Page 174 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

ןוכמל
1901 . 14
.׳ע ןכ םג
ףסואה לש ר״ד
לאומש
;רלדא
הירפסה
לש
רוסיפורפ
ןרהא
;ןמיורפ
ףסואה לש
םיובנריב־דראוודע
-
הרישע
םירפסב
לע
.הקיסומ
ףסואה לש
סיאול
.)ןאמסארג
5.
הבישיה
וגאקישב
ורביה(
לאקישזדאלאעהט
)שזדעלאק
(
12000
,םירפס
י״כ
תורבוחו
תורפסב
לארשי
לעו
.)םירוהיה
הליכמ
ףסוא
רוסיפורפ
בקעי
.ןאמ
6.
ןוכמה
ידוהיה תדל ח( שיאו
טוטיטסניא
ווא
)ן׳גילער
קרוירינב
הליכמ(
ףסוא
סוקראמ
.)ןארב
7.
הירפסה
לש
״אװײ״
.קרוי־וינב
8. רעו
ךוגחה
ידוהיה
קרוי־ויגב
שיאוח(
ןשייקורע
.)עטימאק
9.
הירפסה
לש״
״הילצרה
הליכמ(
יפסוא
טרפמל
.באו
.)גרבדלוג
10.
הירפסה
לש
שיאוח״
לאקיראטסיה
.״יטייסאס
תוירפס
דומל־יתבב
אל
םיידוהי
1.
הירפסה
תללכמבש
.דראווראה
הליכמ
16,100
םיכרכ
.תורבוחו
םהיניב
ףסואה לש
סיראמ .צ
סטרבלא
ליכמה
350
.םיכרכ
הינקה לש
סוילוח
רלאוונזור
הליכמה
3000
,ךרכ
הינקהו
לש
ירפס
םירפא
רראנייד
י״ע
בידנה
סויצול .נ
ריוטיל
( 1929 )
רפסמב
לש
12,000
.רפס ןייע(
רוסיפורפ
יראה .א
,ןוספלוו
םירפס
םיירבע
דראווראהב
1932 . )
2.
הירפסה
לש
לכיה
לאונמע
תללכמב
.היבמולוק
הליכמ
6,825
.םירפס
3.
הירפסה
תללכמבש ,ליי
הליכמ
5,500
,םיכרכ
ףסוא(
םירפסה
לש
רדנסכלא
טוהאק
ליכמ
1,700
.ךרכ ןכ
אצמנ
ףסואה לש
לירמ לע
אשונה
סופיסוי
.)סויוואלפ
4.
הללכמה
לש
הינייווליסנפ
.היפלראליפב
הירפסה(
ונורכזל
לש
.)בורטסאי
5.
הירפסה
לש
הללכמה
,ססכטב
.ןוטסוא
ףסוא
םהרבא .י
רטכש ןייע(
גולטקה
.)םש
6.
׳גילוקה
לש
תיריע
.קרוירינ
הליכמ
ףסוא
׳פורפ
לארשי
ןוסריוד
,חונמה
7,500
.םיכרכ
ףסואה
בשחנ
בושחל
רתויב
רקחל
הרישה
תירוהיה
לש
ימי
.םיניבה
הירפס(
וז
החתפנ
להקל
םיארוקה
ראונאיב
1940 . )
7.
הירפסה
לש
תללכמ
סנ׳זר
סניקפאה
.רומיטלבב
ןייע(
גולטקה לש
רלופואיל
זוארטס
1900 . 28
.)׳ע
8.
הירפסה
תירבעה
הטיסרבינואב
לש
קרוי־וינ
ררומ(
ריעה .
N .Y .U .)
הליכמ
השלש
םיפסוא
:הלא
לכימ .מ
,ןאלפאק
באז
לאהטנזור
לואפו
.ררגל
ןייע(
םיגולטקה
לש
,םיפסואה
רוחיב
ףסוא
לכימ
.ןאלפאק
גולטקה הנוש
ראשמ
םיגולוטקה
הזב
אוהש
רדוסמ יפל ליגה לש
רפסה
םיפרהו
םינושארה
םימלוצמ
.םהירעשב
הירפסה
תאזה
החתפנ
תימשר
רבמבונב
1942
תללוכו
תרשעכ
םיפלא רפס
םכותבו
םירפס ירקי ךרע לע
ךונחה
,ירבעה
,ך״נתה
תורפסה
לש
האמה ז״טה ז״יהו
.)״טניגאוטפס״הו
ינמוד הזש
דסומה
דיחיה
תואטיסרבינואב
שיש וב רדח
דחוימ
הלהנהו
תדחוימ
הקיאדויל
.הקיארבהו
— טמ —