Page 117 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

.רד םייח
יקסוואלטישז
רעש יפא ר גא יל ב יב (
)ט נע מ נא ר פ
ם יפע י
ןירושי
,ףאסאליפ
רעשיטסילאיצאס
,רעקיטעראעט
טסיצילבופ
ןוא
.ראטקעל
ןריובעג
םעד 19 ןט
לירפא ג״כ<
,)ןסינ
1865 , ןיא
,יטאשוא
רעקסבעטיוו
.עינרעבוג
ןבראטשעג
םעד 6ןט
,יאמ 1943 , ןיא
,יראגלאק
.עדאנאק
טאה
טניואוועג
ןיא
ןפיוא-ןאטארק
,ןאסדאה
.נ *.י
.ר ד
םייח
סיקסוואלטישז
ןטפירש
1>
HcTopii^ecKHxi* Cy^bSaxTb EBpeMcTBa. MocKoa, «PyccKan
»׳06
M
ucjih
.
THno-JiHTorpa^in, 1887, 127 cTp
יע ר װ ע י ,
׳ק
״םא יערװ ע י
ר ע נא ד נא ל (
,)״דנײרפ״
1892 .
ם א ר גא ר פ
ןופ
״חיאס״
ןופ יד
,ןרע ־סע
1898 ,
ם זילא יצאס ״
יא
א ב ר א ב
אז
־־ילאפ
ויוקס עש ט יט
,״ ודאבא ווס
120
.ןט ייז
יקס וואלט יש ז!
.ר ד .ח1
ד וה א ־ ןב
-
ס ומ זינויצ
ר ע ד א
.ס ומ ז יל א יצ א ס
ט ק ור ד ע גר ע ב יא (
ןופ
רעש יד יא ״
״ר ע ט ײ ב ר א
׳ונ 0,)
ט ר א מ
1899
.ר ד א י
-
ק ור ד ןופ
ר ע ד
ר עש יד נע ל ס י וא
ןא יצא זינא גרא
ןופ
ם ע ד
ם ע נ יימ ע גלא
ןעש יד יא
ר ע ט י יב ר א
ד נ וב ןיא
ד נא ל ס ור
ןוא
. ןע ל י ופ
32 .ז
b
11
HaiUoHajibHbiH Bonpoc'b. Km1r0H3flaTej1bCTB0 «Cep1n
.»>׳
C01^iaj1n3M
. 1906 <.
b-IIeTep6ypn
׳KieB
b
m
JJiajieicTiiHecKaH Jlormca. MocKBa, 1907.
thuo
-
jihto
MaTepiaj1H3M
rpa<J)ifl Pyccnaro ToBapwmecTBa nenaTHaro
m
113jjaTej1bCKaro
.
fcj1a. 55 CTp
׳H
ר ע ד
ם ז יל א יצ א ס
ןוא י ד
ע ל א נא יצ א נ
.ע גא ר פ
- יד
ע ל א נא יצ א נר ע ט נ יא
.ק ע ה ט א יל ב יב
ןע ב ע גע נס י ור א
ןופ .א .מ
,א ק נע ל א ווע י
וינ
,קרא י
1908 . 154 .ז
ס א ד
ם א ר נא ר פ
ןוא יד
ןל יצ ןופ
ם ע ר
:ט פ ירש ט א נא מ
םאד״
עײ נ
- ״ ן ב ע ל
1908 .
ןע ב ע גע גס יור א
ןופ
ן י יא ר ע פ
סא ד״
עײ נ
,ך ע ב ע ל
וינ
,קרא י
1908 . 10 .ז
*
א
רעסיורג
לייט ןופ רעד
רוטארעטיל
ןגעוו
ןיקסוואלטישז
טייטשאב
ןופ
עשימעלאפ
.ןעלקיטרא
רימ
ןבאה אד
טכארבעג
ךיוא
ןרעטסומ
ןופ רעד
רעשימעלאפ
,רוטארעטיל
דכ4
,רעכעלטיא
סאוו
טכוז
עיצאסראפניא
ןגעוו
םעד
םענעבראטשראפ
,רעלעטשטפירש
לאז
ךיז
ךיוא
ןענעקאב
טימ יד
ןעננולעטש
ןוא
ןעגנוצעזסיוא
ןופ ענייז
.םרעננעק
[14]