Page 191 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

תדחוימ
הנוברוסב
דומלל
הפשה
תירבעה
,התורפסו
ץשולסו
הנמתנ
רוסיפורפל
ארדתקל
.וז
ותונמתה
רוסיפורפל
הנוברוסב
המרג
הלשממהש
תיתפרצה
בשחתת
םע
ויתועידי
לש
,ץשולס
האלמו
תא ודי
בותכל
תא
תודלות
םידוהיה
.וקוראמב
ויתוריקח
ושע
םשור
לודג ןיב
םידמולמה
,תפרצב
דע
הנמתנש
םעטמ
הימדקאה
תיתפרצה
דחאל
יכרועמ
ץבוקה
רקחל
תובתכה
.תויקיניפה
דבלמ
ויתוריקח
הפשב
,תיתפרצה
הברה זא
ץשולס
בותכל
תירבעב
.תידיאבו
אוה היה
הרפוס
עובקה לש
.״הריפצה״
ןכו
םסרפ
ירמאמ
עדמ
תומישרו
חול״ב ץרא
,״לארשי
״םלועה״
.״ירבעה״ו
אוה הנק ול םש
םג
ןקסעכ
ינויצ
.ימואלו
היה ןיב
ידסיימ
,״א״טי״
תנשבו
1908 עסנ
המשב
הקירפאל
רוקחל
תא
תורשפאה
לש
תובשייתה
תידוהי
.אקינייריקב
ותעיסנ
וז
ראשכ
ויתועיסנ
,הקירפאב
וקוראמ
לאגוטרופבו
ורישעה
הברה
תא
תורפסה
תיעדמה
ףאו
ומסרפ תא
ץשולס
דחאכ
ילועממ
םירייתה
ונרודב
רפס(
עסמה
ןושארה
ולש אוה
ץראב״
״״רטיל
ספדנש
תנשב
ט״נרת
.)םילשוריב
לגרל
ותדובע
תיתורפסה
תימואלהו
רקב
ץשולס תא
הקירמא
דוע
ינפל
המחלמה
תימלועה
,הנושארה
הצרהש הב ףאו
ףתתשה
״רורדה״ב
לש
ןיניירב
תונותעבו
.תידיאה
ץורפב
המחלמה
חלשנ
הנה
תוכאלמב
תיטילופ
םעטמ
תלשממ
,תפרצ
בכעתהו
ןאכ דע
תתירכ
תירב
.םולשה
ימיב
ותושע ןאכ
הברה
ףתתשהל
תונותעב
תירבעה
היהו
ליעפ
העונתב
תירבעה
.תינויצהו
אוה היה ןיב
ידסיימ
תורדתסהה
תירבעה
תאצוהו
םירפסה
״המידק״
הדסונש לע
,הדי
האצוהבו
וז אצי
ורפס
ייאב״
.״םיה
ירחא
המחלמה
עקתשה
לארשי־ץראב
דסייו
םש תא
הרבחה״
תירבעה
תריקחל
ץרא
לארשי
,״היתוקיתעו
ךרעו
תא
םיצבקה
ואציש
ידי־לע
הרבח .וז
תנשב
ף״רת שגנ
תוריפחל
תויגולואיכרא
הירבטב
הלגו
תא תיב
תסנכה
קיתעה
ריעב ,וז
תורפסבש
תידומלתה
ארקי
םשב
אתשינכ״
״אתמחד
דועו
םיצפח
:ךרע־יקיתע
,תורונמ
תועבטמ
,תוקיתע
ידומע שיש
ראשו
םילכ
םייושע
הזנורבמ
.ןבאו
תלוג״ו
״תרתוכה
תוילגתב
ה ר ונמ - ולא
הלודג
הבוטח
ןבאמ
היושעו
תינבתב
הרונמה
התיהש
־תיבב
.שדקמה
םשל
ינינע
הרבחה
תוריפחהו
תויגולואיכראה
רקב
ץשולס בוש
תא
.הקירמא
ןכו ריית
ינפל ו״ט הנש םשל
תוריקח
תויעדמ תא
הקירפא
,לאגוטרופו
תואצותו
ויתוריקח
םה
:וירפס
יעסמ״
ץראב ״בול
םיסונאה״ו
,״לאגוטרופב
שיש םהל ךרע
יעדמ .בר םה
םיבותכ
האצרהב
תירופס
הפשבו
תכשומ תא
.בלה
האצרהב
תירופס
בותכ םג
ורקחמ
היהד״ לא
— בל —