Page 185 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

יכ יננה
יתיאר
םידלי
ויהש םירז
,םתדל הז התע
םיללפתמ
לכב םוי
םימעפו
הבהאב
עמש
.םירמוא
ינא
ארוק
ארוקו
יבלו
,חמש
יננהו
האור יכ דוע אל לפנ
,ונמע יכ דוע םוקי
ותלפשמ
ברקתיו
.ותדל
ינא הז רבכ
דמול
,תירבע
יתדמל
ע״פש
ארקמ
םיקסופו
)?( רחא
תוכס יננה עסונ
ץראל
,לארשי
יננהו
הוקמ יכ
בורקב הזחנ
ונלכ
הולש םש יכו
ונליבוי
לאוגה
ונתוא
ץראל
.וניתובא
םכיחא
ם ה ר ב א
. ״ י ק ס נ א י ל ש
ררושמה
םהרבא
יקסנולש היה זא רענ ןב
הרשעדכיתש
.הנש
תכרעמ
״חאה״
,הסינכה
,הארנכ
תא
ההימתהךמיס
רחא
הלמה
.״םיקסופ״
0
ןואגה
דמע
ןויסנב
םכייח
יאדכש
אורקל
תא
רפסה
תליגמ״
״רפס
תונורכז
ברה
ןואגה
בקעי
לארשי
ןדמע
ארקנה
,ץ״בעי
רשא בתכ
ומצעב
תכירעב(
דוד
,אנהכ
תאצוה
,״ףםאיחא״
,השרוו
.)ז״נרת תאז איה
הדועת
תישונא
הגרדממ
.הנושאר
ןואגה
דמולמה
םילעפה־ברו
ןדמע
רפסמ
בל־יולגב
יוצמ־יתלב
תורזכאתהבו
תישפנ
תא
,ויתורוק
וישעמ
ויתובשחמו
םיערה
,םיבוטהו
םייולגה
.םיסוכמהו
םידומעב
83-82
הדוותמ
רבחמה לע דחא
וירוענ־יאטחמ
:רמאל
םג״
השענ
יל םנ םש
דוחיב
,שפנה־ינינעב
סנ
ןיעמ לש ףסוי
קידצה
תצקבו
,רתי
יכ
יתייה זא
רוחב ךר
םינשב לכב
ףקות
,ימוח
ןמזו
בר
יתשרפש
,יתיבמ
יתייהו
בער
השאל
,הברה םשו
התיה
תנמדזמ ילא השא
,היונפ
הדלי
תפי
ראות
,דאמ
יתבורק
תב
ידוד
תדחיתמ
,ימע
הזיעהו
הינפ
תוארהל
יל הבח
הריתי
בירקהל
,ילצא
טעמכ
הקשנ
,יל םג
יתויהב
בכוש
יתטמב האב
יתוסכל
בטיה
,עצמב
רמולכ
ךרד תבח
,הבורק
תמאבו
םאש
יתייה
עמוש
תצעל
,ירצי
אל
התיה
תענומ
ינממ
יצפח
,ללכ פ״כו
היה
בורק
רבדה ו״ח
תאצל
לעופל
שאכ
,תרוענב
םימעפ
תובר אל היה םוש םדא
תיבב ימע
,התלוז
םג אל ויה
םיליגר
,אובל יכ ויה
םיתש
תונחב לע
,קושה לכ
םויה
םידורט
,םתיחמב
םא אל היה ת״יה ןתונ יל חכ
,םוצע רתי תאש
רתיו
,זע
רבגתהל
לע
ירצי
,בהלנה
טעמכש הפכ
יתוא
תושעל
ויכרצ
,א״פ
ילול
ידסח ׳ה יכ ובר
,ילע
דומעל הזב
ןויסנה
אלפנה דאמ רתי
לכמ
,תונויסנה
יכ
יתייה שיא לכב
ףקות יחכ
,ירציו
,דשאו
הפי
המיענו
דאמ
,ידגנל
הארמו
יל לכ
ינינע הבח
הבירקו
םימעפ
,הברה
«
- ח ל -