Page 165 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

ןוימד
תונושלל
.תויחאה
תומשה
ם יפ ד ר נה
. . .
ת ולמה
תוכישה
םהל
י״פע
ןוימד
ףותשו
ןויערה
ןעמל
לכוי
םדא
אצמל
הלמה
השקבמה
םג םא
הנניא
העודי
.ול
ורבח . . .
ימלשורי
ך ר כ
ןושאר
1
ה ת ע ב -א
1.
.ןילרבדכילש ורי
ת יב
תאצוה
ם ירפ ס
דישגנל
.גרב ניש ־ןילרב
מ״תתא
.ןברחל
8
°.
580+1151
.׳ע
ךרכל!
ף ר וצ
טקפס ורפ
לע
ןולמה
,ורבחמו
תודועת
םימכח
לע
ר פ ס ה
ת ירב ע ב
תופשבו
.!תויזעול
ך ר כ -
ינש
.]הקפה-פ׳׳ב!
ןילרב ־םלש ור י
ב״מתתא
.ןברח ל
8°.
181 ׳ע
דומעמו
581 ד ע
1160 .
ך ר כ -
ישילש 1
ה ד רח -ה ע ק פ ה
1.
,ןילרבדבלשורי
ג״מתתא
.ןב רח ל
8°. 1101 ׳ע
דומעמו
1161 דע
1740 .
ך ר כ -
יע יב ר
.]תרח י-ןודרח!
,ןילרברכלש ורי
ד״מתתא
.ןב רח ל
8°. 1151 ׳ע
דומעמו
1741 דע
2207 .
ך ר כ -
ישמח 1
ת ת ל - ׳כ
1.
,ןילרב ־םלש ור י
ה״מתתא
.ןב רח ל
8°.
1151 ׳ע
דומעמו
2209 דע
2747 .
ך ר כ -
ישש 1
ןתפמ -מ 1.
,ןילרב ־םלש ור י
ת רה צ ה ל
ר ופ לא ב
1
]ה״פרת
161 ] ׳ע
דומעמו
2749 דע
3221 . 1 שארב
ך ר כ ה
אובמ
ר צ ק
תאמ
הדמח
.]ה ד וה יךב
ך ר כ -
יעיבש 1
ך ס נ-ץ מ 1.
,ןילרבדבלשורי
׳ט
ת רה צ ה ל
ר ופ ל א ב
1 ו״פרת 1. 8°. 1151 ׳ע
דומעמו
3223 ד ע
3692 .
ך ר כ -
ינימש 1
ת ת ס -ס ס נ
1.
,ןילרב ־םלש ור י
ב״י
ת רה צ ה ל
ר ופ לא ב
1 ט״פרת 1. 8°. 161 ] ׳ע
דומעמו
3694 דע
4244 1 שארב
ך ר כ ה
הרעה״
תאמ
״ךרועה
השמ
יבצ
.]ל גס
ך ר כ -
יעישת 1
ת ר ת ע - ע
1.
תאצוה
הדוהי־ןב״
-
האצוה
ר וא ל
ר כ זל
ר זע ילא
הד וה יךב
ןוב רעב
.״לבגומ
,םלשורי
ג״י
ת רה צ ה ל
ר ופ לא ב
1
]ץ״רת
סופד(
ל א פ ר
םייח
.)ןה כה
8°. 1161 ׳ע
דומעמו
4246 ד ע
4798 1 שארב
ך ר כ ה
הרעה״
תאמ
״ךרועה
ל״נכ 1.
17. ב ־ ן ה י
, ה ד ו
:.א
ןולמ
ירב ע
םגרותמ
תיזנכשא
ת רב ודמ ה
ןיב
םידוהיה
.תיסורו
ליכמ לכ
םילמה
,ך״נתבש
ם ילמה
דומלתמ
םישרדמו
ת ורפסהמ ו
ירחאלש
דומלתה
ד ע
ונימי
הלא
םילמהו
תושדוחמה
םילמהו
ת ורזה
תויוצמה
ת ורפסה ב
.ת ירבעה
םע
תהגה
םוגרתה
יס ורה
תאמ
עשוהי
גרבנייטש
1 האצוה
הינש 1.
,הנליוו
.ג״סרת
18. ב ־ ן ה י
, ה ד ו
:.א
ןולמ
אלמ(
)םלשו
יזנכש א ־ירבע ־יס ור
. . . ת א מ
תופתתשהב
.יקסבוזרג
תאצוה
.״הישות״
ט״סרת ',הש רא וו
סופד(
.)גרב לפ ע
12° .
2216 .״ע
19. ר ב
: ר כ ש ש י
רצ וא
ישרש
ןושל
שדקה
הנוכמה
א יצ נאדרוק נוק
לע
הרות
םיאיבנ
םיבותכו
ל ל וכ
תולמ
ןושל
שדקה לכ ו
םילמה
רשא
םוגרתב
לש
ם יבותכ
לע יפ
ר ד ס
ף לא ת יב
. . .
םיראובמו
וב . . .
ל כ
ישרש
ןושל
שדקה
ל כ ל
יקלח
ןושלה . . .
וחפסנו
וילא . . .
ופוסב חול לכ
םישרשה
רפ סמ כ
םהיתוארוה
ת יבל
םהיתובא
. . . םג חול
ת ולמ
תויזנכשא
יפ כ
ר ד ס
אפלא
.אתיב םגו
ונקתנ
וב ל כ
תוערגמה
םישובשהו
— חנ —