Page 198 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

.תורפסה
וחכו
בר םג
.היפרגויבב
הרושב לש
תומישר
,תודלות
וסנכתנש
ינשב
םיכרכ לש
ורפס
םירצוי״
/׳םינובו
תרח
ןורכזל
טעב ןמא תא
ירבד
םהימי
לש
ילעב
הבשחמה
,םינמאהו
וקציש תא
רואמה
.רודבש
ותקיז
לא
רצויה
השגרתנ
האבו
ולצא
ךותמ
ותבהא
המוצעה
לא
.הריציה
רנזולק אוה םג
רקוחה שיאו
.עדמה
סרוה אוה
ףסוכב
דחוימ לא
,לפרעה
הטועה תא
,רבעה
תוארל תא
ותומד
ץיצהלו
ךותל
.ובל
וירפס
תורוקב
תע ברא -לא רש י
םיקלחה
לש
ורפס
הירוטסיה״
,״תילארשי
תיבה״
ינשה
,״ותלודגב
ןויערה״
יחישמה
״לארשיב
ם ה - ׳ ו כ ו
המורת
הבושח
ונתורפסל
.תיעדמה
תורמלו
םהיתועיגפ
תוינדפקה
לש
םיבר
ישנאמ
,עדמה
םיששוחה
תחיתפל
תואובמ ןיב
תורפסה
עדמהו
תוליצאלו
,עדמה
אלש
םמועת
היתוחורמ
לש
תושר
,םיברה ירה ןיא
ליטהל
םגפ
םביטב
םכרעבו
לודגה לש
וירפס הלא
תודלותב
.לארשי
וידיב
תוחתפמה
,תורוקמל
ירפסו
םישעמה
לש
הפוקתה
םילוגמ
.וינפל
םרואל
רואלו
םהיתוריקח
תור;שעה
לש
תורוד
,םירקוחה
אוה
םקור תא
תמקר
םהינפ
לש
תורודה
'לכב הזוע לש
תשקב
.תמאה
םלואו
שי לצו
רפוסה
זחאנ
ובגב לש
.רקוחה
,רנזולק
אושנ
תוסיסתה
תורפסבש
תירבעה
הפוקתב
,תימואלה
טבחתמה
היתולאשב
לש
תוהמ
ומויק
ותיחתו
לש
,םעה
וררועתנש לע ידי דחא
;םעה
ךרועכ לש
ןוחריה
רתויה
,בושח
,״חלשה״
דמעוהש
ושארב
תנשב
,ג״סרת
שמשש
הינסכא
תולאשמל
תופורצה
תורתוחהו
לש
יא - ,ם ייחה
רשפא היה ול
לטרעתהל
ירמגל
תוגיגהמ
,תוקיתע
ועלבנש
,ושפנב םג
ודמעב לע רעש
,הריקחה
תרתתסמה
רדח
רדחב
תמיאמ
ותעיגפ לש רוא
.יווהה
הריקחה
תירוטסיהה
הניא
תקקזנ
תלאשל
.המל
הדוסיב
ןואמצה
תעדל תא
יובחה
םלענהו
םייחבש
םיקוחרה
.םיבורקהו
היתואצות
לש
הריקחה
תבחרה -ת יר וטס יהה
קפואה לש
ונתרכה
תימצעה
תרכהו
תלוזה וזו לש
,םלועה
אשונה
וקיחב
תא
.םישעמה
רנזולק שגנ
לפטל
תורוקב
הפוקתה
לש תיב ינש
םושמ
,םעט אלש
רמאנ
םהב
,םמצעב
אלא
תלאשמב
,תחא
וכפהש הב
הברה
התואב
,הפוקת
התרהש
הלדגו
תא
.רנזולק
זא
ושקב
ןקתל
תא
המיגפה
לש
םדאה
,לארשיב
רוציל
תא
םיעגמה
ןיב
תוישונאה
תודהיהו
ףשחלו
תא
,םיטוחה
םיחתמנה
ןיב
,לארשי
ודוחיב
אלפנה
,יחרכההו
ןיבו
,םימעה
.וביבסמש ףא
רנזולק שקב
דומעל
לע
הדוס לש
תשיגפ
.תוחורה
דחאב
ויקרפמ
ורפסב
תודהי״
ישונאה״(״תוישונאו
יחצנה
)״תודהיבש
ןד אוה
ךרוצב
ברה לש
תעיבק
ןמוקמ לש
תורוק
לארשי
תורוקב
.םימעה
,ךכל אוה
רמוא ,םש
הלודג
ונל
ןתועמשמ
לש
תורוק
תיב ,ינש
ירהש זא
וצנצנ
םיעגמה
ןיב
תודהיה
תוברתהו
הצוחמש הל