Page 197 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

m
הליחתהו
התושבגתה
לש
תוברתה
תישונאה
:רמולכ(
.)תירצונה
ילואו
וז
.דתיה
תדוקנ
אצומה
וירובחל
לע
תורוק
לארשי
ימיב תיב .ינש
אמשו
תשיחב
םיעגמה
ןיבש
לארשי
םימעו
איה
והתאיבהש
לפטל
ייחב
דסימה
לש תדה
,תירצונה
ירהש תד וז איה
יסיסר
,תודהיה
ועלבנש
הפוגב לש
תוברתה
,תישונאה
הבו
הפוג
ווהתנ
ודכלתנו
.םיעגמה
ילואו
המרג
ותכיפה
ירחא
םיעגמ
ןתואל
תוגלפהה
תלעמב
ותנשמ לש
דסימ
.תוירצונה
תעיבת
םיעגמה
הפצ םג
ורוביחב
:לודגה
הירוטסיהה
לש
תורפסה
תירבעה
.השדחה
אובמב
א״חל
רמוא
:רבחמה
יתייה״
חרכומ
אופיא
עובקל
ירפסב הז
םוקמ
תויורפסל
תויזעולה
רותב
תועיפשמ
לע
תורפסה
תירבעה
. . .
רתומל
םיעטהל
לעש ידי ךכ
תאצוי
ונתורפס
,בחרמל
בוש
הניא
תורפס לש ןרק
.תיווז
איה האב
עגמב םע
תועונתה
םימרזהו
םיישונאה
םייללכ
תישענו
קלח ןמ
תורפסה
״תימלועה
(v i i .)
לע
חרכהה
ןודל
תודלותב
תורפסה
תניחבמ
לכ
,תועפשהה
ומשרתנש ,וב אל היהי
.קלוח
םלוא
הנגפה
תדחוימ וז
ךרוצל רחא
,האב
ורקיעש בקונ
דרויו
תורפסל
העשה לש
התוא
.הפוקת
הימשר לש
התוא
תורפס
םיצבצבמ
הפ םשו
הירוטסיהב
תילארשיה
.ולש ןותנ
אוה
הקיטיגולופאל
סומלופהש
יתורפסה
ונלצא
םמחתה
הרואל
ןיאשו
האנה
הנממ
הירוטסיהל
,הושה(
,לשמל
תא
וירבד הלא לע
ןנחוי
:סונקרוה
תוריח״ תדה
התיה םג ול קר
תוריח
,ותד
,ולש לבא אל וז לש
תד
םירחא . . .
תמגוד
ינבר
םדרטשמא
. . .
םימירחמש
םיפדורו
תא
לאירוא
הטסוקא
תאו
ךורב
.הזוניפש לבא ימ עדוי
םא אל היה
חרכה
ם א - ר ב ד ב
אל שחל ןאכ
טקניטסניאה
יובחה
םיקמעמב
לש
תרימש
םויקה
״ימואלה
,הירוטסיה-׳וכו
,ב״ח
.)בס
,תורבסה
תוחמוצה
תוישושחרמ
,העשה
תולגוסמ
תוועל תא ינפ
הדבועה
.תירוטסיהה
הישחל
לש
תורפס
העשה
םילוע הפ םשו
וקרפב
לע
דרמה
לודגה
תעשב
.ןברוחה
ןכו אוה
ךימסמ
תארוה
העשה םג
ורפסל
ןויערה״
יחישמה
.״לארשיב
םאו״ רפס ,הז
רמוא
רבחמה
,המדקהב
ליעוי
תתל
גשומ ןמ
רשקה
,ץימאה
שיש ןיב
הלואגה
תינידמה
לש
לארשי
וצראב
ןיבו
לאידיאה
לש
,קדצ
םולש
הוחאו
ןיב
םימעה
םלוכ םאו
אצמי
םדא לדג
,העד
ססביש
וילע תא
תוילאיצוסה
תיאובנה
וחיניו
דוסי
ןינבב
תיבה
,ימואלה
,ינידמה
ינחורה
ונלש אלו(
ןויער
ילאיצוס
רז
רשוקמ
תוילאירטאמב
תילכלכ
)תירוטסיהו
,עדא אלש
אושל
.״יתעגי
ןבומכ
ךרעש
הריקחה
וניא
דמאנ
תרושמב
רואה
איהש
תכפוש לע
היכרד
םיכבוסמה
לש
.העשה
הדבועה
תירוטסיהה
התועמשמ
איה
הלעמל
רודהמ
ויתואקתפרהו
תוקוצמו
וחור
.םידחוימה
לבא השק
רנזולקל