Page 91 - Jewish Book Annual Volume 2

Basic HTML Version

»
סעיגאלאטנא
ג א ל ד א ו ו ס ק ,י :.ה טעיז
א
.טלעוו
,)עיגאלאטנא(
סאל
,סעלעגנא
1942 , 72 .ז - ק ו צ ע נ א ג י ־ ק י ,ץ
: ף ס ו י
ןיילק
םולש
.םכילע
ךוב
.ירוצ
גאלראפ
,״ץיק״
128
א ו ו ש - . ז
ר ,ץ .י :.י
עשיאיירבעה
עיזעאפ
־אטנא(
)עיגאל
. . . .דיי
רעלאנאיצאנ
.ברא
,דנאבראפ
1942 , 367 .ז
ר וט א רע ט יל ־ר ע ד נ יק
ב א ר ע נ ש ט י י ,ן .ס: ןופ
עטייוו
ןלייט־טלעוו
. . .
גאלראפ
.מ ־עצ
,יקסניש
,עגאקיש 1942 , 214
.ז -
ב א ר ק א ,ן :.ח
לאמא זיא
.ןעוועג
גאלראפ
רעטעברא״
,״גניר 1942 , 63
ס - . ז
י י
, ןא מ
: ה מ ל ש
יד
ןדלעה ןופ
.םלעכ
גאלראפ
,״תונתמ״
1942 , 151 .ז - פ ר א ו ו א ט י נ ע ,ר .א:
בוטדכוי
.ןסעיפ
גאלראפ
רעטעברא״
,״טלעוו
,עגאקיש 1943 , 142 .ז
קיזומ
, ג י ט ר י ב ע ג
: י כ ד ר מ
עניימ
.רעדיל
גאלראפ
רעטעכרא״
,״גניר 1942 ,
88 .ז
רעשיטאטסאטאפ
קורדפא
ןופ
,ךוכ סאוו
זיא
סיורא ןיא
,עקארק
1936 . -
, ט ר א ב ל ע ג
: ל כ י מ
רעדיל
-
ןעגנוזעג
ןופ יד
רעטעברא
גניר
,ןלוש
ראינרעל
1943-1942
. . .
טעטימאק־סגנודליב
ןופ
רעטעברא
,גניר 16 (2) .ז - ג ע ל ב א ר ,ט
: ל כ י מ
רעדיל
-
ןעגנוזעג
ןיא יד
.ברא גניר
,ןלוש
ראינרעל
1942-1941
. . .
טעטימאק־סגנודליב
ןופ
רעטעברא
,גניר 16 (2) .ז
קיצנאווצ-
ראי שידיי
גנאזעג
. . .
םוצ 20
ןקיראי
ייליבוי
ןופ
ןשידיי
ןשינאמראהליפ
.ראכ 1943 .
רעכ יבט נאה
עניימעגלא
.עידעפאלקיצנע
ןדיי
דנאפרואנבוד
ןוא
,אקיצ 1942 , 704
.ןטלאפש -
עשידיי
,ךאוורעכיב
עז:
קיטירק
. . .
.עיפארגאילביב
- מ א ל א מ ו ,ט
ד ו י
א ל מ
: ד ע
רעיפלעדאליפ
עשידיי
ןטלאטשנא
ןוא
ערעייז
.רעריפ
ךובראי
ראפ
1943-19-42
. . .
ייווצ
.דנעב
,עיפלעדאליפ
1943 , 404 .ז
רע כ יב למ א ז
רעזדנוא
ךובראי
)גניר־רעדניק(
. . .
דובכל
םעד 20
ןקיראי־
ייליבוי
ן ופ
ןשידיי
ןשיטסילאיצאס
,דנאבראפ
,עיפלעדאליפ
,יאמ 1942 , 158 .ז -
רעזדנוא
־ראי
ךוב
.)גניר־רעדניק(
23 עטס
עבאגסיוא
ןופ יד
רעיפלעדאליפ
רעטעברא
גניר
ןלוש . . .
לירפא 1943 , 86 ןוא 367
י ד - . ז
עטשרע
86
ןטייז
ןענייז
טקורדעג
ןיא
.עיפלעדאליפ
יד
עקירעביא
367
ןטייז
ןענייז
סאד ןופ םעד
רימידאלוו״
״םעדעמ
ךוב
.)עח -
רעשידיא
רעפמעק
1942-1932
.
טאלבנכאוו
ןופ
. . .
ילעופ
יריעצ-ןױצ
.ןויצ יאמ 2, 1942 , 224 .ז
.ךוב־לבוי(
.דער ןופ םייח
.!גרעבנירג
-
,ךאנאמלא־ראקיא
[40]