Page 204 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

םיקקזנ
הל
התיה
״תיליכשמ״
ירה
התיה ןכ םג
.היסורב
םירגהמה
רשא
ואב הנה
ןתואב
םינשה ויה ןמ
םיתוחפה
םילדהו
ידוהיבש
היסור ףאש
םתדלומב
ויה
םיקוחר
ןמ
הפשה
.תירבעה
לכב ו
:תאז
לחה
תאצל רינב
קרוי
ןותע םשב
הפוצה״
ץראב
״השדחה
תנשב 1871
)א״לרת(
וכרועו
היה
י ב צ
. ן י י ט ש נ ר ב
ןותעה הזה אצי
ינפמ
טעמש
םירגהמה
ולגרוהש
םתדלומב
,״דיגמה״ל
״ץילמה״ל
״ןונבלה״לו
ושיגרה
ןרוצ
ינחור
ןותעל
.םהלשמ
ןבומכ
ךרעש
יתורפס
לודג אל היה
ןותעל ,הז לכב הז אצי
םיגוריסב
םילק דע תנש
ז״לרת ( 1877 .)
ןותעה הזה
שמיש
ןיעמ
רשבמ
העונתל
תירבעה
.אובתש
ןותעה הזה היה
השרחמה
השרחש תא
תמדא
םישרטה
ןאכ
הרישכהו
תא
עקרקה .ונל
,םנמאו
הלמה
תירבעה
תספדנה
העיפשה
העפשה
.הבורמ
ךא רגסנ
הפוצה״
ץראב
״השדחה
אצי
קרוירינב
רפס
םיריש ןטק
רזומו
לעש
ורעש
היה
בותכ
:רמאל
ר יש
ן ב ה ז
דבכל
לארשי
ןקזה
ן
רשא רש
ן
בקעי
יבצ
לעבאס
ן
רבחמ
ן
רפס
הזוחה
תונויזח
העבראב
תומלוע
תיבב
ןושארה ובש אבה
תירבעב
ומוגרתו
ודצב אוה :רש ןקז
יכנא ןב
םיפלא
תעברא
ן
ירבע ,ינא עד תאז
יהתו
תעדומ
ן
ידוהי
!יכנא
ימשו
אל
וריתסת
ן
לארשי
,ןקזה
יתוא
!וריקות
ן
אלה ימי
ימיכ תפש
םימשה
ן
לע ןכ
,ינודבכ
לא
וקשפת
םיתפש
ן .
רישה אוה
ןונמיה
הפשל
תירבעה
םלואו
רישב
דימלת״
םכח
״ינלופ שי
םיזורח
םידחא םהש
האובב
ךלהל
םחור
םהיתופיאשו
לש
םירגהמה
,םיליכשמה
רשא
תורמל
םפאש
רורד
שפוחו
אל
וכילשה
ירוחאמ םווג
המיה תא
תודהיה
םתוארב
תא
תורוא״
״ןטהנמ
זא( םרט
הדמעוה
תטרדנא
תורחה
הסינכב
)קרוירינל
ומכ
םיברש
םירחא
ומק
וכילשהו
תא לבס
תודהיה לעמ
םמכש דחי םע קית
תילטה
.ןיליפתהו
לעבאס
עיבמ תא
:ותחמש חאה יננה הפ
תנידמב
שפחה
ן
םוקמב
הקח
תחא ל כ ל
תררוש . . .
ן
תודות
םיהלאל
ייואמ
!ואלמנ
ן
םתי
ןובקר
ןילופב
יתבהאש
ן
הפ ףנח
תודסחתהו
לכה
יתבזע
ן
םע
תאנק תדה
ילגב
םי
ועלבנ
ן
ףא יכ תחת ידי קר הרג
תועמ
ן
ינבו
ילוא היהי
אישנל
.תחפו
-------
ן
הפ
ידוהי
ינא אל
ץרקב
םיניע
ן
יכ
ירשא
רשיב
עיגיב
.םיפכ
ן
תונויסנל
םינושארה
הלאה
בשחיי
םג
ףסאמה״
ץראב
״השדחה
האציש
ונממ קר
תרבוח תחא ( 1881 .)
ףסאמה הזה אצי י״ע
תרבח
ירחוש״
תפש
״רבע
הדסייתנש םויב ׳י רדא
ם״רת
תבהא״!
תפש רבע
הריעה
יחור
דסיל
קראיונב
הרבח רשא
התרטמ
היהת
ץיפהל
ביחרהלו
תעידי
ןושל
תירבע
תורפסו
לארשי
.הקירמאב
תילכתל
תאזה
יתרבד
םע
יליכשמ
ריעה
,קראיונ
םהיניב
ל א י ר ת כ
י ב צ רש
ה א ז ה ,ן
.ווער
השמ
ן ר ה א
, ר ע ב י י ר ש
ר י א מ
ן ב ו א ר
ן ה כ ה
, י א ו ו י ל
.צ .ה
, ן י י ט ש נ ר ב