Page 192 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

העונתה
תינויצה
,תינידמה
היה
ץשולס
ןויצ־בבוח
,יש עמ
דועו
וירוענב
דסי דחי םע
ויבא
הדוגא
דוסיל
הבשומ
לארשי־ץראב
תישארבו
תונש
םיעשתה
רקב םשל הז תא
.ץראה
םתואב
םימיה רבכ היה
ץשולס
םסרופמ
רפוסכ
.ירבע
תורמל
,ותוריעצ
קיפסה
םסרפל
םירמאמ
םייעדמ
ךרע(
לע
הסידוא
הידפולקיצנאב
״לוכשאה״
היפרגונומו
תכ״
םידהיתמה
״איסורב
ןוחריב
תיב״
)״לארשי
םייטסיצילבופו
וספדנש
,״הריפצה״ב
״דיגמה״
.״הגספה״ו
ילעב
תובישח
ויה
ויבתכמ
היסורמ
וספדנש
ןותעב
ימלשוריה
״תלצבח״
תמיתחב(
,חונמ
ישוקלאה
,)ט״ס
םהבש רסמ
תועידי
תוקיודמ
לע
תוחתפתה
תעונת תבח ןויצ
בצמו
םילועה
.לארשי־ץראל
ןותעב הז
וספדנ
ונממ
םוגרת ינש
וירפס לש
רפוסה
יקלטיאה
:אצגטנומ
המ״
השעי
םדאה אלו
״?הלחי
רשואה״ו
ןיאמ
ויתונויסנ-״לאצמי
םינושארה
.םגרתמכ
עצמאב
תונש
םיעשתה
הלע בוש
לארשי־ץראל
השעו
הב
.הנשכ
ימיב
ותבש
ץראב דמל תא
הפשה
תיברעה
רייתו
תא
ץראה
הכראל
.הבחרלו
םש םג
ררועתנ
וברקב
קשחה
עוסנל
רייתלו
.תוצרא
ובזעב תא
לארשײץרא
בשי ןמז המ
,םירצמב
םסרפו
םירמאמ
תומישרו
לע ייח
םידוהיה
תוצראב
.םדקה
ובושב
היסורל
ךרע ןמז המ
ןותע
יסור םשב
איאקסדוא״
.״אטיזאג
ףאו
ףתתשה
םינותעב
,םיירבע
םלוא
תישארב
תנש 1898 בזע תא
,הסידוא
ריעה הבש שבכ ול
הדמע
רפוסכ
החמתהו
ןקסעכ
,ימואל
אציו
־ץוחל
ץראל
םלתשהל
.םידומלב
הנושארב
רקיב תא
הללכמה
,הביני׳גב
,היצייווש
םלתשהו
תורפסב
תיתפרצה
.תימורהו
םשמ ךלה
זיראפל
דמלו
הנוברוסב
תורפס
תונשלבו
תמכחו
לארשי
תוקיתעו
םדקה
תיבב
שרדמה
הובגה הבש
ושמש
םירומכ
סוילוי
,טרפוא ףסוי
יולה
.גרובנרידו
תנשב 1903 רמג תא קוח
וידומל
רתכוהו
ראותב
ר״ד
תוכזב
ורקחמ לע
תיחת
תורפסה
,תירבעה
םסרפתנש םג
תירבעב
םשב
תורוק״
תורפסה
תירבעה
תאצוה(״השדחה
/׳הישות״
,השראוו
,)ה״סרת
אוהו
רפסה
ןושארה
תודלותל
.ונתורפס
ורפס הז
םגרותש(
םג
)תילגנאל
השע
םשור זע
יגוחב
םירפוסה
ישנאו
עדמה
,תפרצב
ותולגב
םהינפל
םלוע שדח אלמ
םירצוי
,תועד־יגוהו
םימלוח
םימחולו
הפשב
הקיתע
המקש
,היחתל
ץשולסו
ףיסוה
תולגל
םהל תא
רואמה
הרישב
תירבעה
תינרדומה
ובתכב רפס לע אשונ הז םג(
ונממ
סיפדה קלח
תירבעב
רפס״ב
״הנשה לש
בולוקוס
תנשל
.)ו״ס־ה״סרת
תוכזב
ורפס
וירמאמו
לע
תורפסה
,תירבעה
הדסונ
תנשב 1904
ארדתק
- א ל -