Page 179 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

%
: ה כ ו ר ע ת ה
1.
ם י ר פ ס
ם יש ד ח
ץ ר א ב
ל א ר ש י
:לשמל
:יקסבוחינרשט
יאר״
,׳׳המדא .א
,שרב .ח ,זזה .ש
,םולש ׳וגו
2.
ם י ר פ ס
ם יש ד ח
ה ק י ר מ א ב
:לשמל
יבתכ
,תרפא
,ילבב
,בולוביר
,דנאלדירפ
ןיקלאה
/וגו
ירפס
הנשה
ידוהיל
הקירמא
3.
ע ׳׳כ
ץ ר א ב
ל א ר ש י
:לשמל
,״םינזאמ״
/תונױלג״
/רפס־תירק״
״םלועה״
4.
ע ״ כ
ה ק י ר מ א ב
לשמל :
,״ראודה״
/ןורצב״
יליבש״
׳׳ךוניחה
5
.
ת מ יש ר
ס ו פ ד ־ י ת ב
ם י ר ב ע
״א ב י
:לשמל
,ריבד
,תונמא
,שישרת
לאערזי
'וגו
6.
ת מ יש ר
ס ו פ ד ־ י ת ב
ם י ר ב ע
ה ק י ר מ א ב
11.
ידימלתל
תירבעה
,תוללכמב
תוצובק
תויתוברת
תויתרבחו
לשמל(
,״תירבײנב״
,״ללה״
/׳הרונמ״
/׳םיזכרמ״
,תסנכ־יתב
תוקלחמ
)םירגובל
: ב י ט ו מ ה
תורפסה
תירבעה
השדחה
תורפסב
םלועה
המגמה(
איה ןאכ
תוארהל
דציכ
הבחרתנ
ונתורפס
דע ירכ
ףיקהל תא לכ
יפנע
הריציה
)תישונאה
: ה כ ו ר ע ת ה
1.
ם י ר פ ס
ם י י ס ל ק
ם י ר ב ע
ד ח י
םע
ם ה י מ ו ג ר ת
ב א נ ג ל י ת -
םיניבה־ימימ
:לשמל
,יולה
,לוריבג
ןבא
ארזע
תואצוהב
בקעי״ ״ףיש י״ע
הרבחה״
תידוהיה
תאצוהל
״םירפס
2.
ה ר יש
ה ז ו ר פ ו
ת י ר ב ע
ןמ
ה פ ו ק ת ה
ה ש ד ח ה
ד ח י
םע
ם ה י מ ו ג ר ת
ת י ל ג נ א ב
:לשמל
”,
Bialik: “Aftergrowth and Other Stories
1939 .,
I. M. Lask, Phila
תמישר(
םימוגרת
תאצמנ
רפסב
הנשה
ב״שת
עובשל
רפסה
ירבעה
ףד
)ב״מ
3.
ם י מ ו ג ר ת
ןמ
ת ו ר פ ס ה
ת י מ ל ו ע ה
ת י ר ב ע ל
תורפס
:תיסלק
לשמל
ן ו ט ל פ א
,)קורדנזיד(
ס ו ר י מ ו ה
)יקסבוחינרשט(
תורפס
:הפי
לשמל
: ר י פ ס ק ש
״הרעסה״
,)יקציסיל(
םולח״
ליל ״ץיק
,)ץיבודיוד(
רחוסה״
״איציניוומ
)ןיקלאה(
— דמ —