Page 121 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

ןיא
ר ע ד
גנולמא ז
ןופ □ ע ד
ר ע נא יס ימ
וואטס וג
ןא מ ר ע ה
ןא מ ל א ד
.א .נ
*שידיי״
ע ש ט י יד
ר ע ד י ל ס ק ל א פ
ס יוא
ןע יצ יל א ג
ןוא
״ ד נא ל ס ור
,)שט ייד(
,ק יצ פ י יל
1888 ,
ןע נייז
ןא ר א פ
ט ק ור ד ע ג פ א
ןיא א
רעש ינייטא ל
ע יצ פ יר ק ס נא ר ט
יד
: ר ע ד י ל
1)
ס ׳ח יש מ
,ןט ייצ
2)
ר ע ד
ד יס ה
ט מ וק ןופ ,ןיוו
3)
ר ע ד
ט א ר ק נא ב
ןוא 4) יד
ע ט כ יש ע ג
ןופ
.ץ א ל א ג
ןיא .נ
ס ׳ף יטש
ע יט א מ א ט ס ע ר כ
.א .נ יד
ע ר ע ט ל ע
עש יד יי
,ר וט א ר ע ט יל
ו וע יק
1929 ,
ןע נייז
ט ק ור ר ע ג ר ע ב יא
ןרא ווע ג
יה
:ר ע ר י ל
ס ט יר ע ר ק
,ה יול
ר ע ד
־ק יל גמ וא
,ר ע כ ע ל
□ ע ד
ס ׳ר ע ט כ י ד
,ט ס י יד ט
ר ע ד
ר ע ט נל ע
ט כ וז
יה ור ןוא טוג וצ
, ןב ע ל
טינ
וצ
.ןגרא ז
ןיא
װ א כ א ר א ב ך יס א ב
:ע יגא ל א ט נא
״ 500 רא י
עש יד יי
״ע יזע א פ
( 1917
ד נ א ב -
1-
154-156
, )
ןע נייז
ט ק ור ד ע ג פ א
י יר ד
: ר ע ד י ל
ר ע ד
ר ע ט נל ע
ט כ וז
י ד ,ור
ר ע ד
ר ע כ ע ל ק יל ג מ וא
,ר ע ט ב יל ר א פ
ןוא
ד ע ד
.ר ע גע ר ט
ס נט צ ע ל
ט א ה ר״ד
עש והי
ך א ל ב
ט כ ע ל ט נ פ ע ד א פ
ןא
ט נא ק א ב מ וא
ל ק ר ע ו ו
ןופ
.ר עש זר א ב ז
ס א ד זיא א
ל י ו וק ס א פ
ף יוא
ר ע ד
ר ע ל וב מ א ט ס
ד עש יד יי
ה ל יה ק
ןופ רא י
1869 .א .נ
ר ס ומ
ינב ל
ה ל וע א וה ל וק
א ר וק
ת צ ע ל
ם יע ר מ
ר יע ב
אטש וק
,ה ר יב ה
ר ע ד א
ם ע ר
ט נוה א
ןקעטש
אוויי(
,ר ע ט ע ל ב
1941 , .זז
68-49 . )
ןופ י ד
עש יא י יר ב ע ה
ק ר ע וו
,ענייז
סא וו
זיא
אט ינ
ף יוא
,שידיי
זיא
יא ד כ
־וצנא
ןזייוו
ף יוא
ר ע ד
ר ע ס יור ג
,ע מ ע א פ
,״הינאמור״
ןא
ש יפע
ט כ יד ע ג
ןיא
ף ל ע
,ר ע ד י ל
ןגעוו
ר ע ד
ע גא ל ןופ
ןד יי
ןיא
.ע ינע מ ור
יד
ע ק יזא ר
ע מ ע א פ
ט א ה ך י ז
ט ק ור ד ע ג
ןיא
״רהשה״
(
694-684
;
631-623
;
552-544
,V) ןוא זיא
ך י וא
ןע נ יש ר ע ד
ןיא א
־ ע פ ע ס
ןט א ר
.ג וצ פא
ןופ י ד
עש יפא ר גא יב
ןל א יר ע ט א מ
ןגעוו
ןייז
ןב ע ל ןוא
ט י יק יט ע ט
זיא
יא ר כ וצ
ןע ג נע ר ב
י ד
ע ק יד ר ע ט י י ו ו
.ם יר וק מ
1.
ר יא מ
,גרעבס ייוו
ל ו ול ע ו ו
,רעש זראב ז
ר ע ד
ר ע ד נ ע ר א פ
רע גנע ז
ס ע ד
־ש יצ ילאג
ןש ידיי
ס ומ ס ינא מ וה
,)שט ייד(
-
ט ק ור ד ע ג
ןיא י ד
ןע גנול ייטט ימ ״
ר וצ
ןש ידיי
״ ע ר נ וק ס ק ל א פ
,ת ו ב מ א ה
1909 , 31 ןוא 32.
ס יור א
ר ע ד נ ו זא ב
ןיא
א
ר וש ארב
ןופ 43
ןט ייז
ןיא
,ק יצ פ י יל
ןיא
ג א ל ר א פ
,ןא מ פ יוק
1909 .
2: ר יד .מ
.ד יר פ
א
ע יז נע צ ע ר
ף יוא
ס ׳גר ע ב ס ייוו
,ל כ יב
ט ימ א ך ס
ע ק יט כ יו ו
,ם יא ולמ
-
ט ק ור ד ע ג
ןיא
טפ ירש טא נאמ ״
ר יפ
ע ט כ יש ע ג
ןוא
טפאש נס יוו
ס ע ד
.״סמ וט נדױ
1910 ,
759-755
.
3.
ר״ד
השמ
.ד יר פ
ס עש יפא ר גא יב
ר ע ב יא
ןימ ינב
ף ל א ו ו
ץ נא ר ק נר ע
ל וולע וו(
)ר עש זר א ב ז
ט ק ור ד ע ג
ןיא י ד
.״ןעגנול ייטט ימ״
ט ע מ ד יװ ע ג
ד ר א ה ט א ג
,שטיוד
ם ע ר
ןט מ יר א ב
ר א ס ע פ א ר פ
ןופ
ורב יה ״
ןאינוי
״ש זדע לא ק
ןיא
,יט ע ניס ניס
א
ןס יור ג
ד יס ח ןופ
.ש ידיי
ס יור א ןיא
1917 יוו א
־ ט ס ב ל ע ז
ע ק יד נע טש
ע ר וש א ר ב
ןופ 25
.ןטייז
4.
ר״ד
ד ר א ה נ ר ע ב
:ןייטש כא וו
ל ו ול ע ו ו
ס ׳ר עש זר א ב ז
.וויר ב
39
ו ו יר ב ןופ י ד
ןרא י
1877-1868
.
ט ק ור ד ע ג
ןיא יד
עש יגא לא ל יפ ״
ןט פ ירש ןופ
,״אוויי
ד נא ב 11,
42-1 .
5.
:ר ע ג יט
ע ל ע ו ול ע ו ו
ר עש זרא ב ז
עק ינייא (
ם יט ר פ
ןגעוו
ןייז
ט ל א ה פ י וא
ן יא
.)ןיוו
ט ק ור ד ע ג
ןיא
לא נר וש ז־ש ד וח
״שידיי•
)ןיוו(
1928 ,
ר ע מ ונ
4-3 ,
ןט ייז
6-1 .
ר ע ד
ר ב ה מ
,ט ל י יצ ר ע ד
זא ר ע
ט א ה 21
ו ו יר ב ןופ
,ןר עש זר א ב ז
[10j