Page 201 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

תא
,ןתנש קר
ןותע
,דחא
,ישדח אצי
ךשמב שלש
,םינש
ואציו
ונממ 16
,תורבוח
הז היה
ןוחריה רנ״
. ״ י ב ר ע מ ה
ןותעה הזה אצי י״ע
הרבחה
השדחה
םשב
הרבח
יציפמ״
תורפס
.״לארשי
ןותעה לחה
תאצל
ותכירעב
לש .א .ח
,גרעבנעזאר
עבראו
תורבוחה
תונורחאה
ואצי
י״ע
.ש .ב
.גרעבצראווש
רנ״
״יברעמה
היה
ןויסנ
הפי אלש שייב תא
תווקת
םיקסועה
.וב
םנמא
האוושהב
תעה־יבתכל
םירבעה
ואציש
התואב
הפוקת
הפוריאב
לפנ
וכרע לש
ןותעה
,הזה
םלוא
בצמב
ררשש
הקירמאב
יפלו
םיאנתה
לש
התוא
הפוקת היה
ןותעה הזה לעב
תובישח
לעבו
,העפשה
תורמל
ירופס
יאבהה
וסנכנש
.וכותל
ןח
םוקמה אל היה
ךופש
לע
,ןותעה
םירמאמה
םיבוטה ויה
םילוכי
בתכהל
ספדהלו
לכב
האצוה
תיתורפס
,תרחא
םלוא לכב הז היה
ןותעב
והשמ
.יאקירמא
ירחאו
ןותעהש הזה
קספנ
הסינ
ןושרג
גייווצנזור
איצוהל
ןוחרי
םשב
.״המידק״
ןותעה הזה אצי
תנשב
ט״נרת ( 1899 )
ואציו
ונממ שש
.תורבוח
טאל טאל לחה ןינע
תאצוה
םירפס
םירבע
,חתפתהל
הזבו ןתא קלח
ןמ
תומישרה
ומסרפש ר״ד .מ .ז
ןיזייר
ורמאמב
,״חולשה״ב
דראניידו
תלהוק״ב
״הקירמא
.ולש
יתרחב
,םידחאב
הלאו
:םה
י ע ט נ
. ם י נ מ ע נ
ללוכ
וברקב
םיריש
םיבתכמו
םיבותכ
לע
תרהט
ןושל
רבע
יתאמ םייח ר״ב
ךורב ל״ז ץש
הנוכמה
,לשנייוו
דילי
.קסנימ
דקונמ ״ע י
קדקדמה
לודגה
המלש
ןמלז ר״ב
קחצי
ךיירנייוו
קאטסילאיבמ
,
חריב טבש תנש
א״נרת
.ק״פל
קראיונ
1891 110
+םידומע
4
םיפד
,רעשה
המרקהה
בתכמו
הלהת
תאמ
ץ״שה 'ר
לארשי
ופאי
.שילאקמ
ללוכ 20
םיריש
הנומשו
םיבתכמ
.םינוש
[ י ח
. ך ר ע ה
לכלכמ תורנ
הכרעמה
תמלשה
ךורעה
םלשה
תורעהו
םינוקתו
ךורעהל
םלשה תאמ ךונח
הדוהי
ןב
. . .
לארשי
טוהאק בר
ד״בא
ק״קד
תבהא דסח
.קראיונב
.ב״נרת לעו
רעשה
:ינשה
תורנ
הכרעמה
רשא לומ ינפ
ךורעה
ונברד ןתנ ל״ז
וריאי
תשלש
,תורנה
אלה
:המה )א רנ
ונברד יאה
,ןואג
)ב רנ
ונברד
םשרג
רואמ
,הלוגה
)ג רנ
ונברד
לאננח ןב
.לאישוח
תורנה
וללה שרוק םה
ונברו
ןתנ
שמתשה
,םהב
תוכזלו
תא
םיברה
ללכשלו
ךורעה
םלשה
יתלעה
יתקלרהו
יתבטהו
םתוא ינא
ןטקה
)ליעלדכ(
81
.םידומע
תופסוה
תולמל
ךורעה
>ת-א(
78
.םידומע
ירבד ימי
תוצרא
.תירבה
קתענ
תפשל רבע י״ע
יכדרמ
.ןייטשמלהי
׳ח .א
.קראיונ
.ג״נרת
לכ
יריש .מ .מ
.יקצילאד
םינשי
םגו
םישדח
םיאצוי
רואל י״ע
תרבח
םישנא
יבהוא תפש רבע
קראיונב
רפס
ןושאר
קראיונ
ה״נרת
סופדב(
.א .ח
)גרעבנעזאר
64
םידומע
דבלמ
רעשה
תנומתו
.רבחמה
ת ו נ י מ ת ב
. ה ד ו ה י
תצובק
םיריש
םינוש
תפשב רבע תאמ
קחצי
ןב
יכדרמ
ץיוואניבאר
שיא(
)אנוואק
ל״וי י״ע
הדוגאה
.ל״נה רפס
ןושאר תנש
ןורת
ו״נרת(
1896 )
.ק״פל
--------
ל ל ו כ א״ל
םיריש
םילודג
.םינטקו