Page 202 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

ופסאתה
םיליכשמ
ודסיו
הרבח
תיתורפס
םשב
ישרוד״
תורפס
,״תירבעה
תנשבו
1889
>ט״מרת<
הליחתה
הרבחה
איצוהל
רואל
ןותע
םשב^ישדח
ןרק״
.״רוא
ןרק״נ
״רוא רפס יתע
שדקומ
ינינעל
,תודהיה
עדמל
תורפסלו
,לארשי
אצוי
רואל ידמ שדח
ושדחב
לע ידי
תרבח
ישרוד
תורפס
תירבעה
.אגאקישב
אגאקיש 1889 ,
׳בוח
].׳ב-׳א
ןויסנ
שדח הז אב
ירחא
אלש
וחילצה
ינש
םינותעה
םירכזנה
.הלעמל
דבלמ
״הגספ״ה
ר וש ל
ךישמהש
תאצל
ןיגוריסב
אלו
ורדסכ
ךשמב תונש
1899-1890
,
ליחתהו
קראירינב
(
1891-1890
)
רחאו
ךכ אצי
.טסב
,סיאול
,רומיטלאבב
,וגאקישבו
ףוסב וימי הניש תא ומש
״היחתה״ל
(
1900-1889
.)
המ וצר
ילעב
ןרק״
?״רוא
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
עקרק
הלותב
איה
.הנדוע
---------
ב ו ר
םידוהיה
רשא
םעתה
םיהלא
ץראמ
םתדלומ עונל
ץראל
השדחה
ךשמב
םירשע
שמחו
הנש
תונורחאה
וקחר
תעידימ תפש רבע
התורפסו
םג
םתויהב
דוע
ץראב
םתדלומ
--------
ק ר
םימיב
םינורחאה
ירחא רשא
ולחה םג
םיריעצ
ינבמ
רודה
שרחה
אובל הנה
,םינומה
,םינומה
התארנ
העונת
השרח
תועוצקמב
,םעה
תמגמו
םישל-הינפ
םש
תיראשו
תפשל רבע
תוצראב
תירבה
.הקירמאב
םירפוס
םירבע
םידחא רשא ואב םג המה
רבעמ םיל
ולחה הז התע רינל םהל רינ
ערזלו
ערז תפש רבע לע הדש
תודהיה
.הקירמאב
--------
ם ירבח
ונחנא
תרבחל
ישרוד״
תורפס
״תירבעה
הגקישב
ונתרטמו
ךומתל
ץיפהלו
תעידי
תפש רבע
תמכחו
לארשי
ןיב ינב
ונמע
םילוגה
תוצראמ
םרקה
ץיפהלו
רוא לע
םכרד
ינפואו
,םהייח
תלעותל
וניחא
םידדונה
ץראל
השרחה
םימיב
הלאה
תפשו
ץראה
הרזומ דוע
,םהל קרו לע יפ רפס
בותכ
תירבע
ולכוי
דומלל
תעדלו
תא לכ
השענה
םביבס דע רשא
ואצמי
תא ךרד
םייחה
תפשו
םעה רשא
וברקב םה
םיבשוי
היהת
הרוגש
םהיפב
--------------
.
תנשמ
ן״רת ( 1890 )
ךליאו
הליחתה
הילע
תרכינ
תורפסב
תירבעה
.הקירמאב
םע םרז
הריגהה
הלודגה
וליחתה
םיאב
ןאכל
םימכח
םיליכשמו
,םש־יעודי
םישנא
ורסמש תא
םשפנ
לע
תמכח
לארשי
התורפסו
ץראב
.םתדלומ
םה ואב
ןאכל
םתפשו
,םנושלב
וטילחהו
רמוא
תושעל
תא
הקירמא
טלקמ
תורפסל
.תירבעה
םלוא
םישנאה
הלאה
ומדק
םנמזל
ן יידע -
אל היה ןאכ להק
.םיארוק
היצנגיליטניאה
הספתנ
העונתל
״תישפחה״
תיללכה
הררשש .הפ
ירחא םוי השק לש
הדובע
תכרפמ
״פאש״ב
אל ץפח ףא אל
לוכי
לעופה
ידוהיה
תבשל
אורקלו
ןותע
,תירבעב
אלש
לוכי
תורחתהל
םע
םינותעה
תידיאב
ונתנש ול לכמ
.בוט
טנגיליטניאהו
ספתנש
םידומילל
םייללכ
ויה לכ
ויניעמ
״סטני׳גיר״ב
ןננוכתהש
דומעל
םהיתוניחבב
ידכ
תושעיהל
אפורל
םייניש וא
.םייעמ
בושו
ושענ
תונויסנ
תויחהל
תא
תומבה
.תוירבעה
הנומשכ
ןהמ אל
ואיצוה
— אכ —