Page 214 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

הרומ״
״םיכובנה
הקתעהב
תיניטאלה
,דיה אלש
תנווכב
,ורבחמ
,ןבומכ
דחאל
םיכוותמה
םילודגה
ןיב
וטסירא
הבשחמהו
תיתדה
תירצונב
דומעלו
ידומעמ
,הקיטסלוכסאה
ימכחו
תומוא
םלועה ויה
םיאשונ
םינתונו
ירבדב
רשנה״
,״לודגה
יאדוובו
וררוע םג
הברה
ימדרנמ
!לכשה לבא
ימכח
תומואה ולד
ונתוברתמ
אל קר
ילכמ ינש
.ישילשו
אלא םג
.הרוקממ
המכ
,הלודג
,לשמל
תעפשה
!י״שר
. . .
רי׳גור
,ןוקייב
ףוסוליפ
ילגנא
האמהמ
ז״טה וא
,ז״יה
דלונש יחו
ךרדב
הרקמ
האמב
;ג״יה
רי׳גור
,ןוקייב
ןב
םתלעמ
לש
סוטרבלא
לודגה
סאמותו
,יניווקאה
עייתסה
רקחב
ארקמה
א וה - ולש עדי
וש וריפב-ת ירבע
לש
ונבר
המלש
.יקחצי
ריונה
יתפרצה
יאלוקינ
יד
אריל באש בור
וישודיח
ושוריפמ
לש
,י״שר הפיו
:ורמא
Si Lyra non lyrasset, Luther non saltasset.
אלול״(
טרפ
אריל לע
,הרילה
/ אל היה אצוי
ריתול
דוקירב
.)״הרישו
,םנמאו
ןקתמה
,לודגה
חפנש
ברקב
תורצנה
חור םייח
,םישדח
עפשוה
ריזנמ
ינאקסיצנארפ
,הז
יקודאש
םיילותאקה
ויה
םיארוק
ול ךרד געל
Sinda Salomonis
,
ופוק״ לש
,״המלש
,ונייה לש
י״שר
. . .
יואר
:ןייצל
ןיתראמ
,ריתול
חינהש
םוגרתב
ך״נתה ולש תא
דוסיה
תורפסל
תינמרגה
הפשלו
תיתורפסה
,תינמרגה
שיגרה
ןויבחב
ושפנ תא
לדבהה
םוצעה
ןיבש
ומוגרת
.רוקמהו
u !Ach, G o t t
בתוכ
.אוה
המכ״
הלודג
השקו
איה
הכאלמה
םישל תא תפש
זנכשא יפב
םירפוסה
!םיירבעה
םה
םידגנתמ
,ךכ־לכ
םיברסמ
רתוול לע
םמויק
ירבעה
תויהלו
!םינמרגכ
״ . . .
,םנמאו
ןיא ךל
הריצי
,הלודג
הלוכיש
םגרתיהל
לכ
.הכרצ
ילוא
ינפמ ךכ ויה
םיפאוש
םיבר
ינבמ
רודה
ריכהל
תא
ונתורפס
.הרוקמב
דוחיבו
הלדג
תעפשה
ונתוברת
וננושלו
לע
,םיטסינאמוהה
ולעהש
תא
ירוביח
םינומדקה
םהירבקמ
רשא םש
ורבקנ
ורמאו
:םהל היח
!ויחת
וארקו
רורד לכ ל רפס
.אולכ
רשה
םכחה
אלפומה
רישעהו
וקיפ יד
הלודנארימ
םש ול
הרומל תא ׳ר
הילא
וגידמלד
ותורוהל
תא
וננושל אוהו
קבדמ
ומצע
דוסל
הבשחמה
לש
םילבוקמה
,אוהו
לבקמה תא
תוילמס
םירפסמה
ודוסימ לש
,סארוגאתיפ
םגרתמ
ןושלמ
שדוקה
תפשל
ימור
תא
.םהירוביח
םג
,סומסארא
ריטלוו״
לש
תפוקת
;״היחתה
,סומסארא
ליטה״ש תא
,הציבה
רשא
ריתול
,״הרגד
רשקמ תא
ובבל־תובשחמ
םע
.ונתוברת
,ותעדל
ןיא
םירצונה
םצעב אלא
,םידוהי
ולקהש תא אשמ
תווצמה
.םירבאה־תובוחו