Page 124 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

-----------
,
ר ע ד
ב י יה נא
ןופ א
רעש יד יי
ר וט א ר ע ט יל
ןיא
ע ק יר ע מ א
-
ך א נא מ ל א
גא ר ט י יב
ןופ
ןד י י
וצ
ם ע ד
י וב פ י וא
ןופ
ע ק יר ע מ א
. . .
ר ע ל א נא יצ א נר ע ט נ יא
ר ע ט ע ב ר א
, ןד ר א
1940 , .זז
364-335
.
נ י ג ע ר :.ש
עש יד יי
ר וט א ר ע ט יל
ןיא
ר ע ד
ר ע ט ייווצ
ט פ ל ע ה
19 ן ט
־ ע ג ל א - ה ״ י
ע ניימ
.ע י ד ע פ א ל ק י צ נ ע
ןד י י
,ק ר א יר ינ
1942 , .זז
140-99
.
ש א צ ק ,י
. ר ד
.י:
עט כ יש ע ג
ןופ
ר ע ד
ד עש יד יי
ע ס ע ר פ
-
ע נ י ימ ע גל א
־נע
,ע י ד ע פ א ל ק י צ
ןד י י
,ק ר א יר ינ
1942 , .זז
271-256
.
ך וב ל מ א ז
וצ
ר ע ד
ע ט כ יש ע ג
ןופ
ד ע ד
רעש יד יי
ע ס ע ר פ
ןיא
.ע ק יר ע מ א
׳ק א ד ע ר
ט ר יט ןופ
.ר ד
ב ק ע י
.יקצאש
עש יד יי
,ט פאש ל ע זע ג־ר וט ל וק
,קרא י־וינ
1934 ־
64
.ןט ייז
ך וב ל מ א ז
ד ו ב כ ל
□ עד 250
ןטס ־
ל ב וי
ןופ
ר ע ד
רעש יד יי
ע ס ע ר פ
. . .
־ ק א ד ע ר
ט ר יט ןופ
.ר ד
ב ק ע י
.יקצאש
ןב ע גע גס יור א
ןופ
ל י יט פ א מ א
ןופ
ןש ידיי
־נסיװ
ןכ ע ל ט פ א ש
ט וט יט ס נ יא
. . .
,קר א יר ינ
1937 , 334
.ןט ייז
, ן א מ ל ו ש
: ו ה י ל א
ע ט כ יש ע ג
ןופ
ר ע ר
רעש יד יי
ר וט א ר ע ט יל
ןיא
.ע ק יר ע מ א
גא ל ר א פ
.א .וו
, ןא מ ר ע ד יב
,קר א יר ינ
1943 , 244
.ןט ייז
, ן א מ ק ר א ט ש
: ה ש מ
וצ
ר ע ר
עט כ יש ע ג
ןופ
ש ידיי
ןיא
ע ק יר ע מ א
-
ך ו ב ר א י
ן ופ
ל י יט פ א מ א
.)אוויי(
ט ר יט ק א ד ע ר
ןופ
ש וב ייל
,ר ע ר ה ע ל
ל ד ו י
,ק ר א מ
,ק ר א יר ינ
1939 , .זז
190-181
.
-----------
,
ס יר א מ
ס ד ל ע פ נ זא ר
, ס ק נ פ - ב י י ה נ א
ד נא ב 1,
,ק ר א יר ינ
1928 , .זז
57-53 .