Page 178 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

III•
םינוגראל
,"הסדה,ומכ(םיינויצ
תורדתסה״ה
,"תינויצה
ילעופ״
,״ןויצ
,"יחרומ״
רמוש,
"ריעצה
)יוכו
: ב י ט ו מ ה
ץראה
השודקה
שדקהךושלו
דציכ(
השמיש
הלמה
תירבעה
סיסב
תבהל
,ןויצ
רפסה
ירבעה ילכ
תריציל
העונתה
,תינויצה
הלמהו
תירבעה
הנפה־ןבא
ןינבל
).בושיה
: ה כ ו ר ע ת ה
1.
ן ו י צ
ו נ ת ו ר פ ס ב
ת י ס ל ק ה
ה ת נ ״ ך -
וננינק־רטש״
לע ץרא
׳לארשי
יארכ(
חותפל
תא רפס
ך״נתה
םוקמב
הלגמה תא סחי
לארשי
,וצראל
:לשמל
תישארב
,ו״ט
םילחת ז״לק )
ה נש מ ה
-
יאדכ(
חותפל
רדסב
)״םיערז״
ה ד ו ה י
ה ל ו י:
ןויצ״ אלה
״ילאשת
ד י נ א ב ו ר ג:
רפס״
״תונויצה
2.
ת ו ע ד ־ י ג ו ה
ה ע ו נ ת ב
ת י נ ו י צ ה
:לשמל
:םעה־דחא
לע
תשרפ
,םיכרד
.א .ד
,ןודרוג
לאקזחי
:ןאמפיוק
הלוג
,רכנו
בקעי
:ןיקצלק
״םימוחת״
3
.
ה ל מ ה
ת י ר ב ע ה
ב ו ש י ב
ץ ר א ה
םינמוי
ע״כו
םירבע
י״אמ -
,״ץראה״
,״רבד״
,״םלועה״
ןולמה לש
רזעילא ןב
הרוהי
IV.
תובישיל
שרדמ־יתבלו
םינברל
: ב י ט ו מ ה
תלשלש
בהזה לש
תרות
לארשי
תורפסב
תירבעה
: ה כ ו ר ע ת ה
;ך״נתה
;הנשמה
;םישרדמה
;םירומלתה
;רודיסה
תונומאה״
;״תועדהו
רפס
תוארקמ״
״תולודג
םע
םישוריפה
םימסרופמה
,י״שר(
,ם״בשר
ןבא
,ארזע
,ן״במר
,ונרופס
ק״דר
;)׳וכו
הרומ״
;״םיכובנ
;״ירזוכה״
;״רהוזה״
רפס״
;״םידיסחה
ןחלוש״ה
״ךורע םע(
םישוריפה
;)םיעודיה
רכס״
״אינתה ׳רל
רואינש
;ןמלז
להא״
״בקעי
דיגמהל
;בונבודמ
:סייוו
רוד״
רוד
;״וישרודו
:ךורב
רפס״
;״תבשה
:לאמכורק
הרומ״
יכובנ
;״ןמזה
:ןונגע
םימי״
;״םיארונ
בר
':ריעצ
תודלות״
;״הכלהה
:קאלוג
ידוסי״
;״הכלהה
יבתכ ברה
:קוק
V.
רפס־יתבל
םינוכית
,םיירבע
תירבע,ד־ידימלתל
רפס־יתבב
םינוכית
,םיינידמ
תוקלחמה(תונטק־תובישיל
)תוהובגה
: ב י ט ו מ ה
רפסה
ירבעה
רעונל
יאקירמאה
— המ —