Page 180 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

תינכת
תכורעתל
רפסה
ירבעה
תאמ יבר םייח
לביק
אדבוע
תחמשמ
איה
עובשש
רפסה
ירבעה שכר ול
םוקמ
דבכנ
ונייחב
םייתוברתה
.הקירמאב
לבא ידכ
לצנל תא
תויונמדזהה
לעפמבש
,הז
ונילע
םסרפל
תא
רפסה
ירבעה י״ע
הכורעת
,האנ
ךושמתש תא בלה
עיבשתשו
תא
תונינעתהה
תדחוימה
לש ל כ
.םיארוקה
רוסא ונל
בושחל
לע
רפסה״
״ירבעה
לעו
ארוקה״
״ירבעה
לעכ
םיגשומ
.םיטשפמ
אל
חילצנ
וניתוכורעתב
אלא םא
ןווכתנ
לא
םירפס שממ לאו
םיארוק
שממ
ןכתנו
,תוינכת
ואיביש תא
רפסה לא
ארוקה
רזוחה
.וירחא
תמגמ
רמאמה
רצקה הזה איה
עיצהל
לע יפ
הטישה
תאזה המכ
תועצה
תוכורעתל
םירפס
םירבע לש
םיגוס
.םינוש
י״פעא
ירבעהש וא
בבוחה
ןינעתמ לכב
הריצי
,תירבע
תמאה
,איה לכש דחא
סחיתמ
הביחב
הריתי
םירפסל
םילגוסמה
וינינעל
ויכרצלו
.אוה
,לשמל
דימלת
מ״יבב
םינברל
ךשמנ
ירחא
םידפס
םינדה
תרותב
לארשי
תודלותו
.ונתנומא
דלי
דמולה
דומלתב
הרות
שפחמ
,םירפס
םינווכמה
,וליג־ינבל
.האירק־ילק
ל כ ל
הצובק
,הצובקו
הלולעה
ךורעל
תכורעת
םירפס
,םירבע וננה
םיעיצמ
קומינ
,יזכרמ
םיאתמה
.הל לעו ויפ שי
ךורעל
הכורעת
לש
םירפס
,י״כו
םישמשמה
תפומ .ול
םירפסה
,דיה־יבתכו
םיעצומה
,הזב
םניא אלא
תומגוד אלו
,רתוי
ןיאו
עובקל
תורמסמ
.רבדב
העצהב
תעצומה
ןאכ
םיללכנ
םג
תודסומה
,םירבעה
םג
םירבעה
,םידמלתמה
םגו
םינוגראה
,תוצובקהו
םיניינועמה
רפסב
ירבעה
הריציבו
תירבעה
וליפאו
הלא
םניאש
םיקקזנ
.תירבעל
ת ו י נ כ ת ה
1.
םיגוחל
,םירבע
יתבל
שרדמ
םירומל
ידומיללו
תודהיה
: ב י ט ו מ ה
תורפס
תירבע
ץראב
לארשי
הקירמאבו
ן מ ז ב
ח ז ה
— גמ —