Page 222 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

*תויתוא
תאמ
ןרהא
ןילטייצ
ילב
תיב־ףכ
תויתואה
תושודקה
I 1 -
T
I T • I
,לבי ל*ני לכה
ילבל
.םוק
׳
2
ן
ןהב
•וארבנ
םינש דחש :םה
X • I V T
:
: •־
V -
םמהו
הרבח ות םע
,ףלאה
I ־ ~
*
I V T T
• T
T X
ץק
תישארו
ה כ ו-ה ד ימ צ ה
X
T • X *
• - T I
I
-
המק
,ת מ א
תמתוח לא
,ידש
T ״
V
VI
T
״
V V
״*
־ ־
הב
םתחי
ל כ רבד
.ינדא
T - T
״*
T - ן
-: T
ירא
הכחמ
,רבע־תפש תפש
,םלוע
־־
X
V - - X
T - X
I
־
T
דוע
תוכחמ
תויתוא
ףכ־תיב
תולגהל
תואה
ינפל
,ףלא
X ״
T
T
״
I V T - X
תולגהל
תואה
ירחא .ות
T
T • X
**־־;־
T
M
גאשי
ןהילא לכ
:ברק
X •
t
־ ד
T » X t
1
r
לא
תואה רשא
ינפל
,ףלאה
1
V T T - X *
V - X
T
V
לא
תואה ר^א
ירחא
.ותה
v
t
v
״־־:*־
־ ז
םיגרוע לכ ירד
הלעמ
,הטמו
*
T
T
I
- ־
T T T T X
םיאךוק־םיתוע
בבל־תמזונב
לא
תואה רעא
ינפל
,ףלאה
Y
-X
T
״ X ״״
I V T T
לא
תואה רשא
ירחא
.ותה
V • :
T
V
“ - ד
- T
*
הניגנב
.תיזנכשאה
א