Page 125 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

א -ם ע פ
דפסה
ןפיוא
םענעגנאגראפ
,ראי
ןבירשעג
ןיא
־שיטסילאיצאם
ןשיליכשמ
.ןאט רימ
ןעגנערב
אד יד
עטשרע
ײװצ
סעפארטס
יד<
עיפארגאטרא
:)טריזינרעדאמ
ס א ד
1886 רא י
זיא
ןיוש
ד ל א ב ןיא י ד
טײקגיװע
,ןעגנא גראפ
ר ע ל ק ר ע
ר ימ
ןײמ
,ק ל א פ
ר ע ל ק ר ע
ר ימ
ף יוא
,ר א ל ק
סאװ
ט ס א ה וד
ר ע ט נ וא
ר ע ד
ט ײ צ
? ןע גנא גרע ד
סאװ
ר א פ א
ןצונ
ןב א ה ר יד
ט כ א ר ב ע ג
,א י ד
ע ל א
ע נע גנא גראפ
? ןרא י
וד
,ט ס פ א לש
ןיימ
,ק ל א פ
וד
טס נײמ
ס ע זיא
ט כ א נ
-
ב י וה ר ע
ך י ד
ט י נ - ל ע נ ש
ײג
! ןר א ל ר א פ
ט ס ר ע ה
,וד
ןיימ
,ק ל א פ
י ד
ע פ ר א ה
ר ע ד
ט ײ צ
ע ײ ר פ
ר ע ד יל
ט ל יפש יז
ןיוש
,ד נ יצ א
יז
ט ק עװ י ד
ןשט נעמ
ר ע ד
ט ל ע װ
ף יוא ם וצ
יט ײ ר טש
,ך יד
ןיימ
,ק ל א פ
טנײמ
ןע מ
,ך יוא
ײטש
ף יוא
,דניוושעג
ב י וה ר ע
,ך יד
ןיימ
,ק ל א פ
לע טש ך יז
,ר ע ד ינא
ם וצ
ף מ א ק ־ט ל ע װ
ײז
טײרג
ט ימ
ע ל א
,ך ייל ג וצ
ט נא ה ןיא
ט נא ה ט ימ
ע ל א
ע נײ ד
,ר ע ד יר ב
ןא
ע ד נע
ך א מ וצ
ם ירא
ד נ וא
.ך ייר
סיראמ
םדלעפנעזאר
טשרע דיל טאה ןיא ךיז טינ
טגאמראפ
יד
,הרושב
זא םע טאה
טכאמעג
ןייז
ןשירארעטיל
ױבעד
רענײא ןופ יד
עטסערג
,רעטכיד
סאװ סאד
עשידײ
קלאפ טאה
.ןבעגעגסיורא
טימ
ןקױאדמעד
דיל
טבײה ךיז ןא א עײנ
הפוקת טינ
זיולב ןיא
רעד
עטכישעג
ןופ רעד
רענאקירעמא
רעשידײ
,רוטארעטיל
ראנ ןיא רעד
רעשידײ
רוטארעטיל
.ללכב
עיפארגאילביב
םניא
ר ע ק ר א יר ינ
״סקנפ״
ד נא ב (
1,
1928-1927
)
ט א ה
ר ע ד
ר ע בײ רש
ןופ
ע ק י זא ד יד
תור וש
ט כ ע ל ט נ פ ע ר א פ
א
ע יפ א ר ג א יל ב יב
ןופ
ןלעװ ק ״
ר וט א ר ע ט יל
וצ
ר ע ד
ע ט כ יש ע ג
ןופ
ר ע ד
רעש ידײ
ע ס ע ר פ
ןיא
״ע ק יר ע מ א
.זז(
320-312
.) א ד
ןב יג
ר ימ ןא
זיול ב
ע כ ל ע ז א
,ם יר וק מ
סאװ
ןע נײ ז
ןיא
ר ע נע י
המ יש ר
טינ
.ט נא מ ר ע ד
מ ' ר מ ,ר ק
: ן מ ל
ב ק ע י
יב צ
. ל - ל ע ב א ס
ןייטש
,ך וב ־לב וי
,עגאק יש
1938 ,
.זז
114-98
.
[ 6 ]