ
:.ב ןא
רעפטנע
ףיוא ןא
.רעפטנע
רעד
.רעקעוו
.נ .י
.טפעס 11, 1937 ,
.זז 8-5 . -
,גרעבנירג
םייח :
ןגעוו
א
ןכעלנייפ
.ןינע
רעשידיא
.רעפמעק
.נ .י
.וואנ
13, 1942 , .זז 3-2 - .
,דלעפנירנ
.רד :.י
עשידיא
עשיטסיצילבופ
רעכיב
ןיא
־עמא
.אקיר 1 ןנעוו
יירד
דנעב
ןטפירש ןופ .רד םייח
.]יקסוואלטישז
,ןעטפירש
גאלראפ
,אקירעמא
וינ
,קראי
רעמוז
1919 , .זז 8
,ץ יוור וה - .
:.ש
תונורכז
ןגעוו
.רד םייח
.יקסוואלטישז
עגאקיש ׳ונ 38,
רעבמעצעד
1934 , .ז 125 .
עש יראטס יה -
ןטפירש ןופ
,אוויי
רעטירד
,דנאב
,זיראפ־ענליװ
1939 , .זז 299 , 302 , 308 , 346 , 598 . — ״אלאוו
,יקסראד
:.וו רעד
םזילאיצאס
ןופ יד
ןערענאיצולאװערךעטסילאיצאס
ןופ .רד
.יקסוואלטישז
,טפנוקוצ
.נ .י
.בעפ 1917 , .זז
130-129
- .
,ןייטשדלאוו
.א :.ש
ןא
רעפטנע
וצ .רד .ח
יקסוואלטישז
ףיוא ןייז
םענעפא
ףעירב
וצ יד
ילעופ ןויצ
ןיא
.עקירעמא
םאר עיינ
,ןעבעל
וינ
,קראי
ילוי 1909 , .זז
446-435
, -
,סייוו
.רד :.ש
סיוא יד
ןטייצ ןופ רעד
רעציוואנרעשט
.ץנערעפנאק
ןופ
ןטנעאנ
.רבע
,עשראוו
וק —
[
18
]