Page 206 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

.ריע
רשאכ
ונמ
הרומל
תירבע תא
רמומה
הדוהי
שיתמ אוהו
שגנ
ותכאלמל
סיפדהל
רפס
קודקד
תירבעל
אצמ יכ אל ויה אל יד
תויתוא
. . .
ךשמב רתוי
האממ םינש אל
וספדנ
הקירמאב
אלא
ירפס
קודקד
םיבותכ
ידיב
םידוהי־אל
. . . םג
וספדנ
ירפס ך״נת
ןודנולב
קרו
תא
תומש
םירעה
תויאקירמאה
ל״ומה ויה
םיבתוכ
.םהילע
אובב ברה
קחצי
רזיל
היפלדאליפב
םיפדה תא
ך״נתה תאו
ירפס
הלפתה
םוגרתב
ילגנא
. . .
םירפס
,םירחא
,םייתורפס
אל
וספדנ
דע רשא דסי
ידוהיה
ירנה
קנארפ תיב
סופד
,קראירינב
רפסהו
ןושארה
ספדנש
סופדב
ירבע
קראירינב
היה רפס ב ך יס ר א
הקתעהב
תיזנכשא
לע( הז
.)ןלהל
ינמו זא
סיפדה ׳ה
קנארפ
קר
ירפס
הלפת םושו
רפס
ירבע אל
ספדנ
סופדב
ירבע דע תנש
ך״רת
( 1820 .״)
תלהוק(
הקירמא
׳מע
69-68 .)
הזמ
,אצוי
,אופיא
רפסהש
ןושארה
ספדנש
סופדב
ירבע
:היה
א ר י ס ־ ן ב
תמכח(
)עשוהי
קתענ
ןושלמ
ימרא
ןושלל
ירבע תאמ
הדוהי
ביל
.באזךב
טעיינרע
טימ
ןעגינײא
ןעגנוטכירעב
דנוא
רעיינ
ןעשטייד
.גנוצעזרעביא
ינממ
ןטקה
ריעצהו
לארשיב
ריאמ ןב ה״כ השמ
.ל׳׳נס
.קראיונ
םויב ׳ו ׳ד
לולא
ה מ כ ח ה
ת א מ ׳ה
ם י ה ל א
)י״רת(
ק״פל
ירנעה(
)קנארפ
הקתעהה
תיזנכשאה
התשענ
י״ע ברה .רד
רעיאמ (141
.)םידומע
.דקונמ
דראניידנ
ףיסומ
:ותמישרב
ךשמב
םישלש ימי
יתבש
הקירמאב
אל
יתעדי
ולענ
תאיצמ
רפסה הזה רשא
ספדנ
הקירמאב
כ״עו
יתמשר
תא
׳םה
י נ ב א
ע ש וה י
רותב
רפסה
ןושארה רשא
ספדנ
הקירמאב
דבלמ
ירפס
תולפתה
׳וכו
.רכו
ןייע ,םש םש ב״ח ׳מע
123 .
לכב הז שי
בושחל
תא
רפסה
י נ ב א
ע ש וה י
רפסל
ןושארה
ספדנש אציו
רואל
הקירמאב
סופדב
,ירבע
ינפמ
רוביחש הז אוה
ולוכ .
תירבעב
תינרות־תינבר
אוהו
השוע
םשור הפי
ותוינוציחב
.העונצה
לע
רעש
רפסה
העיפומ
המישר
הבחר(וז
הלעמל
הרצקו
דע ידכ הלמ תחא
,הטמל
.)גוהנכ
רפס
ינבא
עשוהי
לע
יקרפ
תובא
רבודמ וב
תודבכנ
ןתונה
ירמא
רפש
דמלל
ינב
הדוהי
תונומא
תויתמא
ןיבהל
תועומש
תורמאב
תורוהט הלגי
םיאנתהמ
,תומולעתה
עיבשהל
ויארוקל
עבוש
תוחמש
תוריקח
םיקתממ
תורמא
תפונמ
םיקותמ
בהז
תוצילע
םיאנתה
,םיקירמ
ריבשמ
תוצעומ
יקוספ
הרות
םיאיבנהו
,םימרה הזבו
רביחה
ינא
הארמ
םכתא קר
ןויסנ
יתכאלממ
רשאכ
ראובי
,המדקהב
םנמא
םא
ירפס
אצמי
ןח
םכיניעב
ונקתו
ינממ
ףסכב אלמ םא
הצרי
םשה
סיפדא רפס
ינשה רשא
יתעדי
הנמאנ
לכש דחא
לבקי
תחנ חור