Page 217 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

הז
תרמוא
ץראה
,הריש יכ
הריעצ איה
תאלמו
תוחכ לש
הריצי
.תושדחתהו
ךפשנ
םד
ונינב
,וניתונבו
הלא
בלה־ירב
,םייפכה־ייקנו
םהש
גראה
תווקתל
,דיתעה
ןיאשו
ונל
םיבוט
.םהמ
ץראהו
הגפס תא
,םמד
הטלק תא
םתושי
התסיכו
.םהילע
ךא
ותעב
הלעי
,חמצה יכ
לארשי־ערז
ערזנ
לארשי־ץראב
אוהו
ןתיש
,וירפ
האמ״
םירעש דוה
.״חכו
ןיא םוש
תפיט םד
תכפשנ
םניחל ןיאו לכ
םייח־יוליג
דבוא
.והותב
דוע
ותישארב
רמא
ררושמה
לע
ומצע
אוהש טוח״ דחא
תמקרב
״הריציה
רחאו
הז רמא
םדאה״ש וניא אלא
עקרק ץרא
,״הנטק
אבשכו
,לארשי־ץראל
עדי
ץרא״ש
תינקנ
העזב
,״םדבו
,הדשה־ץע-םדאהו
קלחו
ןמ
,היווהה
הניאש
.הלכ
חכב
ותשגרה
,וז
תישרשה
,הקומעהו
חכבו
ותולכתסה
־תיפוסוליפה
תירוטסיה
רבע תא לכ
ירודמ
םירוסיה
לש
ךורב״
״,רצעממ ,
־יגורה״
״אינומריט
חספ״ו
לש
-״םיכודמ
תומאופ
ןהבש הליג תא
יארומ
תולגה
עיגהו-היתוערפו
אישל
ותריש
,הלודגה
הריאמה
הכפמהו
.זועב
ותריש
לש
יקסבוחינרשט
איה תחא
תועפוהה
תואלפנה
רתויב
ונייחב
.ונרודב
םגו
רחאל
ותומ
הלוע
תומד
,שיאה
התאו
תומד
,ותריש לכב
רואה
יפויהו
ןתנש ןהל
,םיהלא
קוחרמו
םסקי
ונל ומש
בוטה
רקיהו
לש
ל וא ש
ט רש ינ ב ו ח ס .יק