Page 207 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

וב המכ
םילמ
.תוירבע
תמדקהב
רפסה הזה
יפל(
)ךאבנוור
ונא
םיאצומ
שלש
םילמ
תוירבע
:ולא
םילהת
ביתכה(
אוה
יהת״ ל יל ,)״ם
״םירומזמ״
,״םיריש״ו
ןרואיבו
,ןדצב
:רמאל
-םירומזמ
Psalms
;
-ם יל ה ת
hymns
;
-םיריש
Spiritual songs
.
רפסה
ספדנ
אציו
תנשב 1640
>׳ת.ה<
,שזדירבמייקב
הילגנא
השדחה י״ע
םיפדמה
ןפיטס ייד
(
Daye
. )
ר פ ם ה ^
ינשה
יאדכש
וריכזהל
אוה
חולה״
םלשה
(
Ephemeris
)
תנשל
1726
״>ו״פת< 3 אציש
רואל י״ע
בקעי
ראלייט
רבוחו
ידיב
לאומש
.רימייק
חולב הזה
אבומ
תיב־ףלאה
ירבעה
ורוקמב
םע
תורעה
,תוינושל
יפכ
דיעמש רעש
,חולה
ןעמל דמל תא
הפשה
תירבעה
דועו
תופש
.תורחא
תנשבו
1735
>ה״צת<
רומאכ
אצי
רפסה
ירבעה
ןושארה
תוצראב
:ולאה
קודקד
ןושל
תירבע
רבחנ
תגוהו
ןויעב
ץרמנ
לע ידי
הדוהי
שינומ
s v ־־ ; ־ • ן
״ : • !
t
i -x - I
רפסה הזה דעונ
ורקיעב
ליבשב
ידימלת
הללכמה
לש
דרברה
.שזדירבמייקב
רפסה
ללוכ תא
יקוח
הפשה
תירבעה
אוהו
שדקומ
שארל
תנידמ
סטיזושטאסאמ
היהש(
זא תחת
ןוטלש
,)הינאטירב
ן ת נ ו ה י
ב ל
ישט .ר
רפסה
ליכמ 94
םידומע םע 2
,םיפד
רעשה
.המדקההו
ףדב
ןורחאה
תנתינ
תלפת
וניבא״(ושי
)״םימשבש
ירקיעו
הנומאה
תפשב
תירבע
הלפת״(תגלענ
חישמהש
)״ונדמל
ותמדקהב
תילגנאב
אוה
עיבמ תא
ותדות
רחוסל
סאמות
סיללאה
,)ןודנולב(
רשא ךמת
ופסכמ
׳גילוקב
רשאו
חלש
תויתוא
תוירבע
תספדהל
,רפסה לבא אל חלש ול יד
תויתוא
הכאלמהו
הכרא רתוי יכ היה
ךירצ
ןיתמהל
דע
וחלשיש
וילא תא
.תויתואה
ירחא תאצ
רפסה ויה
םיסיפדמ
ןאכ
שומיש־ירפס
םיינושל
תירבעב
,תילגנאבו
ןוגכ
ירפס
קודקד
,םילמ־תורצואו
םג
ירפס ך״נת
תירבעב
םירוזחמו
.םירודיסו
הספדהה
התיה
תישענ
,הפוריאב
תפסוהב
רעש ובש
עיפוה םש
ריעה
.תיאקירמאה
ןיינעמ
אציש הפ רפס
קודקדל
הפשה
ילב
.דוקינ
םנמא
ורבחמ
ןושזד(
)תימס
דיעמ
רעשב יכ
הדותימה
איה
לקהל תא
תאירק
הפשה
,התנבהו
םלוא שי
רעשל
קודקדהש אצי ילב
ינמיס
דוקינ
םושמ
הלאש
ורסח
.סופדה־יתבב
קודקד הז אצי
תנשב 1810
.)י״רת(
תנשבו
1815
)ו״טרת(
אצי דוע רפס
קודקדל
תאמ .ע .נ
והלאבראק
,רכזנה םשב
חתפמ״
ןושל
,״תירבע
ובו רבכ
ושמתשה
.תודוקנב
לע
בצמה
יתבב
סופדה וננה
םיארוק
ורפסב לש
םירפא
דראנייד
יונישב(
:)ןונגס
רפסה״
ןושארה
ספדנש
תירבעב
תילגנאבו
שזדירבמייקב
תנשב
ה״צת אל
ספדנ
סופדב
ירבע
דחוימ
,םידוהיל
יכ םא
הללכמב
התואבש
— זט —