Page 164 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

ם יב רה
רשא ד ע הנה
שבתשנ
םב
ר ובחה הזה
. . .
ואיצוה
ר וא ל . . .
מ״אאלב
ר״רהכ
הרוה י
ל״ז
הנוכמה
ד ר ה א נר ע ב
ר ר ע ב
1םע
המדקה
,]ת ימ ורב
.א״כרת
תאצוהב(
ס ופדב ו
. . . .ע
.)לצט נרש
4
°.
[27 [ + ]
2126 ] .׳ע
20.
, י ק ס נ ו ר ב ג
ר ש א
ך ו ר ב
: ם ד נ ב
רצ וא
ןושל
א רקמ ה
דומלתה ו
ונובזעמ
לש ׳ר
. . .
ל״ז
ך ור ע
יר יב
םייח
ץיבונרשט
םע[
החיתפ
ה רצ ק
המרקה ו
ונממ
לאקזחיו
.!ןאמפיוק
תאצ וה
ת נמלא
רבחמה
ה ב יל
ם ירמ
.יקס נורבג
זירפ ־ה בקס ומ
גיצפייל[
11924 .
סופד(
.וו
.ןילגורד
8°. [10 + ]
520 .׳ע
21.
, ס ו ר ג
.מ : .ד
ןולמה
םלשה
ק לח
ןושאר
ינמ ר ג ־ירבע
םע
תפס וה
תמישר
ישאר
ת ובתה
.םירוגשה
תאצוה
.״הרונמ״
,הניוו
ד״פרת
סופד(
.)״הרונמ״
12° . [
21+448+16
[ +3] .׳ע
22.
, ס ו ר ג
.מ : .ד
ןולמ
ישומש
ינמ ר ג ־ירבע
תאמ . . .
תאצוה
ףסוי
.ינועמש
,ב יבא ־לת
.ש״ת
ת רדסמ (
ר וט ק פ ס
סופדו
.)ד ל ה ור
16° . 568 +VII .׳ע
23.
ס ו ר ג
מ א ,ן
: ן ב ו א ר
ןולמ
יל ג נא ־ירבע
םלש
ל ל וכ תא
רצ וא
ןושלה
ת ירב ע ה
ל כ ל
.ה יתופוקת
רבח
ר ד ס ו
. . .
תופתתשהב
.ש״קז
ך ר ע
היגהו
.מ .צ לגס םענ
המ רקה
ונממ
ת ירב ע ב
תילגנאו
הריקס״ו
ה ר צ ק
לע
התוחתפתה
לש
הפשה
.!״תירבעה
תאצוה
.״ריבד״
ב יב א ־לת
,]םילש ורי[
ח״צרת
ס ופר(
.)ס ייוו
8°. 13 + ]
423 [ 1] +x v .׳ע
24. ג ר ז ו ב ס ק ,י י ה ו ר :ה
ןולמ ס יכ
.יזעול
תאצוה
.״ריבד״
,ב יבא ־לת
ץ״רת
ס ופר(
.)״ץראה״
32° .
[+ ׳ ו
1 + ]
282 .׳ע
25. ג ר ז ו ב ס ק ,י
: ה ד ו ה י
ןולמ לש ס יכ
ת ירבעמ
ת יס ורל
תיזנכשאו
ת יסורמ ו
ת יר ב ע ל
.תיזנכשאו
ק לח
:ןושאר
יזנכש א ־יס ור ־ירבע
רב וח י״ע . . .
תופתתשהב
ףסוי
ר נזולק
דע[
תלמ
״תשלפ״
םעו
המ רקה
ונממ 1.
תאצוה
.״הישות״
,השרוו
א״סרת
סופד(
גרבדלוש
.)ופתושו
12° .
H1+V111
+
1266 .'ע
הרודהמ!
תישילש
תהגומ״
תנקותמו
םע
תופסונ
םילמ
.״תושרה
האצי
תנשב
ז״סרת
,השראווב
ס ופ ר
םיחאה
.]ןײטשפע ־ןיװל
26. ג ר ז ו ב ס ק ,י
: ה ד ו ה י
ןולמ
הפשה
ת ירב עה
תאמ . . .
תאצוה
.״ריבד״
,ביבא־לת
ה״צרת
סופד(
.)״ץרא״
8
°.
+ד״י
1124 .׳ע
27. ג ר ז ו ב ס ק ,י י ה ו ר ה:
תפס ות ל
ןולמ״
הפשה
.״ת ירבעה
תאצוה
.״ריבד״
,ב יבא ־לת
.ב״שת 8°. 291 .׳ע
28. ר ג ז ו ס ב ק ,י ה י
; ה ר ו
, ן י ל י
: ר ו ד
ןולמה
יר ב ע ה
תאמ
. . .
האצוה
השרח
תנקותמ
ת ופס והב
ת וב ר
תאמ
הרוה י
יקסב וזרג
1םע
המ רקה
ה ר צ ק
.!ונממ
תאצ וה
.״ריבד״
,ב יבא ־לת
ז״פרת
סופד(
ןתיא .סו
.)ינשוש 12° . [
655+14
׳ע
הרודהמה!
הנושארה
איה
תנשמ
ט״ערת 1.
29.
, י ק ס ב ו ז ר ג
; ה ד ו ה י
: ק ש ט ר י ש ־ ן א מ ל ו ו
ןולמ ס יכ
.יד יא ־יר ב ע
תאצ וה
.״ריבד״
,ב יבא ־לת
ץ״רת
ס ופר(
׳פואוק
לעופה״
.)״ר יעצה
32° . [
174+14
.׳ע
30.
ז ר ג
ס ב ו
ק ,י
; ה ד ו ה י
י מ ר כ
ף ס ו י
: ר ״ ר
ס יכך ולמ
ילגנאײ רבע
תאמ
. . .
ה ר ודהמ
.תישימח
תאצ וה
.״ריבד״
,ב יבא ־לת
.ט״צרת
ספדנ(
תוהמאמ
ס ופ ד ב
״גרבנטוג״
לש
יבצ
.)פ ס כ
32° . [4+ ]
247+163
.׳ע
— טג —