Page 176 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

ףסונ
לע
תוינכתה
תוטרופמה
הלאה שי
עיצהל
דוע המכ
תועצה
תויללכ
עגונב
.הכורעתל
.א לכ
םירפסה
םידמועה
הגצהל
ויהי
םירפס
םיבוט
,הארמל
םיכרוכמ
,הפי דעו המכ
רשפאש
םירייוצמ
.םיעבצבו
.ב דצב לכ רפס
רפסו
היהי
סיטרכ
הפי
וילעו
םש
,רפסה םש
,רבחמה
,ןכתה לכ ו
היצמרופניאה
הצוחנה
הנבהל
הקיפסמ
לש
.ארוקה
אוהו
ןידה
הכורעתל
.המצע
םיטלש םיאנ
ודיגי תא
האשונ
לש
,הכורעתה
,המינה
.׳וכו
.ג דע המכ
רשפאש
יאדכ
קיבדהל
וא
תולתל
תונומת לש
םירפוס
םירבע לע די
.םירפסה
.ד ןמ
יוארה
רדסל
תואצרה
תורצק
תילגנאב
,תירבעבו
ידכ
ריבסהל
להקל תא ביט
םירפסה
.תוכורעתבש
י״פעא
םשלש רדס
ונקלח תא
רפסה
ירבעה
המכל
,תוקלחמ
ןיא
קפתסהל
,טעומב
אלא לכ
הצובק
הצובקו
הלוכי
ךורעל
המכ
תוכורעת
הלאמ
תונותנה
.ןאכ לכו
הברמה ירה הז
.חבושמ