Page 218 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

םסקה־לגעמ
לש םייח
.הרישו
תישארב
.דתיה
.השגרהה
תישארב
התיה
,האירבה
תישארב
היה
,חכה
תאצל
ךותמ
הייווהה־ירתסמ
לא
־יבחרמ
,םלועה
שובכל
שוביכ רחא
,שוביכ
תולעל
,הלעמ
,הלעמ דע
עיגהש
םדאה
יניס־רהל
ולש
דובכלו
ותרות
.ותוברתו
ןכ
דחאמ
יקסבוחינרשט
ותריציב
תא
תודוסיה
,םינושארה
םינומטה
,היווהה־יקמעב
םע
תודוסיה
,םינורחאה
םילגתמה
.םלועה־תוברתב
אוה
ררושמה
לש חכה
ןומדקה
לשו
תולכתסהה
.תינרדומה
אוה
רבעה־ןב
,הװההךבו
רבדמהךב
.ךרכהךב ו
ךכ
םכרד לש
םיררושמ
,םילודג
םהש
םידחאמ
תא
.תווצקה
םגו
תדובעב
וימוגרת ךלה
ךרדב .וז אוה
םגרת תא
הקיפאה
הקיתעה
לש
,םילבבה
םיסרפה
.םינוויהו
ןתוא
תוריציה
תויסאלקה
ושענש דוסי
תודוסיה
לש
םלועה־תורפס
וכשמ תא ובל
ןמגרתל
.תירבע
אוהו
סינכהש
רצואל
ונתורפס
תא
״סאיליא״ה
״האיסידוא״הו
לש
,רמוה תא
תולילע״
״שמגלג
ירישו
,ןואירקנא
תויסוקאריסה
לש
,םוטירקואית
התשמה
לש
,ןוטלפא
תריש
,םירצמ
תודגא
,ודוה ןכו תא
תריש
הלוולק
,תיניפה
התוואיה
,תיאקירמאה
סופאה
,יברסה
ירישו
סויצארוה
,הטגו
דראכיר
למיד
ןיקשופו
דועו
םיררושמ
םילודג
.םלועה־תומואמ
יכ תא
תורפסה
תירבעה
הארי
אל
העפוהכ
הדדוב
,חורהדכלועב
היחה
המצעל
ילב
,תועפשה
אלא
דחאכ
םייוליגה
לש
,םדאה־חור
אוהש *
דחא לכב
וילוגלג
םיברה
.םירישעהו
תאו
תוריציה
תולודגה
לש
,םימעה
םיקיתעה
,םישדחהו
,ףרצ
וימוגרתב
םיירבעה
םהש
,תפומ
ןובשחל
תורפסה
.תירבעה
ותייטנ
הריציל
תיפאה
ותאיבה םג
תוילידיאל
,ולש ןהש
רקי־תנינפ
.ונתריש־רזנב
תוילידיאב
הלא
,הלימ־תירב(
,תוביבל
םוחכ
,םויה
הל׳רב
,הלוח
ףכה
,הרובשה
החמש ואל
,אקווד
התנותח
לש
)הקלא ןתנ ונל תא ייח
םותה
יפויהו
לש
תודהי
םירק
.הניארקואו
יווה
היהש
,ונניאו
םישנא
־יבוט
בל
,םולש־יפדורו
עבט
,גגוחו^טקוש
רהוז
הבהא
לכ -ם יר וע נ־דסח ו
הלא
םימק
הייחתל
,תוילידיאב
ןהש אל קר
תבשחמ־תכאלמ
הדיחי
הנימב
,ונתרישב
יכ םא םג
ןורכז־תבצמ
םלועל
ביבח רקיו
רשא היה אלמ תויח
ןחו
דימעהו
חכו־חור־ישנא
לואשכ
.יקסבוחינרשט
רחאלו
ברחש
ותוא
,םלוע רש
ררושמה
תא
תריש
.לארשי־ץרא
ורפסב
שדחה
יאר״
״המדא ןתנ
יוטיב
רידא
הלואגה־ילבחל
ןינבה־ירוסיו
לש
ונתדלומ
.השדחה־הקיתעה
אוה
האור תא
ונמע
עבוט םדב םג ,הב
וצראב
,ולש
לבא דחי םע