Page 187 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

I
.תורפסה
םלוא אל
דימת
היצנידנופסירוקה
הנושארה
האלמ ןינע ומכ
.״ץילמה״(וז
הנש
םישלש
.ששו
ןוילג 58. ׳ו
,ןסינב
:)ו״נרת
פעשטאפ״
ךלפ(
לכונה-.)בוגינרעשט
הנכמה
ומצע םשב
בקעי
,אדנל ונב לש ברה
ץ״ומה
גרוברטפב
ז״יר
אדנאל ל״ז
ןייע(
״ץילמה״
רמונ 165
)ע״ש רס םויב ג״כ רדא
ונריעל
הנכיו
ע״א םשב
לאומש
אדנל ןב
ג״הרה
אדנל ןתח ׳גה
גרובצניג
וועצאהארמ
א״בו
לש ברה
ז״יר
אדנל
,ב״פמ
רבחמ רפס תיב״
״בקעי
ליבש״
״בקעי
ןינ דכנו
ןואגהל
לעב עדונ
,הדוהיב
קיבדהו
תועדומ
יתבב
תויסנכ יכ
ףסאתי
םעה
עומשל לא
דפסהה רשא אשי לע תומ
ןואגה
ס״איר
.ל״צז
םלוא
ברה
.רפד ׳ר
לישעה עטנ
ותוארב
תא
שיאה תאו
,וחיש יכ אוה
דסחתמ
ותרוגחב
רשא
וינתמב םגו
ראפתמ
ותעבגמב
רשא
,ושארב
אל
ןימאה
שיאב
אוהה לחיו
רוקחל
שורדלו
:ותוא המ
והשעמ הנאו
וינפ
.תודעומ
ךא אוה רמא יכ אוה עסונ
הבויק
י״פע
בתכמ
האירקה
ריבגהמ
יקסדארב
תבשל םש לע אסכ
.תונברה
ונבר
ולאש היא
בתכמה
׳גהמ .ב היאו
םה
םירפסה
רשא םהב
.ראפתי
לע
תולאשה
הלאה הנע תוזע יכ אל
רקחהל
שרדהלו
ותוא אב
.הנה זא חלש
ברה
ףכית
בתכמ
׳גהל
יקסוועטוא
קסנאירבב
רשא םשמ אוה ,אב
ותואבו
םוי לבק
הבושת יכ חרב םשמ ןעי
והוריכה
יכ אוה
לכונה
רכזנה
הנכש ע״א
הנשב
הרבעש םשב
בקעי
.אדנל
עדוהב
ותימרת
אל
המהמתה
לכונה םג הפ םשיו
ךרדל
.וימעפ
ןעמלו
אל
ךורחי
הימר
ודיצ אלו
ךילוי
ללוש תא
וניחא י״ב
םירעב
,תורחא יננה
ןמסל
:וינמס
ותמוק
,תעצוממ
ויתונש ןבכ
,םישמח
הארמ וינפ ההכ
,רוחרחש ונקז
תורעשו
ושאר
,םירוחש קר ריעז םש
הביש
הקרז
.םב
.א .נ
.״ןיסענג
רפוסה
חונמה
ירוא ןסינ
,ןיסנג
דלונש
תנשב
,ב״מרת
היה רענ ןב
ה ר ש ע ־ ע ב ר א
הנש
ומסרפב
תא
בתכמה
.הזה זאמ דע תאצ
־רפס
וירופס
ןושארה
יללצ״
,״הישות״(״םייחה
.השראוו
)ד״סרת אל בתכ ללכ
.םינותעב
בר
ריעה ׳ר
לישה עטנ אוה
.ויבא
)ג ריש
ספדנש ילב
תעד
ררושמה
אל
ןמאי
יכ
,רפוסי
ךא
הדבוע
:איה
,״ץילמה״ב
׳ט
,ירשתב
,ז״נרת
ספדנ
יג״ ־יול ד ע ״ת
:רמאל
ףסאמהב״
״ןמזה״
ספדנ
דחא
תריש״(ירישמ
)״ריצקה
ילב
יתעידי
םרטבו
יתרבע
וילע
ןיעב
תרוקב
ונקתל
וללכשלו
סופדל
.יוארכ
- ו ל -