Page 203 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

ל״והש
,״הפוצה״
קחצי
,שאמוב
בוד
,רעמארק
רעבליז
ופסאנו
דחי
םויב ׳ו
ם״רת (22
ראורבפ
1880 )
ונדסיו
הרבחה
םשב
ירחוש תפש
רבע
--------
ם יר ב ח ה
וברתה
ךשמב יתש םינש דע
,האמל
תנשבו
א״מרת
הסיפדה
הרבחה
תרבוחה
הנושארה
ףסאמה״מ
ץראב
.״השדחה
.י .ד
: ן י י ט ש נ ז י יא
רצוא
.יתנורכז
מע׳ 46.]
וכרע
יתורפסה
לש
ףסאמה
הזה וניא םר
,רתויב
םלוא
תובישח
הריתי
ול
ןויסנלכ
ןושארה
רוציל המב
תיתורפס
תיניצר םג
ץראב .וז
ףסאמה אל
ךישמה תא
,ומויק
,רומאכ
ףא
הרבחה
המצע אל
הכיראה
םימי ףא יכ
וכייתשהש
הילא
םישנא
םידבכנ
םירישעו
.םיגלפומ
תואצוה
תוסנכהו
הרבחה
הנשב
הנושארה
:ויה
$520.75
,הסנכה
תמועל
516.20
,האצוה
התואבו
הנש
החילצה
הרבחה
שוכרל
הל 442
םירפס
דוסיל
.הירפס
רחאל
לחהש
לושחנ
הריגהה
הלודגה
ןאכל אב
יוניש רכינ
בצמב
.תורפסה
תחת תשש
םירפסה
םירבעה
רשא
ואצי
ץראב וז
תונשב
1881-1871
ואצי
רשעב
םינשה
ןהירחאלש
(
1891-1881
)
העשת רשע
םירפס
,םירבע רשא
הרשע םהמ
םידבכנ
,םכרעב
הלאמו
ובתכנ
העשת
ידיב
םירגהמ
םידוהי
.מ( .ז
, ן י ז י י ר
תפש״ רבע
התורפסו
.״הקירמאב
ח ו ל ש ה
ךרכ .)׳ח
םירפסה
םידבכנה
רתויב רשא
ועיפוה
ןתואב
םינשה :ויה
רפס
,בויא
ראובמ
שדחמ לע יפ
יללכ
קודקדה
יקוחו
הצילמה
לש
תפש רבע
יתאמ
ןימינב
דלאס
ידילימ(
וואגלאש -
טרוקשעמעג
ץראב
.אירגנוה
בר
תדעל
בהוא״
״םולש
עראמיטלאבב
1888 . 499 + XX11
.םידומע
ינש
םירויצ םיפי
עצמאב
.רפסה
ם י ד ו ה י ה ״
״ ת ו ד ה י ה ו
.קראיונב
תאמ השמ
רעגרעשניוו
דילי
,ןראגנוא
קלח
,ןושאר
קראיונ
.ז״מרת
1+124
.רעשה
תדה״
.״הרותהו
חיכוי
יכ תדה איה
הנניא
,הנומא יכ םא תדה
הרוהטה
איה
.תדה
השמחב
.םיקלח
םולש ףסוי ןב
ןרהא
.ןייטשרבליז
תרבוח
הנושאר
קרפמ(
א״י-׳א
168
,׳מע ׳ג
םיפד
רעשה
.המדקההו
קראיונ
.ז״מרת םגו
׳בוח ׳ב
קראיונ
א״נרת
(4+ ) 64
מע׳. אלו
םלשנ
סופדב יפל
ותודע לש
.רבחמה
ם י נ ה מ ״ וב
ועגפי
יתש
תונחמה
סקאדאהטרא
םראפערו
םידמוע לע הדש
הכרעמה
הנחמ לומ
הנחמ
ילכו
םנייז
,םדיב
,בתכה
הלבקה
.לכשהו
רבוח
׳דב
,םיקלח א״ח
ירמא
,הניב וב
ואובי
ינויגה בל ינב
רודה
ןשיה
;םהיתועדו
,ב״ח
ינויגה בל ינב
רודה
שדחה
;םהיתועדו
ג״ח
ירמא
,תעד
ללוכ
הנומש
,םירמאמ
,ד״ח
העברא
םירמאמ . . . תאמ
ריאמ
,ץיוואניבאר
תנש
.םחרת
קראיונ
סופדב(
םיפתושה
קחצי
ןרהא
ידארב
בקעיו
)רעמילעצ
2
םירעש
V111 שאר
+רבד
372
.׳מע
זכרמה
״יתורפסה״
היה דע זא
קרוירינב
םלוא םע
תורבגתה
הריגהה
התוטשפתהו
ורצונ
םיזכרמ םג
.וגאקישב
התואב ריע לש
ברעמה
ןוכיתה
— כ —