Page 220 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

יקסבוחינרשט
סינכה
הרישל
תירבעה
תא
תשגרה
םייחה
,האירבה
תא
,עבטה־תבהא
תא
יפויה־תצרעה
תאו
ידמחמ
.הבהאה
תרישב
עבטה ולש ןיא אוה
קפתסמ
ירישב ללה
תוכפתשהו
שפנ לע
יפויה
רדההו
ולגתנש
,האירבב
אלא אוה
רתוח
אוצמל
תא
דוסה
דוסיהו
לש לכ
ייוליג
החימצה
החירפהו
םניאש
.םיקסופ
אוה
ךלוה לא
,שרושה
לא
הלילה״
,ןומדקה
וירזגש
םיזחאנ
תוילדב
יתא
.רעיה אוה
שיגרמ תא
המצעה
ןסוחהו
םיכפמה
קיחב
םיחאה
,םינתיאה
םהש
יצפנ״
והובורהותה
.״וירבשו
םתמצע
םנסחו
םיחדוק
םירדוחו
ךותל
הייווהה
םיריטממו
ינמכמ
םייח לע
.םביבס
תונייעמב
םיכפמה
אוה
עמוש תא לוק
ויחא
,םינטקה
םתואש בזע
ינפל םינש
תובר
דירפהב״
םיהלא
ץראב
.״םינתיא
טוח
ינשה
רבוע
,לכב
,חמוצב
םמודב
,יחבו
אוהו
ומצע וניא אלא טוח״ דחא
תשרב
לכ
תוחכ
״םימלוע
םימקור״ה
יולגב
םיגרואו
רתסב
תדיח
םייחה אל
.״רתפת
לבא
ובלב
רעוב
קשחה
רותפל
תא
הדיחה
,תאזה
.תרתפנ־יתלבה
אוהו ןתונ הל
ןורתפ
עבט־תרישב
.הרידא
אוה
רדוח לא ךות
רעיה
הלגמו
תא
וימסק
)״רעי־ימסק״ב(
םלועו
,לודג
הנוכת־בר
,יפוי־ברו
הלגתמ
ונינפל
ורישב .הז םש
עמשנ
לושחנ
לילק
לגו
םיטופטפ
הארנו
רצנ
חרופ
תכלשב
הנולמו
הטקוש
,תבנראל
הרקנ
,הערצל
ןק
סרפל
.תרפרפחו
ת ולא -םש
תובע
ןיהמכהש ןהב
,םילוע
ןק
תדלוחל
הנס
םינומטמו
.םילולהנב
םש
תומרע לש
םילמנ
רבכעו
דחפנ
,תרתחמב
םשו םג
ארוק םרפ ארפ רמ״ו
תחרוצ
הינזעה
הלילבו
קחצי
.״ףושני
רעידבלועב
הז אצמ
ררושמה
תא
םלועה לש
,תישארב
אוהו
ךלהתמ
וב
ליג־תוואגב
לש םדא
,רצוי
םדא
,ןושאר
האורה תא
׳ד־ישעמ
םיברה
םיאלפנהו
הצורו
תתל םהל
תא ירקב -ןוק ית
תומש
הריציבו
.תיריש
,םנמאו
שי
תרישב
יקסבוחינרשט
אל קר
השגרה־רשוע
םיעבצ־תרשחו
יכ םא םג
ןושל־רשוע
םיטרפ־תרתעו
וארקב
תומש לכ ל
תויחה
,תופועהו
םירפצה
,םיגדהו
םיחרפה
,םיחמצהו
םינבאה
,םיבכוכהו
םילגתמה
ול
םימשב
לעממ
ץראבו
.תחתמ
ןיא דוע
ררושמ
,ונתורפסב
הבריש לכ ךכ
םישוריפב
,וירישל
יכ דע
יקסבוחינרשט
ויה
ארוקל
ירבעה לכ
,ם ירפצ -ם ירפצה
ילב
לדבה ןימ
,עזגו
לכו
םיחרפה
ויה
,םיחרפ
ילב
לדבה חיר
.עבצו
יקסבוחינרשט
םש ץק
תוימתסל
וז
רישעהו
תא
ןושלהו־עבטה־יגשומ
ונלש
רשועמ
םייחה
,םמצע
ןיאש ץק
םהינווגל
.םהיעבצלו
לשב
יפויהו־עבטה־תבהא
,ולש ןכו לשב
ויריש
חכונל״
לספ
,״ולופא