Page 169 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

,ק וד ק ד
.הא ופרו
ל ל כ ב
ףסוא הז שי
ןייצל
:הוהיב
(1)
ץב וק
ם יעטקה
הזינגהמ
.ת יס רפה
(2)
רפסמ
לודג לש
םיטויפ
ירק י
ך ר ע
םבורש אל
וספד נ
ןיידע
ה ק ירפא מ
,ת ימ ורדה
,היקרוט
,ה ירוס
,לבב
.הילטיאו
(
3
)
ןיב
יבתכ ד י
ה לב קה
שי
:ר יכ זה ל
)א(
ץב וק
תוסמ
קתענש
תישארב
האמה
עב רא ה
הרשע
ה ילט יאב
ל יכמה
ר פ ס
הרואה
תאמ
ףסוי
,האיליטאקיג
שורפ
ה ב כרמ ה
רבחממ
ית לב
עדונ
,ומשב
ירעש
ם יזרה
תאמ
ס ורדוט
,יולה
ירעש
ק רצ ה
תאמ
השמ ןב
,ןמחנ
םירמאמו
ה לב ק ב
ם ירבחממ
ית לב
;ם יע ורי
)ב(
ינוקת
רהזה
קתענש
ת ישארב
האמה
ששה
;הרשע
)ג( ייח
שפנה
תאמ
והיעשי
ןב
ףסוי
,יולה
ל יכמה
השש
ם יקלח
םיקלחה(
ר ־ב
וע יפוה
םילש וריב
תנשב
.)ב׳׳נרת
(
4
)
רפסמ ב ר לש
םישרדמ
סרפמ
.ןמיתו
ןיב
ם ינורחאה
שי
ר יכ זה ל
ד וה יב תא
שרדמ
אמוחנת
לע
תישארב
תומשו
קתענש
ף וסב
האמה
ע ב ראה
.הרשע
(
5
)
רפסמ
לורג לש
ת״וש
ובתכנש
תואמב
ששה
הרשע ר ע
הנומשה
הרשע
חרזמב
,ב ורקה
,ןוגכ
יר ע ב ,ןוי
,וקורומ
,היקרוט
,ה ירוס
,לבב
.ס רפ ו
(6)
יסק נפ
ת ולהק
ירעמ
,וקורומ
,היקרוט
.הילטיאו