Page 177 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

: ה כ ו ר ע ת ה
1.
םירופס
,האירק־ילק
,רוקינב
םיריעצל
ליגמ
ר׳׳י-׳ז
תמישר(
םירפס
הלאכ
תאצמנ
רפסב
הנשה
עובשל
רפסה
ירבעה
ב״שת ףד
)ט׳׳ל-ז״ל
2.
ם י נ ו ת ע
ר ע ו נ ל
:לשמל
ראודה״
/רעונל
ירבעה״
״ןטקה
VI•
יתבל
הרות־דומלת
תוקלחמלו
תוכומנה
לש
תובישי
תונטק
: ב י ט ו מ ה
רפסה
ירבעה
דליל
יאקירמאה
: ה כ ו ר ע ת ה
1.
תמישר
ם י ר פ ס
ם י ד ל י ל
תאצמנ
רפסב
הנשה .ר(
)ליעל
2.
ם י ר ו פ ס ״
״ ם י פ י
.ח( .א
)דנאלדירפ
3.
ם י ר פ ס
ם י ר י י ו צ מ
ם י ע ב צ ב
ן מ א ־ י ש ע מ
:לשמל
רפס״
החידבה
״םידליל
,ןשושךבא
ביבא־לת
ה״צרת
תודגה
,חספל
םיעבצב
רפס
״תישארב״
לואשל
ןיקסאר
רפס
״תור״
ןברל
4.
ת ו א צ ו ה
ה נ ח מ
״ ד ס מ ״
,םינותע-
ןולמ
V11 .
תוצובקל
תויתונמא
,תולהקמ(
תוצובק
דוקרל
)״דמרדלו
: ב י ט ו מ ה
תונמאה
הלמהו
תירבעה
י״אב
הקירמאבו
: ה כ ו ר ע ת ה
1.
םירפס לע
הרישה
,תירבעה
דוקרה
ירבעה
:לשמל
:םכח ”
Palestine Dances
“;
:ןוזנתנ
Coopersmith: “Songs of Zion
2.
ע ״ כ
ה ד ש ב
ת ו נ מ א ה
ת י ר ב ע ה
:לשמל
,״תיזג״
״המבה״
Musica Hebraica
״ונריש״ ;
a
3.
ם י ר פ ס
ם י ר י י ו צ מ
ן מ א ־ י ש ע מ
תולגמ
רתסא
תודגה
חספל
ירפס
לואש
ןיקסאר
רפס
״תור״
ןברל
4.
,תוינכת
,םיסרטנוק
הלומעת לש דעו״
תונמאה
״תירבעה
ך
— ומ —