Page 168 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

שומש־ירפס
תירבעב
תאמ .א .ר
יכא למ
המישר
וז
הליכמ תא בור
שומשה־ירפס
תירבעב
וספדנש
תנשמ
ו״סקת
.ךליאו
איה
הכורע
דוחיב
ליבשב
םיליכשמ
,םידמלתמו
ןכלו אל
יתקייד
תמישרב
םיסופדה
םינושארה
יתמשרו
קר תא הלא
םייוצמה
,רתויב
לבא
יתרכזה
יתורעהב
תא
תורודהמה
.תונושה
המישרב
וז אל
ורכזנ
.םישרשו־קודקד־ירפס
םינוקיסקלמ
םייפרגוילביב
םייתודלותו
יתמשר
קר תא
, ם י י ל ל כ ה
אלו
תוחתפמ
תויפרגוילביב
לש
םישיא וא לש
תוירפס
.תויטרפ
ןכו םג
עגונב
םינוקיסקלל
םייפרגויב
לש
ימכח
תוצרא
.תונוש
רפסה
ימכח״
לארשי
״הקירמאב
םשרנ
אצויכ ןמ
.ללכה
תכירעב
המישרה
יתשמתשה
תירפסב
תיב
שרדמ
םינברל
קרוירינב
הקלחמבו
תידוהיה
לש
הירפסה
תינוריעה
,קרוירינב
םיניינועמהו
םירפסב
הלא
םואצמי
.םש
םינולמ
תויצנדרוקנוקו
1.
א ב י נ ר ,י
: ק ח צ י
ל כ יה
י״שר
ל יכמ
השמחב
ם יכ ר כ
ר ד ס ב
ף לא ת יב תא
ישודח
י״שר
ויפ ורצ ו
,םיינושלה
וישורפ
ם ילמל
,םייוטבלו
ויתואוושה
,תוינושלה
,ויל ל כ
,ויק ודקד
,וימגתפ
,וישרדמ
,וירואת
,ויחנומ
יכ ר ד
,ונונגס
ותוטשפ
,ותונעו
ויתורוקמ
,ויתוברו
טקולמ
ךותמ
שוריפ
י״שר
א רק מ ל
ד ומ לתל ו
,יל ב ב ןכו
ויתובושתמ
,ויתוחילסו
לע יפ
האושה לש
םירשע
השמחו
,ם יס ופד
םישדח
םגו
,םינשי
תואחסונו
לש
ד י ־יב ת כ
,ך ורע
רא ובמ
הגומו
לע ד י
. . .
ך ר כ
:ןושאר
;אובמ
;םישורח
.ם יפ ורצ
תאצ וה
,רבחמה
,ב יבא ־לת
.ש״ת 8°.
+נ״ש 11] .׳ע
2.
א
ר ג י ב ,י
: ק ח צ י
ןולמ
ישודח .ח .נ
ק ילא יב
בתכבש
הפ ־לעבש ו
םע
תשרפ
םילקשמה
ישודחב
.ררושמה
,ב יבא ־לת
ה״צרת
סופד(
״גרבנטוג״
לש
יב צ
.)פ ס כ
8°.
111+103
, 1 ר פ ס ה
ע יפ וה
שדוחב״
ירישעה
תומל
;״ררושמה
ף וסב
ה יפרגוילב יב
לש
ת ור וקמה
רבחמהש
שמתשה
םהב 1.
3.
ק ב א
ם ה ר ב א !
ק א י נ ז ר ב
1:
ןולמ
יר ב ע ־יד יא
אלמ
וצבק נ
ואבו
וב
ל כ
,ם ילמה
,םיבינה
םימגתפה
ונייהו
ירמ א ד
ישניא שיש
םהל
ם יכלהמ
ונתפשב
,ת רב ודמ ה
םל וכ
םימגרותמ
הפשב
ת יר ב ע
החצ
.ה ננערו
— הנ —