Page 213 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

םלואו
רתוי
םלוכמ
דחימ תא ובל
תרותל
לארשי
ןושללו
לארשי
ןנחוי
,ןילכיור
ןטסינאמוהה
,ללוהמה
הבר
התראפתו
לש
.הינמרג
,םנמא
אוה קבד לכב
ושפנ
תנומאב
,ירצונה לבא המכ
בבחמ אוה תא
,וננושל
הדמלש רבכ
ימיב
.ותדימע
םא״
,״היחא
,רמא
הלעת״
,תירבעה
תרזעב
,םשה
הלעמל
.״שאר הנהו
חסונ
וירבד לע
וננושל הלמ
:הלמב
תפש״
םירבעה
איה
,הטושפ
אל
,תתחשנ
,השודק
הרצק
.הצימאו
׳ה
רבדמ הב
רשי לא ינב
,םדא ינבו םדא לא
,םיכאלמ
ילב
ץילמ
,םתוניב
אלא םינפ
לא םינפ
. . .
רבדכ שיא לא
.״והער
תרות
לארשי
ןושלו
לארשי
ןה
ויניעב
הגרדמה
הנוילעה
לש
המכח
,עדמו
אלו הז
,דבלב אלא לכב תוא
תואו
לש
ב״אה
ונלש
,םיזמורמ
,ותעדל
תודוס
םילודג
.םימוצעו
רשאכו
ררוצה
,ןרוקרפפ
שקבמה
ךרדכ
םירמומה
תויהל
יאנק רתוי
ןמ
,םיאנקה
ררועמ תא
רסיקה
םיכיסנהו
ףורשל
תא לכ
ירפס
,לארשי
טרפ
,ך״נתל
דירוהלו
ץראל
,ונדובכ
םמוקתמ ודגנ
ןילכיור
םחלנו
וב ילב
םייתלצע
ןויפרו
,םידי
חצנמו
ה פ וקת ה -ף וס ב ל
תפוקת
.סומזינאמוהה
ױדיגא
וברטיװ
(
Egidio Viterbo
,)
רש
רדסימ
םיניטסוגבאה
אמורב
בהואו
,ונתורפס
בתוכ :ול
,הרותה״
התלגתנש
ינבל םדא
,שאב
, . . .
הלצינ
. . .
שאהמ
ידי־לע
,ןילכיור
יכ
וטלמנ
וצלחנו
,םירוביחה
םהש רוא
רהוזו
,הרותל
רשאו
םדוביא היה םרוג
.״דימת־תכשח
ךכ
וטיבה ינב רוד
םיטסינאמוהה
לע
.ונתורפס
ךכיפל
םידימעמ
םה תא
ןושלה
תירבעה
הגרדמב
תחא םע
תיניטאל
.תינוויו
אוסנארפ
,הלבאר
ירידאמ
תורפסה
,תימלועה
סינכמ
תינכתל
םידומילה
ולש
,תינווי״
ץפחכ
,סונאיליטניווק
ךכ־רחא
,תימור
הז־ירחאו
תירבע םשל
יבתכ
.״שדוקה
רתיו
לע .ןכ הנפ״
,״הדיקשב
רמוא אוה
םוקמב
,רחא
ירפסל״
םיאפורה
,םיינוויה
םייברעה
,םיימורהו
ילבמ
לקהל
דובכב
דומלתה־ימכח
.״םילבוקמהו
. .
ןיתראמ
ריתול
סינכמ
תינכתל
םידומילה
לש
רפסה־יתב
,םישדחה
אוהש
,דסימ אל תא
ןושלה
,תינמרגה
םידימלתהש
ולגרוה הב
תליחתמ
,םתודלי
אלא תא
שולש
תפומה־תונושל
,ת ימ ור -
תינווי
.תירבעו
סויכיטארו
,ראפתמ יכ
תודוה
ותטישל
תיגוגדפה
,השדחה
שי
ודיב
לועפל
ד מ ל ל -ת וא ל פ נ
תא
וידימלת
,תירבע
תינווי
תימורו
ךשמב השש
ימ(םישדח
ןתי
התיהו
ונרוד־ירומל
ם יא לפ ךרד
,)!וזכ
,הארנכו
ואב
״וישודיח״
תשקבל
.םיברה
אלו קר
םיוושמ
ילודג
םיטסינאמוהה
תא
ונתוברת
תימורל
,תינוויו
אלא שי םגש
םיפידעמ
התוא
.ןהילע
הילטיאב
ולשכנ
םיבהלנ
םיבר
תולילאב
ךותמ
תצרעה
ירפוס ןווי
.אמורו
ןכ־לעו
הווקמ
,סומסארא
יכ
םא היהי
וחוכב לש לכ םדא
אורקל
ומצעב תא
יבתכ
שדוקה
תדרלו