Page 120 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

סא וו
ר ע ד
ר עש יא ייר ב ע ה ־ש יד יי
ר ע ב י ירש
ה יעש י
ש וב ר ע ב ל יז
ט א ה ם יא
.ןבע גע ג
ןיא
ם ע ר
ל ק יט ר א
ט א ה ר ע רא נ
ט ק ור ד ע נ פ א
ייווצ
.וויר ב
6.
.ש .י
: ן א ז פ ר א ד
וצ
ר ע ר
ע ט כ יש ע ג
ןופ
רע ניוו
ןש ידיי
ר ע ט א ע ט
עיינ״
,״טײצ
,ןיוו
1924
ןגעוו(
ס ר עש זר א ב ז
ןע ג נ וט ע ר ט ס י ור א
ןיא ,ןיוו
יוו א
ר ע נ ע י יל ר א פ
ן ופ
ע נייז
. ) ר ע ד י ל
7.
.י רמ נ
. : י ד
ע ש יא י יר ב ע ה
ם יב ת כ
ןופ
ל ו ול ע ו ו
ר עש זר א ב ז
-
ס א ד
עש יר יי
,ק ל א פ
1928 , .נ 13.
ע ק י ד ל ל ו כ
ן ע ל ק יט ר א
ןגעוו
ר ע ש ח א ב ז
ט נ יפ ע ג
ןע מ
: ן יא
8.
ש יא וש ח
א י ד ע פ א ל ק יס נ ע
)ש ילגנע(
74-73 ,V.
9.
ןמ ל ז
: ןע ז י יר
ןא ק יס ק ע ל
ןופ
ר ע ד
רעש יד יי
,ר וט א ר ע ט יל
11,
840-832
יד(
ע ט ס כ ע ל ר י פ ס י וא
. ) ט ע ב ר א
10.
ןמ ל ז
: ג י י ו וצ ר ע ב ל י ז
ןא ק יס ק ע ל
ןופ
ןש ידיי
,ר ע ט א ע ט
1,
765-758
.
11.
א י ד ע פ א ל ק י צ נ ע
א ק יא ד ו י
)ש ט ייד(
274-273
,VI .
ןע ל ק יט ר א
ןגעוו
,ם יא
ט נכ ע ר ע ג נ י יר א
:ת ו נ ור כ ז
12. .מ
:גר ע ב ס י י ו ו
ף ל א ו ו
,ר זר ב ז
ןיא
, ןד ר יה
,ם ילש ור י
1906 ,
ט פ ע ה 4 ןוא 5.
13. .י .ד
:ש וב ר ע ב ל י ז
. ןצ יק ס
,ןיוו
1921 ,
ןט ייז
93-48 .
14. .ש .ל
: ןא ר ט יצ
ץ ר פ ןב
השמ
ן יק ס נ יל ומ ס
סק נפמ (
,) ית ונור כ ז
ח ול
,ף ס א יח א
X111 ,
,)ג״פרת(
ןט ייז
192-173
.
15. .א
: ן י ו וט יל
י ד
עש יד יי
ס ק ל א פ
גנופאש ןיא
,ר ע ד ל יב
111 :
ל ו ול ע ו ו
,ר עש זר א ב ז
י ד
,ט פ נ וק וצ
1915 ,
287-285
;
374-368
.
16. .ש
:ר ע ג ינ
ל ו ול ע ו ו
.ר עש זר א ב ז
י ד
,ט פ נ וק וצ
1925 ,
49-41 .
ס א ד זיא י ד
ע ט ס ע ב
עש יט יר ק
ט ע ב ר א
ןגעוו
ם ע ד
ןק י זא ד
ם ק ל א פ
.ר ע ט כ י ד
17. .נ
:ף יטש י ד
ע ר ע ט ל ע
עש יד יי
.ר וט א ר ע ט יל
,ווע יק
1929 ,
214-209
. א
,ע צ ר ו ק
ר ע ב א
ע ט ונ
.גנוצאש פא
ף יוא
ש ילגנע
זיא
ןא ר א פ
ם ד וק ל כ יד
ט ע ב ר א
ןופ
18
.
ט ק ו ר ד ע ג
ן יא .
Leo Wiener: Popular Poetry of the Russian Jews
.
37-40 ,
American Germanica, 1898, Vol. I I
ר ע ייז
א
ע ק יט כ י ו ו
,ט ע ב ר א
ר ע ד נ ו זא ב
ר א פ
ר ע ר
גנוש רא פס יוא
ןופ
ר ע ר
ק יט א מ ע ט
ןופ
ס ר עש זר א ב ז
ר ע ד י ל
ןוא
ך י וא
ם ע ר
ןב ל ע ז
: ס ר ב ח מ
The History of Yiddish Literature, 1899, 77-80.
.19
ף יוא
ןט ייז
264-260
ט א ה
רע ניוו
ט ק ור ד ע ג פ א
ןיא א
ר עש ינ ייט א ל
־ נא רט
ע יצ פ יר ק ס
ןוא א
,ג נ וצ ע זר ע ב יא ־ע זא ר פ
ס א ד ד י ל
רער ״
ר ע ט נל ע
ט כ וז
י ד
.״ור
ף יוא
ש יל יופ
ט ר ע ו ו
ר עש זר א ב ז
ט צ אש ע גפ א
ןיא
ר ע ר
ט ע ב ר א
ןופ
ץא נגיא
,ר ע ס י ז
ןצ יק ס ״
ןופ
ר ע ד
רעש ינא גראש ז
,״ר וט א ר ע ט יל
,גר ע ב מ ע ל
1891 , ןוא ןיא
ר ע ד
ט ע ב ר א
ןופ
ם ל ע ה ל י ו ו
)ל וול ע ו ו(
, ןא מ ד ל ע פ
ןגעוו״
ןש ידײ
,״ןאגראשז
,גר ע ב מ ע ל
1891 .
ן א מ ד ל ע פ
זיא
ר ע ייז
ט ר ע ט ס י י גא ב
ר א פ
ס ר עש זר א ב ז
.ר ע ד י ל
20. א י צ י ק מ א נ ג ע : ר
ע ט נע א נ
.ןט ל א טש ע ג
.עש רא וו
1938 . א
ע נ י יפ
־ ק א ר א כ
ק יט ס יר ע ט
ן ופ
ם ע ד
ר עש זר א ב ז
.ר ע ט כ י ד
21.
ס א ד
ע ב ל ע ז
ך ו ב זיא
ןע נ יש ר ע ד
ף יוא
ש יא י יר ב ע ה
.א .נ
ת ו י ומ ד
.ת וב ור ק
:ת יר ב ע
.יק ס נ ולש
.ב יב א ־ ל ת
1941 .
.
ל א ו מ ש
: ט ר א פ א פ א ר
ת נ וכ ת ל
יר יש
.ונמ ע
ח ר זמ מ
ב ר ע מ מ ו
127 , IV.
[11]
— טצ