Page 172 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

תוירפס
תוירבע
ןוכמב זייוו
תללכמבו
היבמולוק
תאמ
קחצי
ןוסלדנמ
ת יר פ ס
ןוכמה
ת ד ל
וד וס ימ לש ר״ד זייוו
הירפסה
לש
ןוכמה תדל
ודוסימ לש ר״ד זייוו
החתפנ
תנשב 1922 .
תישארמ
הדסוויה
השמיש תא
יכרצ
,םידימלתה
רבח
םירומה
םירקוחהו
םידבועה
הדשב
עדמה
.ידוהיה
הירפסה
תארקנ
לע
םהיתומש לש ר״ד
לימא
,שריה
אישנה
ןושארה לש
דסומה
,ונתחו
ר״ד
ןושרג
.ב .יול
הירפסה
הנומ
46,000
םירפס
םיפלאו
תורבוח
.םיסרטנוקו
תורפסה
תירבעה
,השדחה
הללכב ו
וז
הרצונש
ץראב
,לארשי
איה תחא
תוקלחמה
רשא
תלהנה
הירפסה
הגאד
החופיטל
הלולכישו
.רתויב
בל־תמיש
תדחוימ
הנתינ
םג
תקלחמל
הירוטסיהה
יעדמו
.הרבחה
הקלחמ
וז
הליכמ
ףסוא בר לש
תויפרגונומ
לע
תולהק
תוידוהי
םירקחמו
םיירוטסה
םילפטמה
ירבדב ימי
םיבושי
םידוהי
תוצראב
.תונוש
הירפסה
המש הל
הרטמל
חתפל
ביחרהלו
תא
ףסואה
רקחל
ך״נתה
,וישוריפו
תורפסה
,תינברה
רקחמ תדה
,תודהיהו
תודלות
ישנא םש
םירפסו
לע
ךוניחה
םימרזהו
תוגלפמהו
םינושה
.תודהיב
הקלחמה
תורפסל
,תיטסינלהה
השדקומה
תואצוהל
תובורמה
תונושהו
לש
ירפס
,ןוליפ
תללוכ
םג
ףסוא
לודג לש
ירפס ףסוי
סויבלפ
םיסופדמ
.םינשי
ףסוא
הירפסה
היפרגוילביבל
תילארשי
ליכמ
טעמכ לכ המ
אציש
וטעמ
לש השמ
רדיינשנייטש
עוצקמב
.הזה
רפסמ
דיה־יבתכ
לש
הירפסה
עיגמ
,םיתאמל
םבור
ןובזעמ ר״ד
רדנסכלא
.טוהאק
םינמנ
םהילע י״כ
םיבושח
:הלא י״כ
קיתעה
רתויב
יוצמה
םלועב לש
שרדמ הבר
תישארבל
;תומשו
שוריפ
רוצנמ
ירמד־לא
השמחל
ישמוח
;הרות י״כ רקי
תואיצמה
לש
;ךורעה
תולאש
תובושתו
\
ינברמ
;הילטיא
ישודיח
א״בשרה
תכסמל
אבב
;ארתב
שוריפ
י״שר לע
;הרותה
יבתכמ
ל״דש
המכו
.ויבתכמ
יאדכ
ריכזהל
םג י״כ הלא
:ףסואב
ספוט ׳רמ
אביקע רגיא
תמיתחב
— א נ —