Page 205 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

האריו
תואלפנ
רשא שי וב חכב
הרותה
.השודקה
ויתרבח
ףא
ויתישע ינא
ריעצה
ע ש וה י
ק ל א פ
ןב ״כ ה
י כ ד ר מ
, ן ה כ ה
ל״ז
ק״קמ
קינראק
ע״עלו
:קראיאונב
ספדנ
הפ ק״ק
קראיאונ
לצא ףסוי ןב
בקעי
:ל״ז
תנשב
רתכ
ק״פל
New York
P
r i n t e d
a t
“Jewish Messenger” office,
15 Vandewater Street
1860
רפסה הזה
ליכמ 108
דראנײדנ
בתוכ 128
,םידומע
תועטב 1
ונכתו
:אוה
תמדקה״
;)?(״תולצנתהה
תריקח ןג ןדע
;םניהיגו
קרפ :׳א
תלעמ
הרות
לעבש ,הפ
תותיחפ
תונצלה
תלעמו
הרבחה
,הבוט
תולדתשה
,תוצירחו
תלעמ
.רובידה
קרפ :׳ב
שודיח
,םלועה
תלעמ
תתיחפו
,םדא
תלעמ
,הלפתה
תאיב
,חישמ קזיח
;הנומאה
קרפ
:׳ג
תחלצה
,הנידמה
ךוניח
,םירענה
תראשה
,שפנה
תריקח
,עבטה רשפ
העידי
,הריחבו
רשוא
בוטה
דספהו
,ערה לדוג
םולשה ןיב שיא
,ותשאל
חוכו
םע
יברא םד
;םייקנ
קרפ :ד
רומיש סלפ
,לכשה
לדוג
תלעמ
;הבושת קרפ :׳ה
רואיב
המחנ
לצא
,םשה
רואיב
,הדקע
רואיב דוסי
וניתנומא
!ונתנומא[
,
רואיב
תותוא
,םירצמב
רואיב
םלוסה
,בקעימ
רוריב
הרותש ןמ
,םימשה
רואיב
,תשקה
תלעמ
,תודמה
תלעמ ח״מג
,הקדצו
תלעמ
,החכותה
םידע
םיאלפ
;הנומאהל
קרפ :׳ו
תלוגס
,הרותה
רואיב
תילע
,והילא
תחנמ
,תואנק
רוריב
יוקיל
,תולזמ שנוע
יסמוח
,הרותה
תנומא
תיחת
.םיתמה
יתאבה תא
ןכות
םינינעה
ובתככ
.ונושלבו
רבחמה בשח תא
ורפס
שודקל ןכו
דיעה
וילע
רוחבה
רעצעזה
ףוסב
,רוביחה
:ל״כו
ןתא״
הדות
לע המ
לפנש
ילרוגב
תויהל
רעצטעזה
רפסל
םכוחמ
הזלה רשא אוה
תישאר
תנידמב
.אקירעמא
ךורבו
׳ד
יהלא
,לארשי
רשא אל
תיבשי
הנומאל
,לאוג ינא
ילתפנ
ןב
לאירתכ
לאומש ל״ז
ק״קמ
״:ןראהט
קלחה
ינשה
חיטבהש
רבחמה ברה
קלאפ אל
עיפוה . . .
ללכב אל
ועיפוה דוע
םירפס
תירבעב
דבלמ
ירפס
.ל״מור
אל היה שרוד
הפשל
תירבעה
ןיב
םירגהמה
רשא ואב
ןאכל יכ
הריגהה
התיה זא
הרקיעב
הבורבו
תיזנכשא
םגו
םתדלומב
אל ויה
םידוהיה
םיקקזנ
הפשל
.תירבעה
םלוא ךא
הליחתה
הריגהה
תיסורה
:רמולכ(
)תינאלופה־תיאטילה
רבכ
וארנ
ינמיס םייח לש הפש
,תירבע םאו
הפשה
תירבעה
םירגהמהש
ויה
— חי —