Page 221 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

לואש
יקסבוחינרשט
(
1 8 7 5 - 1 9 4 3
)
תאמ
םחנמ
בולוביר
לואש
יקסבוחינרשט
דבע תא
ותדובע
הכורבה
ונתורפסב
ךשמב
לבוי םינש
רתויו
וריש(
ןושארה
ספדנ
ןותעב
,יאקירמא־ירבע
״הגספה״ב
לש .וו רוש
,רומיטלאבב
,.דמ
תנשב 1892 ) דעו םוי
,ותומ
תנשב ־ה68
ימיל
,וייח היה לכב
ירבד
ותריצי
ןמ
תוננערה
,חכהו
ןמ
יפויה
,הרובגהו
רשא
םהב ןנח
ותוא
םיהלא
םתוכזבשו
השענ
ררושמל
לודגה
ץרענהו
לש
.ונרוד
דחאב
וירישמ
ינפלמ םינש לאש
יקסבוחינרשט
תא
ותלאש
:תמסרופמה
םאה״
יתמדיק
אוב וא
רחיא רוצ
המכח־תלאשבו-דינארב
וז ספת
הסיפת
הנמאנ
תא
תוהמ
ותריש תאו
שודיח
ותעפוה
.ונתורפסב
םינש
תובר היה
הארנ
שדחכ רזו
.ונמלועב
אוה אל אב ןמ
רדחה
,הבישיהו
אוה אל
איבה תא ותא
םיעוגעגה־תריש
לש
הרײעהךב
לע ייח
ינועה
םותהו
לש
םידוהי
םיכודמ
,עשי־ירסחו
אוה
אל
קפרתה
םיעוגעגב
לע
יללצ תיב
.שרדמה
,אוה
ונמזךב
טעמכו
ךב
וליג לש
,קילאיב
אל ךלה
ויכרדב
יכרדבו
הרישה
תירבעה
.תיתרוסמה
אוה אב
םלועמ
,רחא
םלועמ
הברעה לש
.םירק אוה לדג
,רפכב
קיחב
עבטה
יארפה
,רדהנהו
הביבסב
לש
המדא־ישנא
.םיאירב
אוה ןב
עזגל
.ןתיא יבא ונקז יח רתוי ־מ113 הנש גגחו תא
הווצמה־רב־גח
ינשה
.ולש
תישארו
וכוניח היה
.תיסורב
התואב
הברע
הבחר
הישפחו
ורבע ימי
ותודלי
התרוצבו
החורבו
חתפתה וב
ויפוא
,ישונאה
.ירישה
דחאב
וירישמ
םיקומעה
רתויב
םיפוקשהו
:רתויב
םדאה״ וניא
״אלא
הדוותי
:רמאל
שפנב״
תישפח הפח לכמ קדס
,ערקו
בבלב ו
םלש לכב
וימינ
בינב
הינומראה
יתייה
העות
תדעב
.״ימע־ינב
אוה עמש תא
תחווצ
רשנה
דדובה
טלקו
התוא
,ובלב אוה דדנ םע
דדונה
לודגה
, ח ו ר ה
חור
,הברעה
אשינו
תומלועל
,םיקוחר
,םיינושאר
רשא םהב
ליחתמ
םדאה תא
ונובשח
הירוטסיההו
תא
,הכרד אוה
גזמתנ
םע
עבטה םעו
,היווהה
השענו
.םררושמ