Page 90 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

1943 . -
,ידאקרא
ךובלמאז
םוצ
קנעדנא ןופ
רעדנירג
ןופ
.״דנוב״
גאלראפ
רעזדנוא״
,״טײצ 1942 , 415
עטכישעג-.ז
ןופ רעד
רעשידײ
.גנוגעװאב־רעטעברא
-ע ז ־פא
:גנולײט
.״עטכישעג״
-
קיסײרד
רעקיראי
ײליבױ
ךאנאמלא
ןופ .דיי
.צאנ
רעטעברא
.הנאבראפ
יאמ 1942 ,
.עיפלעדאליפ
-
.ךשמה
ךובלמאז
3.
:עיצקאדער
במעד
,ןיל
שירעב
,ןייטשנייוו
השמ
,ןאמקראטש
1942 , 260
.ךש מ ה - .ז
ךובלמאז
4. ־ער
עיגעלאק־עיצקאד
: .ב
,ןילבמעד
שירעב
,ןייטשנייוו
השמ
,ןאמקראטש
1943 , 276 - . ז
רימידאלוו
.םעדעמ
םוצ
ןטסקיצנאווצ
טייצראי
. . .
רענאקירעמא
ץנאטנעזערפער
ןופ
םעניימעגלא
ןשידיי
דנוב־רעטעברא
)׳דנוב״(
ןיא
,ןליופ 1943 , 367 .ז :עז<
רעזדנוא״
.)״ךובראי
-
,רעכיבלמאז
דנאב 5.
טריטקאדער
ןופ .י
ושאטאפא
ןוא .ה
.קיווייל
,ראורבעפ
1943 , 352 .ז -
ךובראי
ןופ
ירעטעמעס
טנעמטראפעד
ןופ
־עברא
רעט גניר 1942 ; 1943 .
ך וב ר א י . -
ןופ רעד
עיצארעדעפ
ןופ
עשיליופ
ןדיי ןיא
עקירעמא
. . . 1942 . - ןדיי ןיא
.ךיירקנארפ
:עז
.עטכישעג
- ןדיי ךאנ רעד
.המחלמ
:עז
המחלמ
.ןעמעלבארפ
-
,עידעפאלקיצנע
.עניימעגלא
:עז
- .רעכ יבט נאה
,רעדעפ
:יד
טפירשלמאז
ראפ
,רוטארעטיל
טסנוק ןוא
.קיטירק
ןרהא-ראטקאדער
.ןילראק
1912 , 128
ק יצ נא ווצ -.ז
ראי שידיי
.גנאזעג
:עז
.קיחמ
ס נדיישראפ
עניימעגלא
ןטייקגיטעט
ןופ
. . .
לאקאל
117
.י.וו.ג.ל.א
. . .
יילושזד
1939 -
שטראמ
1942 . . . 40
ף ל י ה - . ז
ראפ ןדיי ףיוא
רענעי
טייז
םי
טכיראב
ןופ
״טניאשזד״
ראפ םעד ראי 1942 . . .
,ץרעמ 1943 , 32
ף ל י ח - . ז
ראפ ןדיי ףיוא
רענעי
טייז .םי
טכיראב
ןופ
״טניאשזד״
. . .
,רעבמעטפעס
1942 , 48
ם יד ומ יל - .ז
ןיא רעד
רוטנאריפסא
ןופ אוויי
. . .
רעשידיי
רעכעלטפאשנסיוו
טוטיטסניא
. . .
1942 , 17 .ז
;שידיי
15 .ז
ןופ-.ש ילגנע
יד
רויכרא ןוא
ןטקעיבא־ייזומ
סאוו
רעד
אוויי
טאה
טעוועטארעג
ןופ
.עפארייא
עטשרע
גנולעטשסיוא
. . .
רעשידיי
-נסיװ
רעכעלטפאש
טוטיטסניא
. . .
12 .ז -
רידוטש
ןאלפ ןופ רעד
רוטנאריפסא
ןופ
אוויי
. . .
רעשידיי
רעכעלטפאשנסיוו
טוטיטסניא
. . . 1942 , 16 .ז
;שידיי
15 .ז
.שילגנע
[41]
»