Page 208 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

םהיתומשש
לש
ז י ר ק נ י א
ו וק ן וט מ
, ר י ת א
יג
׳ ג ר ו א
ק י ,ת
ל א ו מ ש
, ל א ו ו י ס
ל א ו מ ש
, ד ר א ל י ו ו
ן י מ י נ ב
ק ו ל מ א ,ן
םידמולמ
םידוהי־אל
ועדיש תא
הפשה
תירבעה
םיעיפומ
לעמ
םיפדה
.הלאה ןיב
םילעה
םייטאטסוטופה
אצמי
ארוקה תא
ירבד״ ימי
קודקדה
״ירבעה
ץראב ,וז יתמ
ספדנ
ןאכ
רודיסה״
״ןושארה
יתמו
ספדנ
ך״נתה
׳וכו
.רכו
ומכו
ןכ שי
רפסב הזה
םהיתומש לש
םידמולמה
םירבעה
ןאכ
ינבמ
תירב
םניאשמו
:תירב־ינב
ה ד ו ה י
י נ ומ ש
ידוהי(
ידרפס
רצנתהש
סנואמ וא
ןוצרמ
לבקו
תרשמ
הרומ
תירבעל
,חראווראהב
ן פ י ט ס
, ל א ו ו י ס
ן וש זד
,ת ימ ס
ט נ י מ י ל ק
,ר ומ
ס י ז ו מ
, ט ר א ו ט ס
ל א ו נ מ ע
ו ה ל א ב ר א ק
ןזח( ברו
נ״כהיבב
,רוקמ
לארשי
היפלדאליפב
תונשב
המחלמה
תואמצעל
ב״הראב
םגו
הרומ
תופשל
תירבע
,)]?נתידשכו
ד ר א ו ו ד א
, ן ו ס נ י ב ו ר
םגרתמ
סויניזיגתא
,תילגנאל
.ט .י
, ט נ א נ ו ק
.דועו
רפסה
ןושארה
בתכנש לע
תמדא
ץראה
,השדחה
ןא אל
ספדנ
ןאכ
ף א -
אל
ספדנ
םושב
םוקמ אלא היה חנומ
רצואב
םירפסה
,ד״מאבש
ףארגוילביבהו
בקעיךב
איבמ תא רעש
רפסה
רצוא״ב
״םירפסה
ולש
אוה
ץבוקה
יתורפסה
רכז״ ״בר
ליכמה
,םיטויפ
םיריש
םירומזמו
םגו
תולפת רשא
רביח ברה
ק ח צ י
א וב ה ב דעב ינב
ותדע
יפיסיר
,היליזרבב
ןעמל רפס
רודל
ןורחא תא
העושיה
הלודגה רשא השע ׳ה
לארשיל
תעב הרצ
הלודג
,וזכ תעב
המחלמה
ןיבש
דנאלוה
לאגוטרופו
ד״ע
.היליזרב
היליזרב
,רתיה
הזוחאל
םידנלוהל
םידוהיהו
ונהנ לכמ
,תויוכזה
ומכ
ץראב
הידנלוה
ואריו
ינפמ
םיזיגוטרופה
ינפמו
תמח
היציזיבקניאה
.םהלש והזו רעש
רפסה יפל
:בקעיךב
ר כ ז
ב ר י ׳רה
קחצי
בהובא
ד״בא צ״מו
ק״קד
םידרפס
םדרטסמאב
תולפת
םייודיו
תונחתו
רשא
רביח
ארקל ׳הל תעב
ותרצ
תרצו
ותלהק
אובב
םהילע
ידודג
לאנוטרופ
ותויהב
איליזארבב
תנש
ל״ת.ה רכח השע
תואלפנל
׳ה
םירישב
תוחבשתבו
וליצהב
םתוא ףכמ לכ
,םהיביוא
ףסונו
םהילע הניק יהנו
;ב״טל
דועו
הב
הישילש
התיהו
ראבל
תכאלמ
קודקדה
׳לב חצ
׳׳הרצקבו
ןיא
רפסל הזה ךרע
יתורפס
לודג
י״פעא
ורבחמש עדי
תירבע
לוכיו
היה
רבחל
םיריש
םיזורחו
גהנמכ
,ןמזה
םלוא
לודג
וכרע
ר פ ס כ
י ר ב ע ה
ן וש א ר ה
רבחתנש לע
תמדא
.הקירמא
םרט
אציש
רפסה
ירבעה
ןושארה
ץראב ,וז
הקירמאב
,תימורדה
תנשב
ח״פת ( 1728 ,)
ואצי
ינש
םירפס
םהבש
ועיפוה
הנושארל
ץראב וז
ת ו י ת ו א
. ת ו י ר ב ע
ןושארה
היה
רפס״
םיליהתה
תנידמל
״ץרפמה
(
The Bay Psalm Book
)
רפסלו
םיליהת הז שי
תובישח
.הבורמ
ועיפוה