Page 183 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

טינולמ
םיזורחל
,עודיכ
םיאצמנ
לכב
תורפס
םינולמ
םיליכמה
יפ־לע
תיב־ףלא
תא
לכ
םילמה
ןהיזורחש
םיווש הז הזל אל קר
,ןשרשב
אלא ףא
םהייונכב
.םינושה
תורודב
הלכשהה
היחתהו
אל
ורבחתנ
ונלצא
םיזורח־תורצוא
.הלאכ
לבא
םיניבה־ימימ
םירומש
ונדיב
השלש
םירפס
:הלאכ
ת ורש רש ״
ג ב ו ל ״ת תאמ ׳ר
המלש יד
,הריווילוא
םאדרטסמא
1665 . )ב ד י״
״ ם י ז ו ר ח
תאמ ׳ר
ןושרג
,ץפח
היציניוו
1705 . a
י ר מ א ״
״שא ונ
תאמ ׳ר
המלש ׳רב
םלושמ
,ארייפאד
קלח ,׳א קלח
.םיזורחה
ןותע
יקוח
רתסנ
לארשי־ץראב
ןוישרב
הלשממה
עיפומ הז םינש
תודחא לתב
ביבא
ןוחרי
ירבע םשב
ה נ ו ב ה ״
,״ יש פ ח ה
ךרענש לכ
ןמזה
ידי־לע
רפוסה
חונמה ר״ד
ם י יח
. י ר ר ה
ןוחריה
הפיה הזה
חלשנ
ךותב
הפטעמ
המותח ךא קרו
ירבחל
רדסמה
ידוסה
םינובה״
״םישפחה
רוסאו
םהל
םושב
ןפוא
ותוארהל
.םירזל
)אי
רמוח
דעוול
ןושלה
ןאמורב
ןיב״
,הסידוא(״םירצמה
,)ז״כרת
רביחש
רדנסכלא
םיוברדצ
אוה(
ז ר א
,)״ץילמה״לעב
בותכ
המדקהב
:רמאל
םלוא״ םא
ימשב
םיבהאה
אל
וברעי
ךחל
,ידוהיה
ךא המל
וענמי
םללגב תא
םימעטמה
םיירסומה
רשא
ןונגסב
רופס
,ןענאמארה
ראתל
לוחכמכ
תרפופשב
ירויצ
שמשה
)עיפארגאטאהפ(
תנוכת
םישנאה
.״םהיתורבדמו
ןכבו
ועדת
,התעמ יכ
םוקמב
םירמוא-״םוליצ״
טושפ
:רוציקבו
לוחכמכ״
תרפופשב
ירויצ
״שמש . . .
)בי דוע
ה ידפולקיצ נא
ת ירבע
תחא
ןמ
״לוכשאה״
לש
קחצי
,השראוו(ןאמדלוג
.ח״מרת קר דע
ךרעה
)״סניזרוא״
דע
״לוכשאה״
לש ר״ד
בקעי
ועיפוהש(ןיקצאלק
ונממ
ןילרבב
ינש
םיכרכ
קספנו
םע
ץורפ
המחלמה
)תיחכונה
אל לדח
ןויערה לש
הידפולקיצנא
תירבע
קיסעהלמ
תא
תוחומ
ונינקסע
.םייתורפסה
קר
— מ —