Page 115 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

ך יר ד יר פ
עשטינ
ןוא ןײז
,ע יפ א ס א ל יפ
גנאג־סגנולקיװטנא
-
ג א ל ר א פ
.׳׳שידיא״
וינ
,קרא י
- פ ״ ר ת
1920 , 86 .ז
יא מ
- ר וש א ר ב
יד״
ןב א גפ יוא ־ט פ יוה
ןופ
ס א ד עײ נ
,״ןבעל
1922 , 15 .ז
ל יװ נא ז־המלש
ט ר א פ א פ א ר
יק ס - נ א
ןוא
ר ע ד
ל א יצ א ס
ר ע ש יט יל א פ
ר א ל ק ל א פ
-
, יק ס - נא
ע ט ל ע מ א זע ג
,ןעט פ ירש
ר ע ט נה ע צ פ ופ
ד נא ב
ג א ל ר ע פ
״ יקס -נא ״
ױ נ -אש ר א װ -א נל יװ
,קרא י
1925 , .זז
L -XV .
ייװצ
ס ע יצ ק ע ל
ןגעװ
,טפאש נס יװ
,ע יפ א ס א ל יפ
ע יג יל ע ר
-
ע טש ר ע
: ע י צ ק ע ל
י ד
־ר א פ
עש ינײטשנײא
טפאש נס יװ
ןוא יד
.ע יפ א ס א ל יפ
45 ; . ז
ע טײ װ צ
: ע י צ ק ע ל
יד
ע נר ע ד א מ
,טפאש נס יװ
,ע יפ א ס א ל יפ
ןוא
.ע יג יל ע ר
47 .ז
־ע גס יורא
ןבע ג
ןופ
.רד״
םײח
יקסװ א לט יש ז
,״ט ע ט ימ א ק
ױנ
,קרא י
1931 .
Ensayos sobre la Nacionalidad Judia.
Traduceion del idisch y
prologo de Salomon Resnick. Ediciones de la
F.I.C.H.A. Buenos Aires, 1931. P. 196.
ע ט ל ע מ א ז ע ג
, ןט פ יר ע
ר ע ט ייווצ
ד נא ב -
ר ע ע יפ א זא ל יפ ר וט א נ
.ם ז יל א יר ע ט א מ
יר א פ
גאל .ח
,עש ר א וו-א זאש זב
1932 , 286 .ז
ע ט ל ע מ א זע ג
,ןטפ ירש
ר ע ט יר ד
ד נא ב -
עש יר א ט ס יה
. ןע ג נ וד נ יב ר א פ ך ע ע ד יא
ג א ל ר א פ
,אזאש זב
,עשראוו
1932 , 255 .ז
ע ט ל ע מ א זע ג
, ןט פ יר ע
ר ע ט ר ע פ
ד נא ב -
ט ע ט יל א נא יצ א נ
ןוא
.ס ע ר גא ר פ
גא ל ר א פ
,אזאש זב
,עשראוו
1929 , 278 .ז
ע כ ל ע מ א זע ג
, ןט פ יר ע
ר ע ט פ נ יפ
ד נא ב - ןיא
ף מ א ק
ר א פ
ק ל א פ ןוא
.ך א ר פש
גא ל ר א פ
,אזאש זב
,עשראוו
1931 , 223 .ז
ע ט ל ע מ א זע ג
, ןט פ יר ע
ר ע ט כ ק ע ז
ד נא ב -
ר ע ד
ר ע ע ימ א נא ק ע
ם ז יל א יר ע ט א מ
ןוא יד
ע ל א נא יצ א נ
.ע גא ר פ
גא ל ר א פ
,א זא ע זב
,עשרא וו
1932 . 251 .ז
ע ט ל ע מ א זע ג
, ןט פ יר ע
ר ע ט ע ב י ז
י ד - ד נ א ב
ל א ר א מ
ע יפ א זא ל יפ
ןוא
ר ע ד
.ל יצ ־ד נע
גא ל ר א פ
,אזאש זב
,עשראוו
1932 . 238 .ז
ע ט ל ע מ א זע ג
, ןט פ יר ע
ר ע ט כ א
ן י א - ד נ א ב
ערע ווש
.ןט ייצ
גא ל ר א פ
׳א זאש זב
,עשראוו
1932 , 233 .ז
ע ט ל ע מ א זע ג
,ןטפ ירש
רעט ניינ
ד נא ב -
ר ע ד
ם זינויצ
ןוא
ר ע ד
רע יינ
בושי
ןיא
ץ ר א
.לארש י
גא ל ר א פ
,אזאש זב
,עשראוו
1931 , 242 .ז
ע ט ל ע מ א זע ג
,ןטפ ירש
ר ע ט נע צ
י ד - ד נ א ב
עש יס ור
ע יצ ול א ו וע ר
ןוא
ס א ד
עש יד יי
.ק ל א פ
גא ל ר א פ
,אזאש זב
,עשראוו
1ןא א ראי 1, 292 .ז
ע ט ל ע מ א זע ג
,ןטפ ירש
ר ע ט פ ל ע
ד נא ב -
ב ו יא ןוא
ט ס וא פ
ןוא
ע ר ע ד נא
ע ש יר א ר ע ט יל
.ןע ג נ ול ד נא ה פ א
גא ל ר א פ
,אזאש זב
,עשראוו
1931 , 307 .ז
ע ט ל ע מ א זע ג
,ןטפ ירש
ר ע ט פ ל ע ו וצ
ד נא ב -
ט ר ע ב ל א
סנייטש נייא
ע יר א ע ט
ןופ
־א ל ע ר
.ט ע ט יוו יט
גא ל ר א פ
,אזאש זב
,עשראוו
1931 , 252 .ז
ע ט ל ע מ א זע ג
,ןטפ ירש
ר ע ט נע צ י יר ד
ד נא ב -
ר ע ד
ם ז יל א יצ א ס
ןוא
ע ל א נא יצ א נ
.ע גא ר פ
גא ל ר א פ
,אזאש זב
,עשראוו
1935 , 292 .ז
ע ט ל ע מ א זע ג
,ןטפ ירש
ר ע ט נע צ ר ע פ
ד נא ב -
ף יוא יד
ןגעוו
ןופ
ם ע נר ע ד א מ
- נע ק נא ד ע ג
.גנאג
גא ל ר א פ
,אזאש זב
עשרא וו
1ןא א ראי 1, 318 .ז
ע ט ל ע מ א זע ג
,ןטפ ירש
ר ע ט נע צ פ ופ
ד נא ב -
ןע מ ע ל ב א ר פ ־ ט פ י וה
ןופ
.ם ז יל א יצ א ס
גא ל ר א פ
,אזאש זב
,עשרא וו
1931 , 310 .ז
— דק—
!16]
%