Page 175 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

יפסוא
םירפס
םיירבע
תוירפסב
תוירובצ
תאמ ר״ר
םהרבא
קחצי
ץ״כ
לכב
םוקמ
בושח ובש
תאצמנ
הירפס
תירובצ שי םג
םירפס
תירבעב
,תידיאבו
דבלמ
םירפסה
תילגנאב
לע
םיאשונ
.םיידוהי
לבא
תוקלחמ
,תודחוימ
״הקיארבה״ל
/׳הקיאדױ״לו
ןניא
תואצמנ
.תוירפסב
םירפסה
םיללכנ
רותב ראש
.םיכרכה
יתמישרמ
הרצקה
תנתינה ןאכ חכוי
ארוקה שיש קר יתש
תוירפס
תוירובצ
תוצראב
תירבה
ןהבש שי
רודמ
דחוימ
:רמולכ(
רדח
האירק
הלהנהו
תדחוימ
)ךכל
״הקיאדוי״ל
״הקיארבה״לו
לכב
,תונושלה
ןהו
הירפסה
תירובצה
קרוירינב
הקלחמהו
תימשה
הירפסב
לש
סרגנוקה
ןוטגנישאווב
.הריבה
םירבעה
ראשבש
םירעה שי םהל לע יפ בור
תושרה
שמתשהל
תוירפסב
י״עש
תוללכמה
םי׳גולוקהו
רשא םהב
םימייק הו םינש
תובר
תוקלחמ
תירבעל
תמכחלו
.לארשי
דומלה־יתב
םיהובגה
ןוגכ
,דראווראה
ליי
היבמולוקו
םה יתב
אינסכא לש
תוברת
תירבע דוע
ימימ
הפוקתה
.תילאינולוקה
המישרה
תאזה
תללוכ קר
תוירפס
ןהבש
םיאצמנ
םיפסוא לש
םירפס
םיירבע
ולאו :ןה
דקע־יתב
םיידוהי
ללוכ(
םג
םירפס
)םייללכ
1.
ןוירנמיסה
ידוהיה
היגולואיתל
שררמה־תיב(
ש״ע
)רטכש
.קרוירינב
הירפסב
הרישע וז
םיאצמנ
םיכרכ לכמ יפנע
תמכח
לארשי
.תודהיו
אלובאנוקניא
די־יבתכו
ירקי
.ךרע ןכ םג
הליכמ
ףסוא רוד
;לעסאק
ףסוא
;םאטשרעבלאה
ףסוא
ריאמ
;רגרבצלוס
ףסוא
ןאמייה .ג
;ואלענע
ףסוא
ןמולוס
;רטכש
ףסוא
םהרבא
דלאוו
.ןיסעל
:ןייע(
רוסיפורפ
רדנסכלא
סקראמ לע
.״הירפסה״
1939 . )
2.
יספורד
׳גילוק
.היפלדליפב
הליכמ
ףסוא
קחצי
רעסיל
ףסואו
עשוהי
.י ןהכ
:ןייע(
,רעסיל
,קחצי
גולטקה לש
תירפס
רעסיל
1883 . 65
.)׳ע
3.
רפסה הי
תבישיבש ׳ר
קחצי
ןנחלא ל״ז
.קרוי־וינב
4.
ורביה ןוינוי
׳גילוק
.יטאניסניסב
הירפסב
לש
ןוכמה הזה
אצמנ
ףסואה לש
בקעי
.לאקזחי
ןייע(
.לאקזחי
:בקעי
גולטק לש
םירפסה
ונתנש
השוריב
— חמ —