Page 195 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

.ש .א
יקצדורוה
תאלמל(
□ישמח הנש
ותדובעל
)תיתורפסה
תאמ .פ
ןיגרוה
ואלמ
םישמח הנש םוימ
ליחתהש
יקצדורוה
תא
ותדובע
תיתורפסה
הירופה
.הבושחהו
תנשב
ג״נרת
עיפוה
ורפס
ירמא״
,״רפש
זאמו
רישעה
תא
תורפסה
תירבעה
ויתוריקחב
תובורמה
תובבלמהו
הדשב
תודיסחה
ןירותסמהו
.ילארשיה
תפוקתב
ותדובע
הנושארה
אצי
תוערל
הדשב
תורוקה לש
.תונברה
תנשב
ו״נרת
םסרפ
היפרגונומ
לע
תודלות
ל״שרהמה
םשב
םרכ״
,״המלש הבש
הלעה
ונינפל תא
ותנומת
הריאמה
לש דחא
ילודגמ
םירצויה
הכלהב
רחשב
ותלודג
לש
זכרמה
,ןילופב
רשא אל הכז
הכרעהל
המלש
האלמו
ירפסב
תורוקה
םייוצמה
.זא לעו לודג רחא
ילעבמ
,הרותה
ולוכש
רמוא
,דוה ׳ר
יכדרמ
,הפי
בתכ
תמישר
תודלות
.תנינעמ
םע
רפסה
תורוקל״
,״תונברה
אציש
תנשב
,א״ערת רמגנ
קרפ
ויתוריקח
לע
תודלות
ישאר
הרותה לש
האמה ששה
.הרשע
ויתוריקח
הלא
ובתכנ
חורב
תויממע החונ
תכשומו
תא
.בלה חינמ אוה ןהב תא
אשמה
ןתמו
ךבוסמה
וניאו
ךורכ
ירחא
םירוריב
םיקד לש
יזמר
.תורוקמה
ויד
יוקב
םייחה
םיבחרה
,םיטלובהו
םהמש
תמקרתמ
ותומד לש
.רצויה
שקיב
דחוימב
ךישמהל
תא
תלשלש
תודלותה
לש
ימכח
הרותה
,םוקמהמ
ה״ארש סייוו
,קספ
השקבו
וז
הנתינ
ול
הדמב
.הבורמ
יוארו
,ןייצל
תורוקש
תונברה
ירחאמ
שוריג
דרפס אל וכז
לופטל
זכורמ
םינינעכ
םיבר
םירחא
לש
.םימיה
ןאכמו
התובישח
תדחוימה
לש
תלועפ
יקצדורוה
עוצקמב
.הז
םלואו
,ופוס םגש
יקצדורוה
גילפה
הדשל
הריקח
ת וד יסחה -רחא
בורקהו
ת ר ות -ה ל
.ןירותסמה
הלאב שבכ
יקצדורוה
ומצעל
םוקמ
דחוימ
.ונתורפסב
אוה היה
,םינושארהמ
ואציש
ררבל
ףרצלו
ךותמ
הבהא תא
ירקיע
תודיסחה
ןירותסמהו
,לארשיב
תא
םתוהמ
,םתועמשמו
םדימעהלו
לע
םהישרש
.םתופעתסהו
עודיכ
וסחיתה
ונימכח
הינמרגב
סחיב
הלילש לא
יפנע
הבשחמה
תיתדה
ונלש
,הלא
ובשחש
םתוא
ילפמל
חורה
ויתויזהו
לש
ןוימד
לפרועמ
.עקושו
א״רה
לפייווצ ד״רו
אנהכ ויה
,םינושארה
ולפטש
תודיסחב
הרותבכ
,המלש
היוארה
ןויעל
.בחר לבא
םג ד״ר
אנהכ
דימעה
הדגנכ םינפ
.תומועז
יקצדורוה
היה
ןושארה
סנכהל
חכ.