Page 209 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

תישאר
תורפסה
תירבעה
הקירמאב
תאמ
םחנמ .ג ןלג
הריגהה
תידוהיה
הקירמאל
המדק
הברה םינש
תעפוהל
רפס
ירבע
ץראב
.תאזה
םיבשיתמה
םידוהיה
,םינושארה
אל קר
ואיבהש
ןאכל
רבעמ םיל תא
,םהינבר
,םהיטחוש
,םהילהומ
םהידמלמו
יכ םא םג תא
,םהירפס
ירפס
הרותה
םיבותכה
ידיב
ירפוס
ם״תס
ירפסו
.ל״מור
ףאו
יכ שי
תובישח
הבר
דואמ
ירבדל
ימי
רפסה
ירבעה
ץראב
תאזה
ןיידע אל
הבתכנ
הירוטסיהה
לש
תורפסה
תירבעה
.הקירמאב
קר
תונויסנ
םידחא
ושענ
ןינעב הז
ףוסבו
רמאמה
תנתינ
המישר
הרצק
לש
םירמאמ
םירפסו
םינדה
.אשונב
םיבושחה
:םהבש
,״הקירמא־תלהוק״
תאמ
םירפא
,דראנייד
םעש לכ
ויתונויגש
ויתונועגשו
שי
ינשב
םיקלחה
לש
רפסה
רמוח בר
רקחל
ןימה
;הזה
רפסהו
)תילגנאב(
היפארגוילביב״
תידוהי
״תיאקירמא
תאמ .רד .א .ש .וו
ךאבנזור
ליכמה
־תומישר
טאטסוטופ
לש
םירפס
תורבוחו
ורבוחש
וספדנו
תאמ
םידוהי
וא לע
.םידוהי
רפסה
ןושארה
ליכמ״
תמישר לכ
םירפסה
רשא
וספדנ
הקירמאב
תנשמ
ה״צת ( 1735 ) דע תנש
ו״פרת ( 1926 .״)
ןווכמה אוה
םירפסל
ובתכנש
וספדנו
,תירבע
תויתואבו
;תוירבע
רפסהו
ינשה
ליכמ
ובורב
ורקיעבו
םירפס
תילגנאב
ויהש םהב םג
תויתוא
.תוירבע
םירפסה
הלאה םה
םלוכ
ילעב
ןכות
,ידוהי
אשונ
ידוהי
וא
יבתכ
,שדוקה
ומכו
ןכ
תורבוח
.תושרדו
טאטסוטופה
ןושארה
אבומה
רפסב הזה אוה לש
ייב״ה
םלאספ
,״קוב
ספדנו
׳זדירבמייקב
לעש די
ןוטסוב
תנשב 1640
.)׳ת.ה(
הז היה
תמאב
רפסה
ןושארה
ספדנש
ץראב וז
ויהשו
וב
תויתוא
.תוירבע
טאטסוטופה
ןורחאה
עיפומה
רפסב הז
:אוה
הירוטסיהה״
הנבההו
ןינעב
תורבחתהה
תירותסימה
םע
״תוחור רכו יפכ
ספדנש
,ןרובואב
תנידמ
קרוירינ
1850 .
דבלמ
םיטאטסוטופה
לש המכ
םירפס
םיקיתע
,םיבושח
הנותנ
רפסב
המישר
לש 690
םירפס
םיעגונה
לא
םידוהיה
ועיפוהש
תנשמ 1640 דעו
1850
.)י״רת(
ןייעמה
ורפסב לש
ךאבנזור
אלפתמ לע ינש
:םירבד
לע
רמוחה
ןודנה
םיאשונ-םהב
םינינעמ דאמ דאמ
ושרדש םינש
תובר לש
;רקחמ
לעו
תעידי
הפשה
תירבעה
הרוקמב
לש
םירבחמה
.םינושה
ןבומ